Page 5 - 6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu
P. 5

44                         56

     TBB’den AFAD’a Mobil Mutfak Tırı Desteği      UCLG Kriz Önleme ve Yönetimi Görev Gücü

     60                         66

     Proje Döngüsü: Yürütme Aşaması           Dirençli Kentler


      43 GeNÇler BursA’yI AdIMlAdI             62 BAşKAN yüce: “BisiKleti sAKAryA’NIN
                                  seMBOlü yAPMAK istiyOruz.”
      48 izMir düNyANIN ilK cittAslOw
        MetrOPOlü OlMA yOluNdA              64 BAşKAN AltINOK: “HAreKetsiz KAlMA
                                  sAğlIKlI KAl.”
      50 BOrNOvA BelediyesiNdeN “sIfIr AtIK”
        sOruNuNA yArAtIcI ÇÖzüMler            70 AvruPA HAreKetliliK HAftAsI
                                  etKiNliKleri cAddelere tAşINdI
      52 KONyA BüyüKşeHirdeN sPOrA ve sAğlIKlI
        yAşAMA desteK                  72 KONyA ÇAtAlHÖyüK NeOlitiK KeNti:
                                  düNyAdA ilK KeNt deNeMesi ve MirAsI
      53 tAlAs Belediyesi ‘Belediye HizMet
        reHBerleri’Ni ele AldI              77 AvruPA HAreKetliliK HAftAsI
                                  KAPsAMINdA ‘BisiKlet turu’
      54 iKliM değişiKliğiNe diKKAt ÇeKMeK
        iÇiN OsMANGAzi KÖPrüsü’Nde PedAl         78 sOru-cevAP
        Çevirdiler
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10