Page 4 - 6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu
P. 4

içindekiler      04                         12

      Olağan Meclis Toplantısı Ankara’da Yapıldı     6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu

      26                         30

      Sürdürülebilir Yaklaşımlar ve Şehirlerin      Avrupa Hareketlilik Haftası Mamak’ta Başladı
      Dirençliliği: Yerel Yönetimlere Düşen Roller

      11 ÇiftÇi ve Besicilere Müjde           34 BAşKAN şAHiN sIfIr AtIK fOruMuNdA

      17 sürdürüleBilir KeNtsel HAreKetliliK      36 dOst ve KArdeş ülKeye ziyAret
        PrOGrAMI
                                37 AvruPA BÖlGeler ve şeHirler
      18 “jeAN MONNet Bursu, fAydAlANIcIlArINA        HAftAsI KutlANdI
        BeNzeri OlMAyAN Prestij KAtAN Bir
        PrOGrAM.”                    38 BAşKAN şAHiN tAsArIMcIlArlA Buluştu

      22 jeAN MONNet Burs PrOGrAMI ile          40 GAziANteP’te AvruPA HAreKetliliK
        AvruPA’dA eğitiM fIrsAtI              HAftAsI KutlANdI

      24 ÖğreNcileriN sAğlIğI iÇiN OKul
        KANtiNleri MerceK AltINdA
   1   2   3   4   5   6   7   8   9