Page 19 - 6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu
P. 19

HABER

              SüRDüRüLEBİLİR KENTSEL              HAREKETLİLİK PROGRAMI
       Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma
       Şahin, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ortaklığında
     düzenlenen “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Programı”nın tanıtım etkinliğine
                      video konferansla katıldı.

                                       tanıtıldığı sanal etkinlikte ayrıca
                                       Türkiye’deki Sürdürülebilir Kentsel
                                       Hareketlilik zorlukları ile fırsatları
                                       hakkında bilgi paylaşımında bulu-
                                       nuldu.

                                           Toplantıda Başkan
                                            Şahin’in yanı sıra
                                           Avrupa Birliği (AB)
                                         Türkiye Delegasyonu
                                           Başkanı Büyükelçi
                                            Nikolaus Meyer-
                                        Landrut, AB Başkanlığı

     Gaziantep’te hayata geçirilen akıllı  kullanmalarını teşvik edecek şekil- Mali İşbirliği ve Proje
     ulaşım sistemleri ve bisiklet yolla- de yarışmalar düzenledik.” Uygulama Genel Müdürü
     rı hakkında bilgiler aktaran Şahin,  Toplantıda Başkan Şahin’in yanı  Bülent Özcan, Ankara
     gençlerin bisiklet kullanımını artır- sıra Avrupa Birliği (AB) Türkiye De- Büyükşehir Belediye
     maya yönelik yapılan çalışmalara  legasyonu Başkanı Büyükelçi Niko-
     değinerek şöyle konuştu: “2017  laus Meyer-Landrut, AB Başkanlığı  Başkanı Mansur Yavaş,
     yılında yaptığımız ulaşım master  Mali İşbirliği ve Proje Uygulama  İstanbul Büyükşehir
     planından dolayı akıllı bir ulaşım  Genel Müdürü Bülent Özcan, An- Belediye Başkanı Ekrem
     altyapısını oluşturduk. Çeşitliliği  kara Büyükşehir Belediye Başkanı  İmamoğlu, İzmir
     artırınca bunu akıllandırmak ge- Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir
     rekiyordu. Şehir dışından bile ge- Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,  Büyükşehir Belediye
     lindiğinde bu sistemi kredi kartıyla  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı  Başkanı Tunç Soyer
     kullanılabilecek bir altyapı kurduk.  Tunç Soyer ile Mersin Büyükşehir  ile Mersin Büyükşehir
     Gençlerimiz için geçişleri bir saat  Belediye Başkanı Vahap Seçer de  Belediye Başkanı Vahap
     boyunca ücretsiz hale getirdik. Bi- katılarak kentsel hareketlilik konu- Seçer de katılarak
     siklet ve bisiklet yolu en önemli baş- sunda yapılan çalışmaları anlattı.
     lığımız oldu. Gaziantep merkezli 55                     kentsel hareketlilik
     kilometrelik bisiklet yolunun planla- Türkiye’de Sürdürülebilir Kentsel  konusunda yapılan
     masını oluşturduk. Tek yöne geçtik  Hareketlilik Planları için sağlanacak  çalışmaları anlattı.
     ve tek yöne geçtiğimiz her yere bi- teknik destek adına uygulanması
     siklet yolu yaptık. Gençlerin bisiklet  öngörülen program ve amaçların                                              İller&Belediyeler 17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24