Page 18 - 6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu
P. 18

RÖPORTAJ
                                       bir çalışma olduğunu söyleyen Çe-
                                       lik, lise yıllarında Erzincan’da ya-
                                       şadığını ve dirençli kent nasıl olur,
                                       nasıl olmazı tecrübe etme fırsatı
                                       bulduğunu söyledi. Çelik konuşma-
                                       sında şu sözlere yer verdi: “Çok sa-
                                       yıda hocamız bu sempozyuma katkı
                                       verdi. 191 tebliğ sunuldu. Çok sayı-
                                       da başvuru oldu. Bilim Kurulunda
                                       çalışan hocalarımız ince eleyip sık
                                       dokudular. Beni esas sevindiren
                                       akademi kadar uygulamanın da
                                       bu toplantıya büyük bir teveccüh
                                       göstermiş olması. Bugün buradan
                                       ayrılıp ofise döndüğümde büyük bir
                                       iyimserlikle ayrılacağım. Akademi-
                                       nin bu alanda neler konuştuğunu,
                                       ne kadar ileride olduğunu bir daha
                                       görmek bakımından iyimserlikle
                                       ayrılıyorum. Şehri yönetenleri, şe-
                                       hirde politika üretenlerin artık neler
                                       konuştuğunu, neleri planladığını,
     Kentin Kuramsal Boyutu”, “Kentsel vesi”, “Doğal ve Kültürel Varlıkların  idarenin vatandaş için neler plan-
     Dirençlilikte Konut”, “Kentsel Tarım Korunması”, “Salgın ve Kentsel Di- ladığını görmek bakımından çok
     ve Dirençlilik”, “Kentsel Alanlar- renç”, “Dirençli Kentler İçin Dünya  büyük bir iyimserlik, memnuniyet
     da Farklı Planlama Uygulamaları”, Örnekleri 2”, “Dirençli Kentler İçin  ve rahatlıkla buradan ofise dönece-
     “Planlama ve Kentsel Direnç” baş- Katılım”, “Dirençli Kentler İçin Ka- ğimi söylemek isterim.”
     lıkları geniş bir yelpazede tartışıldı.  tılım”, “Afet Yönetiminde Yerel Yö-
                      netimler” başlıkları değerlendirildi.
     Sempozyumun ikinci gününde;
     “Kentsel Yoksulluğun Kentsel Di- Son gün anahtar sunuşları  ise
     rençliliğe Etkisi”, “Göç Yönetimi ve “İklim Krizi ve Kentsel Dirençlilik”
     Yerel Yönetimler”, “Kentsel Direnç başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Nesrin  İkinci günün anahtar
     ve Farkındalık”, “Kentsel Direnç ve Algan ile “Sel ve Kuraklığa Dirençli  sunuşları “İklim
     Farkındalık”, “Dirençli Kentler İçin Şehirler” başlıklı sunumuyla Prof.  Değişikliği ve
     Dünya Örnekleri 1”, “İklim Değişik- Dr. Lütfi Akça tarafından gerçekleş-
     liği İle Mücadele”, “Kentsel Direnç- tirildi.              Şehirleşme” başlıklı
     lilikte Toplumsal Cinsiyet”, “Salgın  Üç gün boyunca dirençli kentler ko- sunumuyla Prof. Dr.
     Dönemi ve İstihdam”, “Salgın Dö- nusunun farklı boyutlarıyla ele alın- Mehmet Emin Birpınar
     nemi ve İstihdam” konuları masaya  dığı sempozyumun kapanış paneli    ve “Dirençli Kent
     yatırıldı.
                      TBB Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol  Yönetimi için Dayanıklı
     İkinci günün anahtar sunuşları “İk- Ekici’nin başkanlığında, Mustafa  Kurumsal Yapılar”
     lim Değişikliği ve Şehirleşme” baş- Tohumcu, Prof. Dr. Orçun İmga,  başlığında sunumuyla
     lıklı sunumuyla Prof. Dr. Mehmet Önder Bozkurt’un katkılarıyla ger-
     Emin Birpınar ve “Dirençli Kent çekleştirilirken etkinliğin kapanış  Dr. Hayri Baraçlı
     Yönetimi için Dayanıklı Kurumsal konuşması Ankara Üniversitesi Si-  tarafından yapıldı.
     Yapılar” başlığında sunumuyla Dr. yasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof.
     Hayri Baraçlı tarafından yapıldı. Dr. Orhan Çelik tarafından yapıldı.
     Sempozyumun son gününde; “Akıl-  Sempozyumun yerel yönetimler, şe-
     lı Kentler ve Uygulama Örnekleri”, hircilik ve kentleşme politikalarının
     “Akıllı Kentlerin Kavramsal Çerçe- belirlenmesi açısından çok önemli      İller&Belediyeler 16
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23