Page 17 - 6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu
P. 17

HABER

                                               Sempozyum,
                                           kentlerin potansiyel
                                           tehdit ve tehlikelere
                                             karşı mücadelesi
                                            için oluşturulacak
     ci, ‘küresel düşün yerel hareket et’ pozyumun oluşturulmasında eşit  politikalar, hazırlanacak
     mottosunun şehir yöneticileri tara- şekilde yer aldı.” dedi. Politikaların  eylem planları ve
     fından uygulanması ve şehirlere yö- uygulama alanlarının belediyeler  uygulamaların geniş bir
     nelik tehditleri ortadan kaldırmak ve yerel yönetimler olduğuna vur-
     ve dirençli kentler oluşturmak için gu yapan Çelik, belediyeleri TBB  yelpazede tartışılacağı
     harekete geçmek gerektiğinin altını vasıtasıyla sempozyuma dahil et-   oturumlar ile TBB
     çizdi. Ekici konuşmasında ayrıca, tiklerini söyleyerek TBB’nin katkısı  hizmet binasında devam
     göç, doğal afetler, çevre sorunları, olması olmasa böyle bir etkinliğin         etti.
     iklim değişikliği gibi konulara da yapılabileceğini düşünmediğini söz-
     değinerek ülkemizde ve dünyada lerine ekledi.
     yapılan çalışmalar hakkında detay- Açılış konuşmalarının tamamlan-
     lar verdi.
                      masının ardından kürsüye gelen
     Çelik: “Politikaların       Prof. Dr. Ruşen Keleş sempozyu-
     uygulama alanları         mun çerçeve sunuşunu gerçekleş-
     belediyeler ve yerel       tirdi. Keleş, göç, iklim değişikliği,
                      risk yönetimi ve çevre sorunları gibi
     yönetimler.”           başlıklara ilişkin değerlendirmeleri-
     Sempozyumun öneminin altını çi- ni katılımcılarla paylaştı.
     zen Prof. Dr. Orhan Çelik, “Dirençli  Dirençli Kentler Farklı Bo-
     kentler, yerel yönetimler ve şehirleş-
     me esasında bir sacayağına oturan  yutlarıyla Ele Alındı
     üç unsurdan oluşmaktadır. Bu un- Akademisyenleri, siyasetçileri, sivil
     surlar; nitelikli politikaların belirlen- toplum kuruluşlarını ve özel sektör
     mesi, nitelikli bilginin üretilmesi ve temsilcilerini bir araya getiren sem-
     bu politika ve bilgilerin nitelikli uy- pozyumun ilk gününde, “Dirençli
     gulanmasıdır. Bu üç unsur bu sem- Kentin Kuramsal Boyutu”, “Dirençli                                              İller&Belediyeler 15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22