Page 16 - 6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu
P. 16

HABER

                                          Ankara üniversitesi
                                        Rektörü Prof. Dr. Necdet
                                       ünüvar, “Dirençli olmak,
                                           kentlere münhasır
                                        değil. Kentler ve hayatın
                                          bütün akışıyla ilgili;
                                         denizleri, gölleri, iklim
                                         şartlarını, buzulları vs.
                                         değerlendirmek lazım.
                                           Bu toplantının çok
                                          hayati ve zamanında
                                           yapıldığını da ifade
                                          etmek istiyorum. Bu
                                        konuları tartışarak ciddi
     Dr. Necdet Ünüvar, “Kontrolsüz bir ri, iklim şartlarını, buzulları vs. de- çözüm yolları üretmemiz
     akış bir müddet sonra şehirlerdeki ğerlendirmek lazım. Bu toplantının   gerekiyor.”dedi.
     akışkanlığı azaltıyor. İnsanlar şe- çok hayati ve zamanında yapıldığını
     hirlere akıyor da acaba şehirlerde da ifade etmek istiyorum. Bu konu-
     trafik akıyor mu? Yaşam koşulları ları tartışarak ciddi çözüm yolları
     istendiği gibi akıyor mu? Bunları üretmemiz gerekiyor.”
     tartışmamız gerekiyor.” dedi. Co-
     vid-19 salgını sürecinin ülkelerin  Ekici: “Şehirlere yönelik
     oluşan olağanüstü problemlere kar- tehditleri ortadan kaldırmak
     şı dirençli olup olmadığı konusun- ve dirençli kentler
     da fikir verdiğini bildiren Ünüvar,  oluşturmak için harekete  “Şehirlerde istikrarı, huzur ve gü-
     “Gördük ki Covid-19 bizi sınadı.  geçmemiz gerekiyor.”     veni bulmak için insanlar şehirle-
     İnsanların çılgınca, daha yaşana- Konuşmasına TBB ve Gaziantep  re doğru akın ediyorlar. Şehirler
     bilir yerlere gitmek adına doğayla  Büyükşehir Belediye Başkanı Fat- bugün insanoğlunun icat ettiği en
     adeta dalga geçercesine evler, ko- ma Şahin’in selam ve saygılarını ile- karışık organizasyon ve yaşayan bir
     nutlar, şehirler yapması; doğayla  terek başlayan TBB Genel Sekreteri  organizma. Her geçen gün büyü-
     adeta değişik bir şekilde mücadele  Birol Ekici, şehirciliğin geldiği nok- yen şehirler sosyal, kültürel ve eko-
     etmesi bir müddet sonra doğanın  taya ilişkin değerlendirmelerde bu- nomik olarak insanların kendilerini
     insandan intikam alması şeklinde  lundu. 21’inci yüzyılın şehirler yüz- gerçekleştirdikleri yerler. Geleceğe
     karşımıza çıktı.” dedi. Dirençli kent  yılı olarak kabul edildiğini belirten  yönelik bu organizmaları risk ve
     çalışmalarının kentlerden değil ta- Ekici, 2005 yılından itibaren dün- tehditlerden korumamız gerekiyor.”
     biatın içinden başlaması gerektiğine  ya nüfusunun yarısından fazlasını  Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik
     vurgu yapan Ünüvar şu sözlerle de- şehirlerin barındırdığını, şehirlerin  Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün
     vam etti: “Dirençli olmak, kentlere  dünya gayri safi milli hasılasının  (OECD) şehirleri geleceğe taşımak
     münhasır değil. Kentler ve hayatın  yüzde 80’inden fazlasını ürettiği- ve risklerden korumak için küresel
     bütün akışıyla ilgili; denizleri, gölle- ni kaydetti. Ekici şöyle devam etti:  politikalar ürettiğini söyleyen Eki-
      İller&Belediyeler 14
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21