Page 15 - 6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu
P. 15

HABER
                      Prof. Dr. Şükrü Karatepe, TBB Ge- hakkında bilgiler aktaran Karatepe,
                      nel Sekreteri Birol Ekici, AÜ Rektö- kuralsız, kalitesiz ve hızlı yapılaş-
                      rü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve AÜ  mayı işaret ederek; “Türkiye’nin en
                      SBF Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik  büyük sorunlarından biri dirençsiz
                      tarafından yapıldı.        yapı stoku. İstanbul’da 1 milyon

                      Karatepe: “Doğru teknik ve    konutun yıkılıp yeniden yapılması
                                       gerekiyor, Ankara’da şu kadar, bu-
                      ilkeleri kullanarak şehirleri   rada bu kadar… Kendi ellerimizle
                      kurmamız gerekiyor.”       kurduğumuz dirençsiz şehirlerimiz
      Cumhurbaşkanlığı Yerel      Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim  ortaya çıkıyor.” dedi. Son çeyrek
      Yönetim Politikaları       Politikaları Kurulu Başkanvekili  yüzyılda küresel ısınmanın günde-
      Kurulu Başkanvekili       Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Türki- me geldiğini söyleyen Karatepe,
      Karatepe, “Doğru         ye’de salgın döneminde çok yüksek  “Doğru teknik ve ilkeleri kullanarak
                                       şehirleri kurmamız gerekiyor. Artık
                      seviyede doğal afetlerle karşılaşıl-
      teknik ve ilkeleri        dığını hatırlatarak “Bir afet yılı ge- ‘Yık, yap, tecrübe et, olmazsa yenisi
      kullanarak şehirleri       çirdik. Ağırlıklı olarak bilim dünyası  yap’ imkânı kalmamıştır. Bundan
      kurmamız gerekiyor.       salgının ortaya çıkmasının nedenini  sonra deneme yapmaya vaktimiz
      Artık ‘Yık, yap, tecrübe     doğal dengenin bozulmasına bağla- yok. Kaynağımız da yok.” İfadeleri-
                                       ni kullandı.
      et, olmazsa yenisi yap’     dı. O nedenle salgın da aslında bir
                      doğal afet. Hepsi esasen bir güven-
      imkânı kalmamıştır.       lik sorunu. Dirençli olmak da gü- Ünüvar: “Kontrolsüz bir
      Bundan sonra deneme       venli olmak anlamına geliyor. Can  akış bir müddet sonra
      yapmaya vaktimiz yok.      ve mal güvenliğin sağlanması için  şehirlerdeki akışkanlığı
                                       azaltıyor.”
      Kaynağımız da yok.”       şehirlerin güvenliği söz konusu ise
      İfadelerini kullandı.      o şehrin dirençli olması gerekiyor.”  Şehirlere yaşanan göçe değinen
                      dedi. Şehirciliğin tarihsel gelişimi
                                       Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.

     Bu yılki ana başlığı “Dirençli Kent-
     ler” olarak belirlenen sempozyum,
     dirençli kentler konusunda çalışma-
     lar yapan akademisyenleri, siyaset-
     çileri, sivil toplum kuruluşlarını ve
     özel sektör temsilcilerini bir araya
     getirdi.

     Üç gün süren sempozyumun açılış
     etkinliği Ankara Üniversitesi Siyasal
     Bilgiler Fakültesi’nde gerçekleştiril-
     di. Sempozyumun açılış konuşma-
     ları, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yöne-
     tim Politikaları Kurulu Başkanvekili
                                              İller&Belediyeler 13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20