Page 11 - 6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu
P. 11

HABER
     şehrimizin tarihsel kimliğini bilerek Hazırlıklılarımız tamamlandı, pilot
     hareket eden bir yönetim anlayı- çalışmamızı Gaziantep’te başlataca-
     şına, bir demokratik kültüre saygı ğız. Daha sonra Kayseri’ye, İzmit’e,
     duymamız ve onu günümüzün şart-  Türkiye’nin sanayileşmiş bölgeleri-
     larında inşa etmemiz lazım.” dedi. ne yaygınlaştıracağız. Bu projelerle
     Türkiye’nin pandemiyle en sağlıklı şunu yapacağız. Diyeceğiz ki hangi
     mücadeleyi veren ülkelerden biri sektörler hangi nitelikli elemanlar
     olduğuna değinen Bakan Bilgin, arıyor, o nitelikteki elemanları biz
     “Türkiye’nin sağlık sistemi, sosyal size veriyoruz, 3 ay, 6 ay sosyal
     güvenlik sistemi, milli gelir oranıyla devlet programı içerisinde ücretleri-
     kendi düzeyinde gelişmiş ülkelerin ni biz vereceğiz, siz kendiniz yetiş-
     çok üstünde bir cevap verdi. Kim- tirin, eğittiklerinizi de yetiştirdiğiniz
     seden para almadan hizmet veren elemanları da istihdam edin. Kasım
     bir ülke olduk. Çok şükür bununla ayının ilk haftasında bu pilot çalış-
     gurur duyuyoruz.” dedi.      mayı başlatacağız, Türkiye çapında
                      yaygınlaştıracağız.” dedi.
     Kendi düzeyinde ekonomik politi- Pala: “İmar gönülle
     kaların sosyal politikalarla destek- alakalıdır, şehirle değil.”
     lendikçe toplum tarafından daha
     sağlıklı bir şekilde hissedileceğini Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat   Yerel yönetimlerin
     kaydeden Bilgin, “Bunun için atıl- Politikaları Kurulu Başkanı İskender  demokrasi açısından
     ması gereken adımların başında Pala ise konuşmasında şehirlerin  vazgeçilmez kuruluşlar
     istihdam politikalarının zenginleşti- tarihsel süreç içerisindeki yerine ve  olduğuna dikkati çeken
     rilmesi gerekmektedir. Bu konuda medeniyet bağlamındaki önemine
     biz genellikle ‘iş içinde eğitim’ pro- ilişkin değerlendirmelerde bulundu.  Çalışma ve Sosyal
     jelerini önümüzdeki günlerde daha Pala konuşmasında şu sözlere yer  Güvenlik Bakanı Vedat
     da artırarak, meslek eğitimlerinin verdi: “Medeniyet öyle bir anlayış- Bilgin, demokrasinin
     dışında daha da hızlandırarak uy- tır ki; bir şehri kimlikli, sürekli ve  gelişiminde merkezi
     gulamaya sokma hazırlığındayız. mübarek yapar. Sizler o bakımdan
                                             hükümetler değil
                                          yerel yönetimlerin rol
                                            oynadığını söyledi.


                                              İller&Belediyeler 9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16