Page 10 - 6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu
P. 10

HABER


                                        Vatandaş ile belediyeler
                                         arasındaki sorunların
                                         mahkemeye gitmeden
                                            arabulucu olarak
                                            Kamu Denetçiliği
                                           Kurumu tarafından
     kanımızın öncülüğünde oldu. Ken- Bilgin: “Kimseden para         çözüleceğini belirten
     disine ve emeği geçen bütün arka- almadan hizmet veren bir
     daşlara teşekkür ediyoruz. Uzlaşma  ülke olduk.”             Kamu Başdenetçisi
     kültürünün kökü bizde olmasına                   Şeref Malkoç, kurumun
     rağmen Türkiye’de geç kalmış bir  Yerel yönetimlerin demokrasi açı-  aldığı kararların
     müesseseydi.” dedi.        sından vazgeçilmez kuruluşlar oldu-    tavsiye niteliğinde,
                      ğuna dikkati çeken Çalışma ve Sos-
     Vatandaş ile belediyeler arasındaki yal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,  yol gösterici kararlar
     sorunların mahkemeye gitmeden demokrasinin gelişiminde merkezi  olduğunu bildirerek aynı
     arabulucu olarak Kamu Denetçili- hükümetler değil yerel yönetimlerin  zamanda da vatandaşın
     ği Kurumu tarafından çözüleceğini rol oynadığını söyledi. Tarih boyun-
     belirten Malkoç, kurumun aldığı ca şehirlerin önemine değinen Ba- avukatlığını yaptıklarını
     kararların tavsiye niteliğinde, yol kan Bilgin, “Bizim medeniyetimiz      kaydetti.
     gösterici kararlar olduğunu bildi- şehrin en yoğun olduğu, en yoğun
     rerek aynı zamanda da vatandaşın yaşandığı medeniyettir. Dünya ti-
     avukatlığını yaptıklarını kaydet- caretini üreten değerlerin inşa edil-
     ti. Malkoç ayrıca, “Fatma Hanım diği mekânlar şehirlerdir. Selçuklu
     ile konuştuk. TBB ile karşılıklı bir Dönemi’nde de böyledir, Osmanlı
     protokol imzalayacağız. Bu konu- İmparatorluğu Dönemi’nde de böy-
     da arzu eden belediyelere belediye ledir yani Türk şehirleri dünyanın
     başkanlarımıza ve personelimize üretim gücünü, ekonomisini, kültür
     Kamu Denetçiliği Kurumunun fa- hayatını elinde tutan mekânlardır.
     aliyetleri ve bulunduğunuz şehirde Nereden nereye? Akdeniz üzerin
     halkın sizden memnuniyeti konu- den Batı’ya, Çin Seddi’ne kadar
     sunda neler yapılması gerektiğini böyledir. Bizim şehri kültürümüzü,
     oraya gelerek anlatacağız.” ifadele- medeniyet değerlerimizi değerlen-
     rini kullandı.          dirirken şehrimizin imkânlarını,

      İller&Belediyeler 8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15