Page 9 - Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi Düzenlendi
P. 9

GENÇ DOSTU
     meye başladığını görüyoruz. İnsan- gençlere, yaşlılara, engellilere ve
     ların yerel yönetimlerden beklenti- kadınlara yönelik özgün projeleri
     leri değişiyor. Hiçbirimizin bu haklı devreye almasından memnuniyet
     taleplere kulak tıkama lüksü yoktur. duyduğunun altını çizerek, “Türkiye
     Türkiye, dünkü Türkiye değilse, şe- Belediyeler Birliğinin, sınırlarımız
     hirlerimizi de yeni bir anlayış ile ge- içinde veya dışında ihtiyaç duyan
     liştirmeliyiz.” diye konuştu.   ve talep eden her bir belediyemizin
                      yanında yer alma çabasını da tak-
                      dirle karşılıyoruz. Birlik yönetimini,
     Cumhurbaşkanı Erdoğan:      hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
     “Yönetimine kadın elinin     tindeki başarılı çalışmaları, hem de
     değmesiyle birlikte TBB yeni ülkemiz genelinde meydana gelen
     bir dinamizm ve yeni bir     yangın ve sel felaketlerindeki gay-
     heyecan kazandı.”         retleri dolayısıyla ayrıca tebrik edi-
                      yorum.” açıklamasında bulundu.
     TBB’nin insan ve çevre odaklı ça-
     lışmalarını hatırlatan Cumhurbaş- Şahin: “Kalkınma ve
     kanı Erdoğan; “Yönetimine kadın  demokrasi yerelde başlar
     elinin değmesiyle birlikte TBB’nin  diyoruz.”
     yeni bir dinamizm ve yeni bir heye-
     can kazandığını görüyoruz.” dedi. Kongrenin açılış oturumunda ko-
     Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birliğin nuşan TBB ve Gaziantep Büyük-      TBB’nin insan
                                             ve çevre odaklı
                                        çalışmalarını hatırlatan
                                            Cumhurbaşkanı
                                         Erdoğan; “yönetimine
                                        kadın elinin değmesiyle
                                          birlikte TBB’nin yeni
                                         bir dinamizm ve yeni
                                        bir heyecan kazandığını
                                            görüyoruz.” dedi.


                                              İller&Belediyeler 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14