Page 8 - Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi Düzenlendi
P. 8

GENÇ DOSTU      Kongrenin açılışında
      katılımcılara hitap
      eden Cumhurbaşkanı
      Recep Tayyip Erdoğan,
      çalışkan ve üretken
      gençlerin gelecek için
      umut olduğunu ifade
      ederek; “Bu salonda
      özgüven abidesi genç
      bir nesil görüyorum.
      Bu salonda 15 Temmuz
      gecesi elinde bayrağı,
      göğsünde imanıyla
      darbecilere meydan
      okuyan, milletimizin
      yüz akı, cesur bir gençlik
      görüyorum. Bu salonda
      ülkesi için hayal kuran,    Cumhurbaşkanı Erdoğan:      çok daha parlak olacaktır. Bu millet
      ufku açık, vizyonu geniş,    “Gençleri karar alma ve      çalışan, üreten gençlere sahip ol-
      ideal ve iddia sahibi,     uygulama süreçlerine daha     duğu sürece geleceğine her zaman
      dirayetli bir gençlik      fazla dahil edeceğiz.”      umutla bakacaktır. Hem şehircilikte
      görüyorum. Türkiye’nin     Kongrenin açılışında katılımcılara  geldiğimiz noktayı tartışacak hem
                                       de daha müreffeh, daha yaşanabilir
      sizin gibi gençleri olduğu   hitap eden Cumhurbaşkanı Recep  şehirleri inşa etme hususunda genç-
      müddetçe yarınlarımız      Tayyip Erdoğan, çalışkan ve üret- lerimize kulak vereceğiz.” dedi.
      inşallah bugünden        ken gençlerin gelecek için umut ol- Kongre  kapsamında  kültürden,
                      duğunu ifade ederek; “Bu salonda
      çok daha parlak         özgüven abidesi genç bir nesil görü- spora, bilim ve teknolojiye uzanan
      olacaktır.”dedi.        yorum. Bu salonda 15 Temmuz ge-  geniş bir yelpazede gençlerin fikirle-
                      cesi elinde bayrağı, göğsünde ima- rinin alınacağını söyleyen Erdoğan,
                      nıyla darbecilere meydan okuyan,  önümüzdeki süreçte gençleri karar
                      milletimizin yüz akı, cesur bir genç- alma ve uygulama süreçlerine daha
                      lik görüyorum. Bu salonda ülkesi  fazla dahil etmeye devam edecekle-
                      için hayal kuran, ufku açık, vizyonu  rini kaydetti.
                      geniş, ideal ve iddia sahibi, dirayetli  Günümüzde yerel yönetimlerden
                      bir gençlik görüyorum. Türkiye’nin  beklentilerin değiştiğini belirten
                      sizin gibi gençleri olduğu müddet- Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hayata
                      çe yarınlarımız inşallah bugünden  dair birçok unsurun kökten değiş-
      İller&Belediyeler 6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13