Page 16 - Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi Düzenlendi
P. 16

GENÇ DOSTU
                                       Şehirler Kongre ve Sergisi, Sayın
                                       Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
                                       Erdoğan’ın teşrifleriyle Ankara’da
                                       yapıldı. Kongrede, Genç Dostu Şe-
                                       hirler Fikir ve Proje Yarışması’na ka-
                                       tılan belediyelerden dereceye giren
                                       22 belediyeye ödülleri verildi. Bursa
                                       Büyükşehir Belediyesi olarak biz de
                                       gençleri merkeze alan projelerimiz
                                       başta olmak üzere Bursa Büyükşe-
                                       hir Gençlik Kulübü uygulamamızla
                                       “Genç Dostu Şehir Ödülü”ne layık
                                       görüldük. Sayın Cumhurbaşkanı-
                                       mız Recep Tayyip Erdoğan’ın elin-
                                       den ödülü almak nasip oldu.
                                       Şehrimize ve ülkemize dair mesu-
                                       liyet hissimiz ve sevdamız doğrul-
                                       tusunda; yarınlarımızı inşa edecek
                                       gençlerimizin eğitimli, kültürlü, sağ-
                                       lıklı ve donanımlı olmaları için can-
                                       la başla çalışmaya devam edeceğiz.

     Mesela Bursa Büyükşehir Gençlik zersiz ayrıcalıkların yanı sıra aslında
     Kulübü Mobil Uygulaması’nı indi- işin en önemli kısımlarından biri de
     ren 53.450 genç kardeşimiz, ope- genç arkadaşlarımın, şehirle ilgili
     ratör fark etmeksizin 4 gb ücretsiz yapılacak çalışmalar noktasında ne
     internet paketine sahip oluyor. Bu- düşündüğü, neyi arzu ettiği ve biz-  Türkiye Belediyeler
     nun yanı sıra gençlerimiz onlarca den neler beklediği...
     markadan sürekli olarak avantajlar  Bursa’mızla ilgili gerçekleştireceği- Birliği ile Gençlik ve
     kazanıyor.                                Spor Bakanlığının ev
                      miz faaliyet ve projelerimizi yine bu
     Gençlerimiz; giyim, kitap, kırtasiye, uygulama üzerinden gençlerimize  sahipliğinde düzenlenen
     market, kafe, eğitim, müzik, eğlence soruyoruz, onların fikirlerini önem- Genç Dostu Şehirler
     gibi alanlarda anlaşmalı olduğumuz siyoruz, kararlarımızı bu şekilde  Kongre ve Sergisi, Sayın
     yerlerden indirimli alışveriş yapabi- alıyoruz. Gençlerimizin düşüncele- Cumhurbaşkanımız
     liyorlar. Ayrıca Teleferik’ten 1 bilet ri bizim için çok değerli ve önemli.
     alana 1 bileti de gençlerimize biz Yani bu projeyle genç kardeşleri-  Recep Tayyip
     hediye ediyoruz. Yine BUDO’dan mizi yönetimin içine dâhil etmiş  Erdoğan’ın teşrifleriyle
     3 bilet alınca 1 bileti ücretsiz elde oluyoruz. Ayrıca bunların yanı sıra,  Ankara’da yapıldı.
     edebiliyorlar. Ayda bir kez ücretsiz bu platformdan, çalışma hayatı ön- Bursa Büyükşehir
     otopark kullanım hakkından yarar- cesindeki staj imkânlarından da ha-
     lanabiliyorlar. BURFAŞ tesislerimiz- berdar olmalarını sağlıyoruz.       Gençlik Kulübü
     de de kasada %15 indirim yapılıyor.                   uygulamamızla “Genç
     Tabii ayrıcalıklar ve avantajlar bun- Bu uygulama sayesinde Büyükşe- Dostu Şehir Ödülü”ne
     larla sınırlı değil, her gün aramıza hir’e ait Gençlik Merkezleri’mize,  layık görüldük. Sayın
     yeni markalar dâhil oluyor.    Millet Kıraathanelerimize, kütüpha-   Cumhurbaşkanımız
                      nelerimize, havuzlara, halı sahala-
     15-29 yaş arası, Bursa’da ikamet  ra, spor tesislerine rahatlıkla erişe- Recep Tayyip Erdoğan’ın
     eden bütün gençlerimiz uygulama- biliyorlar.              elinden ödülü almak
     dan yararlanabiliyor. Bursa Büyük-
     şehir Gençlik Kulübü’nde yaptığımız Türkiye Belediyeler Birliği ile Genç-     nasip oldu.
     gençlik çalışmalarının, etkinliklerin lik ve Spor Bakanlığı’nın ev sahip-
     ve gençlerimizin kazanacağı ben- liğinde düzenlenen Genç Dostu      İller&Belediyeler 14
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21