Page 15 - Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi Düzenlendi
P. 15

GENÇ DOSTU
                      Merkezi’nin açılışını daha gerçek- yönlendirecek projeler ürettik ve
                      leştirip gençlerimizin istifadesine  üretiyoruz. Vlogger Akademi, Vlog-
                      sunacağız. Gençlik Merkezleri’mizin  ger Workshop, Yazılım Geliştirme
                      yanı sıra Yıldırım ve Görükle Millet  gibi önemli faaliyetlerle yeni nes-
                      Kıraathaneleri’miz de gençlerimizin  lin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar
                      yararlandığı yerler.       yaptık. Ayrıca bu alanda yeni çalış-
      Gençlik Merkezleri’miz      Gençlik Merkezleri ve Millet Kıra- malarımız da olacak.
      başta olmak üzere farklı     athaneleri’mizde gençlerimiz ders
      merkezlerde gençlere       çalışabiliyor, ücretsiz internet im- Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak
                                       başlattığımız Mahalle Gönüllüleri
      yönelik sosyal ve        kânından ve kütüphanelerimizden  hareketiyle, gençlerin; evde bakım,
      kültürel etkinliklerden     faydalanabiliyor. Karacaali Deniz  gezici sağlık, turizm/rehberlik, itfa-
      kurslara kadar          Kampı, Kestel Alaçam İzcilik Kam- iye, zabıta, Bursa’yı güzelleştirme,
                      pı ve Keles Kocayayla Doğa Kampı
      birçok alanda faaliyet      ile gençlerimizin ve öğrencilerimizin  temizlik faaliyetleri, akademik da-
      düzenliyoruz.          yaz tatillerinde nitelikli zaman geçir- nışmanlık, sosyal hizmetler, sokak
                                       hayvanları bakımı gibi farklı konu-
                      melerine imkân sağlıyoruz.    larda gönüllü olabilmesine imkân
                      e-spor Turnuvaları        sağlıyoruz. Mesela erzak dağıtımı,

                      Gençlerimize yönelik sportif faali- sokak hayvanlarının beslenmesi,
                      yetlere de önem veriyoruz. Büyük- sınava hazırlanan gençlere yönelik
                      şehir okul spor etkinliklerinin yanı  soru kitapçığı dağıtımı, yaşlıların
                      sıra ulusal ve uluslararası birçok  evlerinde ziyaret edilmesi, eğitim
     Öncelikle gençliğe vermiş olduğu- spor faaliyetine de destek veriyoruz.  kurumlarının boyanması, ibadetha-
     muz önemin somut göstergesi ola- Gençlerimiz için Türkiye’nin en kap- nelerimizin temizlenmesi gibi birçok
     rak Gençlik ve Spor Hizmetleri Dai- samlı e-spor turnuvalarından birini  alanda gönüllülerimiz faaliyet gös-
     resi Başkanlığı’nı kurarak, gençlerle  de Bursa Büyükşehir Belediyesi  teriyor. Şu an Mahalle Gönüllüsü
     sürekli ve kurumsal iletişim içerisin- olarak düzenledik. Spora ilgi duyan  sayımız ise 1.600’ü aşmış durumda.
     de olduğumuz bir yönetim mode- gençlerimiz için şehrimize yeni spor
     lini ortaya koyduk. Bu doğrultuda  alanları kazandırıyor, mevcut tesis- Kısacası biz, Büyükşehir Belediyesi
     Gençlik Şûrası yaparak gençleri  lerimizi yeniliyoruz.     olarak; bütün birimlerimizle gençle-
     dinleyip kendilerinin beklentilerine               rimizin yanında olmaya, onların ge-
     ve görüşlerine göre bir yol haritası  Çağın şartlarını düşünerek sosyal  leceğine katkı sunmaya çalışıyoruz.
     çıkarmayı amaçladık. Gençlerimi- ve dijital medya mecralarını da ih- Gençlikle ilgili bütün çalışmaları
     zi kendi aralarında belli yaş grup- mâl etmiyoruz. Bu alanlarda da  Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü
     larına ayırarak her yaş grubu için  gençlerimizi besleyecek ve doğru  çatısı altında gerçekleştiriyoruz.
     ayrı odak çalışmaları yaptık. Alt
     yaş grupları, lise gençliği, üniversite
     gençliği ve çalışan gençlik için ayrı
     iletişim modelleri geliştirmeye gay-
     ret gösterdik.

     Gençlik Merkezleri’miz başta olmak
     üzere farklı merkezlerde gençlere
     yönelik sosyal ve kültürel etkinlik-
     lerden kurslara kadar birçok alanda
     faaliyet düzenliyoruz. Önce Görük-
     le Gençlik Merkezi’mizi gençleri-
     mizin hizmetine sunduk, ardından
     Hüsnü Züber Evi Muradiye Gençlik
     Merkezi’ni hizmete açtık. Bugün-
     lerde de merhum Muhsin Yazıcıoğ-
     lu’nun ismini verdiğimiz bir Gençlik
                                              İller&Belediyeler 13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20