Page 11 - Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi Düzenlendi
P. 11

GENÇ DOSTU

                                       Gençlik ve Spor Bakanlığı
                                         ile Türkiye Belediyeler
                                        Birliği arasında iş birliği
                                        protokolüne de değinen
                                           Bakan Kasapoğlu,
                                          “Protokolle birlikte
                                         belediyelerimiz, Genç
                                       Gönüllüler Platformu’na
                                       üye olabilecek ve gönüllü
                                          insan kaynağımızla
                                           birlikte farkındalık

     Kasapoğlu: “Ülkemizin her     önemli bir zemin oluşturacağına  artırıcı, ilham verici ve
     şehrinde ‘Genç Dostu Şehir’    inanıyoruz.”  değerlendirmesinde    geliştirici projelerde
     anlayışını yerleştirmeyi ve    bulundu.                etkin bir şekilde yer
     geliştirmeyi hedefliyoruz.”                         alabilecek.” dedi.
                      Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tür-
     Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet  kiye Belediyeler Birliği arasında
     Muharrem Kasapoğlu ise şehrin  iş birliği protokolüne de  değinen
     medeniyetle, medeniyetin de şehir- Bakan Kasapoğlu, “İmzalayacağı-
     le neredeyse eş anlamlı kavramlar  mız bu protokolle özellikle gönüllü-
     olduğunu belirterek, “Medeniyetin  lük alanında önemli bir eş güdüm
     mahiyeti, düzeyi her şeyden önce  sağlanacak. Bu protokolle birlikte
     şehrin yüzüne yansır ve orada gö- belediyelerimiz, Genç Gönüllüler
     rünür. Bilindiği üzere şehir sadece  Platformu’na üye olabilecek ve gö-
     maddi bir varlıktan, altyapıdan, zo- nüllü insan kaynağımızla birlikte
     runlu hayat alanlarından, bina ve  farkındalık artırıcı, ilham verici ve
     yollardan ibaret değildir. Her şehrin  geliştirici projelerde etkin bir şekilde
     bir ruhu vardır ve o şehrin sakinleri  yer alabilecek.” dedi.
     o ruhu kendi iç dünyalarında hisse-
     derler. Toplumsal huzur ve refah da  Kongre 2 Gün Sürdü
     şehrin o ruhuna aidiyet sayesinde  Açılış konuşmalarının öncesinde,
     sağlanır.” diye konuştu.     15 yaşındaki piyanist Tarık Kaan
     “Ülkemizin her şehrinde ‘Genç  Alkan, Genç Hatipler Minberde
     Dostu Şehir’ anlayışını yerleştirme- Hutbe Okuma Yarışması Türkiye
     yi ve geliştirmeyi hedefliyoruz.” di- Birincisi Muhammed Emre Genç
     yen Kasapoğlu, gençlerin katılımıy- ile Şiir Yarışması Birincisi Münibe
     la şekillenen bu çalışmanın, onların  Rana Şirin sahne performansı ser-
     hayat kalitesini artırmak üzere çok  giledi.                                              İller&Belediyeler 9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16