Page 10 - Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi Düzenlendi
P. 10

GENÇ DOSTU                                         Şehrin imarı sırasında
                                        neslin ihmal edilmemesi
                                           gerektiğine dikkati
                                           çeken Şahin, çocuk,
                                           aile, genç, insan ve
                                          çevre dostu şehircilik
                                          anlayışı kapsamında,
                                            fikir yarışmaları
                                            düzenlediklerini
                                         hatırlatarak; “Hayırda
                                         yarıştılar. 200’e yakın
     şehir Belediye Başkanı Fatma Şa- ve çevre dostu şehircilik anlayışı
     hin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  kapsamında, fikir yarışmaları dü- projeyi getirdik, tematik
     Erdoğan’ın 1994 yılında İstanbul  zenlediklerini hatırlatarak; “Hayır- çalıştık. ‘Gençler bizden
     Belediye Başkanlığı yaptığı dönem- da yarıştılar. 200’e yakın projeyi  ne istiyor?’ diye sorduk.
     de attığı tohumun Anadolu’ya yerel  getirdik, tematik çalıştık. ‘Gençler  Katılımcılık budur dedik.
     kalkınma olarak yansıdığını söyledi.  bizden ne istiyor?’ diye sorduk. Ka-
                      tılımcılık budur dedik. Onların iste-  Onların istediklerini
     “Biz öyle bir Peygamberin ümme-                    yapacak çalışmalar
     tiyiz ki Yesrib’i, Medine yaparken  diklerini yapacak çalışmalar yaptık.
     gençlerin potansiyelinden, ener- Kültürde, sanatta, bilimde, teknolo-   yaptık. Kültürde,
                      jide ve edebiyatta çok güzel sonuç-
     jisinden ve yüreğindeki imandan                      sanatta, bilimde,
     istifade etmiştir.” diyen Şahin, “Biz  lar aldık. Bugün sizin ellerinizden  teknolojide ve edebiyatta
     ebedi hayata inanıyoruz. Beşeri in- belediye başkanlarımızın ödüllerini  çok güzel sonuçlar
                      takdim edeceğiz.” diye konuştu.
     sanı kamil yapan bu yolculukta eğer                   aldık.” diye konuştu.
     şehri özne yaparsanız buradan ba- İnsani değerleri yükseltecek çalış-
     şarılı olursunuz. İşte o yüzden Hacı  malar yaptıklarını anlatan Şahin,
     Bayram-ı Veli ‘Şehir insanın, insan  “O kadar büyük hedeflerimiz var ki
     şehrin aynasıdır’ diyor. O yüzden  bunu bütün Anadolu’ya hep birlikte
     şehir Medine’dir. İşte bu ilhamdan,  yayıyoruz. Artık kendi hikayemizi
     bu tarihten aldığımız güç ile TBB  yazalım. Sesimiz kendi sesimiz, özü-
     olarak başkanlarımızla birlikte kal- müz kendi özümüz, şehrimiz kendi
     kınma ve demokrasi yerelden baş- şehrimiz olsun diyoruz. Şehrimizin
     lar diyoruz.” sözlerini kullandı.  duvarını kendi medeniyet kodları-
                      mızla hep birlikte örelim. Kalplerde-
     Şehrin imarı sırasında neslin ihmal  ki taşları alalım, aşkla dolduralım.
     edilmemesi gerektiğine dikkati çe- Şehirlerimizi gülistan edelim, dün-
     ken Şahin, çocuk, aile, genç, insan  yayı cennete dönüştürelim.” dedi.
      İller&Belediyeler 8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15