Page 9 - Sıfır Atık ve Belediyeler Ödül Töreni
P. 9

HABER
     Bunun yanında, pandemiye kadar “Doğa bizim evimiz. Bu çatı   si için en önemli olan uygulama.”
     plastik şişelere başını sıkıştırmış ya çökerse hepimiz altında  dedi.
     da misinalara dolanmış canlılar için  kalacağız.”         Çevre konusunu, belediye başkan-
     çözüm arıyorduk. Şimdi ise, maske-                 larının gündemine alması gerektiği-
     lerin lastiklerine dolanmış kuşların,  Türkiye Belediyeler Birliği Baş- ni ifade eden Şahin, Türkiye Bele-
     balıkların dramına şahitlik ediyoruz  kanı Fatma Şahin törende yaptığı  diyeler Birliği olarak, yeni dönemde
     maalesef. Yani Covid-19 mücadele- konuşmada, Sıfır Atık Projesi’nin  belediye başkanlarından bu konu-
     sindeki en geçerli silahımızı, yanlış  insanların dünyaya olan borcunu  daki fikirlerini proje haline getirme-
     kullanmanın açtığı yeni bir tahribat  ödeme projesi olduğunu belirtti.  lerini istedi. Akıllı şehirler konusuna
     alanı var karşımızda.”      Şahin, “‘Doğa nedir? Doğayı nasıl
                      koruyacağız?’ sorunun en önemli  da değinen Şahin şöyle devam etti:
     Emine Erdoğan’dan Belediye    bakış açısıdır. Sıfır Atık bir zihinsel  “Bana ‘Şehir nasıl akıllı olur?’ diye
     Başkanlarına Tavsiye       dönüşüm projesidir. Doğa bizim ha- sordular. Dedim ki, Eğer bir sorunu
     Belediye başkanlarına bu mücade- kimiyetimizde olan bir evren değil- çözerken teknoloji aklınıza geliyorsa
                                       şehri akıllandırmışsınızdır. Toplu ta-
     lede yardımcı olması amacıyla bir  dir, biz doğanın bir parçasıyız, doğa  şıma şu anda büyükşehirlerin en bü-
     tavsiyede bulunan Emine Erdoğan,  bizim evimiz. Bu çatı çökerse hepi- yük görevi. Şüpheli ve temaslı olan,
     “Size buradan bir tüyo vermek is- miz altında kalacağız. Doğa ve çev- pozitif olan hastaların bu taşımaya
     tiyorum. Lütfen çocuklara ulaşın.  re kirliliği sadece bilim dünyasının  girmemesi gerekiyor. Tam akıllı şe-
     Çocukların, bu tip değerleri çok  üzerinde çalıştığı bir sorun değildir.  hirler olmanın bir gereği olarak biz
     daha hızlı kazandığını biliyoruz.  Bir felsefedir, felsefe hayatın anla- 2017’de akıllı ulaşımın tüm yazılımı-
     Eğer biz çocuklarımıza bu değerleri  mını anlatır. Şairlerin, yazarların  nı ve donanımını oluşturmuştuk ve
     kazandırabilirsek, meyvelerini çok  ilham kaynağıdır doğa.” ifadelerini  şu anda Sağlık Bakanlığımızla yap-
     kısa bir zamanda toplayacağımız  kullandı. Çevre kirliliğini önlemek  tığımız koordinasyonla şüpheli ve
     iyilik tohumları ekmiş oluruz.” dedi.  için yönetmelikler hazırlandığını ve
                      stratejiler belirlendiğini söyleyen  temaslı evde değilse toplu taşımaya
                      Şahin, “Bunun en önemli kısmı  binmeye çalışıyorsa bunu hemen
                      uygulama, bir fikrin hayata geçme- tespit ediyoruz. Bu tür çalışmaları

      Çevre kirliliğini önlemek
      için yönetmelikler
      hazırlandığını ve
      stratejiler belirlendiğini
      söyleyen Şahin, “Bunun
      en önemli kısmı
      uygulama, bir fikrin
      hayata geçmesi için en
      önemli olan uygulama.”
      dedi. Çevre konusunu,
      belediye başkanlarının
      gündemine alması
      gerektiğini ifade
      eden Şahin, türkiye
      Belediyeler Birliği
      olarak, yeni dönemde
      belediye başkanlarından
      bu konudaki
      fikirlerini proje haline
      getirmelerini istedi.                                              İller&Belediyeler
                                              İller&Belediyeler 7777
                                              İller&Belediyeler
                                              İller&Belediyeler
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14