Page 8 - Sıfır Atık ve Belediyeler Ödül Töreni
P. 8

HABER

                                           “Şu güzel ülkenin
                                           toprağını, suyunu
                                          ve havasını pirüpak
                                         edene kadar dur durak
                                        bilmeden çalışmalıyız.”
                                       diyen erdoğan, “Sıfır Atık
                                        Projesi birçok çevreden
                                           büyük ilgi gördü ve
                                        uygulanmaya başlandı.
                                           Bugün de türkiye
                                         Belediyeler Birliğinin
                                         düzenlemiş olduğu bu
                                         anlamlı organizasyon
                                        vesilesiyle bir aradayız.
                                         yarışmaya 231 geçerli
                                            proje başvurusu
                                        olduğunu öğrenmekten
                                            büyük mutluluk
                                           duydum.” şeklinde
                                                konuştu.
     Etkinlikte TBB ve Gaziantep Bü- düzenlemiş olduğu bu anlamlı or- Pandeminin kirlilik sorununu iyi-
     yükşehir Belediye Başkanı Fatma  ganizasyon vesilesiyle bir aradayız.  ce artırdığını ve tüm dünyanın bu
     Şahin, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yö- Yarışmaya 231 geçerli proje başvu- sınavda sınıfta kaldığını kaydeden
     netim Politikaları Kurulu Başkan  rusu olduğunu öğrenmekten büyük  Emine Erdoğan şöyle devam etti:
     Vekili Şükrü Karatepe, Çevre ve Şe- mutluluk duydum.” şeklinde konuş- “Halihazırda, yeryüzü sularındaki
     hircilik Bakanı Murat Kurum, Gaga- tu.               kirliğinin yüzde 80’e yakınını zaten
     uz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah da  Pandemiyle ortaya çıkan maske  plastikler oluşturuyordu. Bu kirliliğe
     hazır bulundu.          atıklarının çevreye verdiği zararla- şimdi maskeler ve plastik eldivenler

     “Şu güzel ülkenin toprağını,   ra dikkati çeken Erdoğan, Çevre ve  gibi tek kullanımlık hijyen ürünleri
                                       de eklenmiş oldu. Oysa bundan 7-8
     suyunu ve havasını pirüpak    Şehircilik Bakanlığının maske, eldi- ay öncesine kadar, bilim insanları-
     edene kadar dur durak       ven ve diğer kişisel hijyen atıklarıyla  nın 2050’de okyanuslarda balıktan
     bilmeden çalışmalıyız.”      ilgili bir genelgeyi pandeminin ilk  çok plastik şişe yüzeceği uyarısını
                      günlerinde yayınladığını hatırlattı.
     Törende bir konuşma yapan Emine  Maskelerin herkes için tehlike oluş- konuşuyorduk. Şimdi ise, tedbirler
     Erdoğan, “Sıfır Atık” gibi bir felse- turduğuna işaret eden Erdoğan,  alınmazsa, kullanılan maskelerin
     fenin herkes tarafından benimsen- “Kaldırım köşelerinde, ağaç dip- yüzde 75’inin çöp sahalarına ve yer-
     mesi ve desteklenmesi gerektiğini  lerinde, hatta denizlerde atık mas- yüzü sularına karışacağı noktasında
     belirterek bu çağrının en ücradaki  keleri görmek artık sıradan bir gö- önemli uyarılar var. Tek kullanımlık
     insan duyana kadar gündemden  rüntü oldu. Pandemiyle mücadele  maskelerin büyük çoğunluğu plastik
     düşürülmemesi gerektiğini söyledi.  edeceğiz derken bu ürünlerin bilinç- içeriyor. Bildiğiniz gibi tüm plastik
     “Şu güzel ülkenin toprağını, suyu- siz kullanımı çevreye büyük zararlar  atıklar zaman içinde önce mikro,
     nu ve havasını pirüpak edene kadar  vermekte. Bu davranış bugüne ka- sonra nano plastiklere dönüşüyor-
     dur durak bilmeden çalışmalıyız.”  dar yapılan güzel işleri de açıkçası  lar. Tek bir maskenin milyonlarca
     diyen Erdoğan, “Sıfır Atık Projesi  ziyan ediyor. Temizlik hizmetinde  partikül üretebildiğini söylüyor bilim
     birçok çevreden büyük ilgi gördü  çalışan personel başta olmak üzere  insanları. Kimyasallar kadar bakte-
     ve uygulanmaya başlandı. Bugün  herkes için biyolojik tehlike oluştur- ri de taşıyan bu partiküllerin besin
     de Türkiye Belediyeler Birliğinin  makta.” ifadelerine yer verdi.  zincirine karışması hayli mümkün.


      İller&Belediyeler
      İller&Belediyeler
      İller&Belediyeler 6666
      İller&Belediyeler
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13