Page 5 - Sıfır Atık ve Belediyeler Ödül Töreni
P. 5

52                         56
     Sıfır Atık: Çevre Odaklı Bir Yaklaşım        Türkiye ve Çekya Akıllı Şehirler İçin Buluştu

     58                         64
     Akıllı Kentlerde Katı Atık Yönetimi Üzerine     “İklim Biziz, Değişeceğiz” Kampanyası Başladı
     Örnekler
      45 kullAnılmış giySiler ekonomiye          70 SAğlık ÇAlışmAlArınA tAm deStek
        kAzAndırılAcAk
                                71 “QudrA 2 ProgrAmı” şeHir
      46 Sıfır Atık kAmPAnyASıylA evSel AtıklAr       ziyAretleri
        Hediyeye dönüştü
                                72 25 Bin öğrenciye eğitim kArtı
      51 50 Bin AğAÇ kurtArıldı
                                74 kAdın kooPerAtifleri Buluştu
      66 kArdeş şeHirlerin geleceği
        tArtışıldı                    75 AvruPA Bölgeler ve şeHirler HAftASı

      67 tBB ve SAyıştAy BAşkAnlığı ArASındA       76 cAm işleme SAnAtı cAnlAnıyor
        eğitim Protokolü
                                77 91 ArAÇlık tASArruf
      68 kış günlerinde yAşlı ve muHtAÇ
        Ailelerin evleri ıSınıyor            78 Soru-cevAP
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10