Page 4 - Sıfır Atık ve Belediyeler Ödül Töreni
P. 4

içindekiler

      04                         14
      Sıfır Atık ve Belediyeler Ödül Töreni        TBB Meclis Toplantısı Ankara’da
                                Gerçekleştirildi
      34                         48
      AB Projelerinde Sürdürülebilirlik Kavramı     Türkiye’de ve Dünyada Gıda İsrafı


      12 Sıfır Atık kongreSi Çevrim iÇi         30 denizlerdeki AtıklArın geri dönüşüme
        PAnellerle tAmAmlAndı                kAzAndırılmASı ve HAyAlet AğlArın
                                  temizlenmeSi ProjeSi
      19 Belediyelerde erken Çocukluk eğitim
        Hizmetleri tArtışıldı              32 ASfAlt üretiminde Atık mAddelerin
                                  kullAnımı
      20 “Anne eli” ProjeSi
                                40 “Sıfır Atık güzel gelecek” ProjeSiyle
      22 Sıfır Atık eğitim ve SimülASyon merkezi       ÇöP miktArı 0,77 kilogrAmA düştü

      24 Akıllı moBil Atık toPlAmA ProjeSi        42 199 ton BitkiSel Atık, güBre oluyor

      26 Sıfır Atık ile engelleri Aşıyoruz        43 Hizmet Birimlerinde Sıfır Atık yönetim
        ProjeSi                       SiStemi
      28 Çevreci BiSiklet ProjeSi            44 Su tASArrufu dönemi iÇin
                                  HArekete geÇildi
   1   2   3   4   5   6   7   8   9