Page 10 - Sıfır Atık ve Belediyeler Ödül Töreni
P. 10

HABER
                                           Çevre ve Şehircilik
                                         Bakanı Murat kurum,
                                          yerli ve milli bilincin
                                          yansıması olan Sıfır
                                        Atık Projesi kapsamında
                                          doğal varlıkların ve
                                            su kaynaklarının
                                          korunduğunu, yeşil
                                         alanların artırıldığını
                                            belirterek “Artık
                                        okullarımız, otellerimiz,
                                          hastanelerimiz başta
                                           olmak üzere şu an
                                          49 bin kamu kurum
                                          ve kuruluşunda sıfır
                                         atık sistemini kurmuş
                                           durumdayız.” dedi.
     çoğaltmamız ve bu musibetten bir  gerçekleştirdiğimizde yıllık 100 bin  atık belgelerini alacaklar. Bu sayede
     an önce kurtulmamız gerekiyor.”  kişiye istihdam sağlayacağız ve yine  40 milyon vatandaşımız yani ülke
                      yıllık 20 milyar lira da tasarruf sağ- nüfusunun neredeyse yarısı sıfır atık
     2023’te Geri Dönüşüm       lamayı hedefliyoruz” dedi.    sistemine dahil olacak. 2022 yılı
     Hedefi Yüzde 35                           sonu itibarıyla da inşallah tüm il ve
                      “40 milyon vatandaşımız
     Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat                ilçe belediyelerimiz de sıfır atık sis-
     Kurum, yerli ve milli bilincin yan- sıfır atık sistemine dâhil  temine geçişlerini tamamlamış ola-
     sıması olan Sıfır Atık Projesi kap- olacak.”         caklar.” ifadelerini kullandı.
     samında doğal varlıkların ve su  TBMM’ye sunulan Çevre Ajansı’nın  “Sıfır atık konusunda
     kaynaklarının korunduğunu, yeşil  kurulmasına ilişkin yasa teklifinin  yarışmalar devam edecek.”
     alanların artırıldığını belirterek “Ar- kabul edilmesiyle, Türkiye’de sıfır
     tık okullarımız, otellerimiz, hastane- atığı ve depozito sistemini yaygın- Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim
     lerimiz başta olmak üzere şu an 49  laştırmak üzere çok ciddi bir adım  Politikaları Kurulu Başkan Vekili
     bin kamu kurum ve kuruluşunda  atılmış olacağına dikkati çeken Ku- Şükrü Karatepe de Çevre ve Şe-
     sıfır atık sistemini kurmuş durumda- rum, “Çevre Ajansı’nın kurulmasıy- hircilik Bakanlığının Sıfır Atık Yö-
     yız. Doğanın en büyük kirleticileri  la birlikte artık atık yönetimini iz- netmeliği’ni hazırladığını ve yönet-
     olan plastik poşetlerin kullanımında  leme ve denetim faaliyetlerini yine  meliğe göre yapılması gerekenleri
     yüzde 80 oranında azalım sağlandı.  depozito iade sistemini tek bir mer- belirlediğini söyledi.
     Bir de dijital atık meselesi var. Ülke- kezden yönetilecek. Atıkların etkili  Belediyeler Birliğinin de belediyele-
     mizin bir teknoloji ve yazılım çöplü- bir şekilde yönetilmesini sağlayacak  ri sıfır atık konusunda teşvik ettiğini
     ğü olmasına asla izin vermeyeceğiz.  bu düzenleme hem şehirlerimiz adı- belirten Karatepe, “Salgın dönemin-
     Projenin ülke çapına yayılmasıyla  na hem de atıkların geri dönüşümü  de biz de Cumhurbaşkanlığı Yerel
     ilgili hâlihazırda geri dönüşüm ora- adına hayati önem arz ediyor. İnşal- Yönetim Politikaları Kurulu olarak
     nımız yüzde 13 ve inşallah bu oranı  lah bu yıl sonuna kadar nüfusu 250  faaliyetlerimizi Belediyeler Birliğiy-
     2023 yılına geldiğimizde yüzde 35  binin üzerinde olan 88 büyükşehir  le beraber yürütüyoruz. Belediye-
     seviyesine belediyelerimizle birlik- ilçe belediyemiz sıfır atık sistemine  lerimizi bu alanda teşvik edici pek
     te çıkaracağız. Tüm hedeflerimizi  geçişlerini tamamlayacak ve sıfır      İller&Belediyeler
      İller&Belediyeler
      İller&Belediyeler 8888
      İller&Belediyeler
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15