Page 8 - TBB
P. 8

manşet

      Belediye Meclislerinin kendi belediye ve mücavir
     alan sınırları içerisinde her türlü imar planı ve
     değişikliğini yapmalarının yasal bir hak olduğunu
     belirten İşleyici, belediye mücavir alanı dışında da
     bu hakkın İl Genel Meclislerinde olduğunu vurgu­
     ladı.
      İmar  uygulamaları  konusunda  Türkiye'de en
     fazla üzerinde durulması gereken hususun kaçak ve
     ruhsatsız binalar olduğunun  altını çizen İşleyici,
     "Kaçak ve ruhsatsız binaların yıkımı konusunda yasa
         t
     koyucu üm  yetkileri, kaçak ve ruhsatsız binanın ne
     olduğuna  bakmaksızın  belediye başkanlarına ver­
     miştir. Buna göre imar planlarına ve imar mevzuatı­
     na aykırı kaçak ve ruhsatsız binaların yıkımı gerek­
     mektedir" diye konuştu.
       Kaçak ve ruhsatsız binalar konusunda amansız
     bir mücadele   içerisinde olunması  gerektiğini
     söyleyen İşleyici, yerel mahkemelerce gecekondu-
     iann Belediye Encümeni  Kararı olmaksızın yıkıla-
     mayacağı  ve bu kapsamda da yıkımın durdurulması
     yönünde  zaman  zaman  kararlar alındığına dikkat
     çekti. Halbuki 775 sayılı yasanın "yeniden gecekon­
     duların yapımının önlenmesine"  yönelik 18. mad­
     desinde  ister inşa sırasında olsun isterse iskan
     edilmiş olsun, izinsiz olarak inşa edilen yapının
     yıkımında belediyeler tam yetkilidirler. Mücavir alan
     dışında ise bu yetki Valiliklerce kullanılır. Yeter ki
     kaçak ve ruhsatsız bina tespit edilsin ve araştırmalar­
     da da belirtilen yapının bu tarzda bir yapı olduğu
     ortaya çıksın. Sonrasında teknik ekiple yapılacak
     mülkiyet durumu  tahkiki ile birlikte yıkımı yapa­
     bilirsiniz. Gerçekte önemli olan kaçak ve ruhsatsız
     binaların yapım  aşamasında   engellenmesidir.
     Böylelikle insanların bu yapılar için harcadığı paralar
     da heba olmaz" diyen İşleyici mühürleme  işlemi
     konusunda  da belediye başkanlanna  bilgi verdi.
     32'nci maddeye göre mühürlenen  bir yapıya 42'nci
     maddeye  göre para ceza verme zorunluluğu bulun­         İZ
     duğunu  hatırlatan İşleyici, bu çerçevede para ceza­
     sına ilişkin Encümen Karannda ve karann ilgililere
     duyurulmasında  5560 sayılı Kanun ile değişik 5326
     sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümlerine de
     dikkat çekti.
       Sunumunun   ardından  belediye başkanlannın
     imar  uygulamalarına  yönelik sorularını cevap­
     landıran İşleyici'nin konferansı yaklaşık 1,5 saat
     sürdü.
       Öğle yemeğinin ardından Kapadokya  bölgesinin   Başkanların   barbekü   keyfi
     tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret eden belediye Konferansın   ardından     Kapadokya
     başkanları, Ürgüp ve Avanos  çanak  ve seramik   Kültür  Merkezinin   bahçesinde    öğlen
     atölyeleri ile satış yerlerini gezerek alışveriş yapma yemeği için barbeküler   kuruldu,   iki
     imkanı buldu. Belediye Başkanları aynca Derinkuyu  gün  süren  organizasyon,    neşeli  bir
     ve  Kaymaklı  yer altı şehirlerini, Değerli Taş   barbekü   partisinin  ardından    Ürgüp,
     Ocaklarını ve üçhisar Halı ve Kilim Sergi ve satış Avanos   ve  üçhisar'a     düzenlenen
     yerlerini ziyaret etti.                 geziler  ile son  buldu.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13