Page 7 - TBB
P. 7

manşet
           Prof. Dr. Dökmen, yaklaşık 1.5 saat süren kon­ çerçevesinde öğleden sonra Türkiye Belediyeler
          feransında günlük yaşamdan  alıntılar yaparak  Birliği ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç
          verdiği örneklerle belediye başkanlarına çeşitli Durak ile Türkiye Belediyeler Birliği Encümen üyesi
          mesajlar verdi.                   ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Şehitler
            Prof. Dr. Dökmen sunuşunda, belediye başkan­ Parkında düzenlenen törenle Atatürk Anıtına çelenk
          larına yaşamı ertelememelerini  öğütleyerek,   koyarak saygı duruşunda bulundu.
          "Yaşamın her geçen anı kutsaldır, fark edip tadını İstiklal Marşının ardından Nevşehir Belediyesi
          çıkarmak gerekir" dedi. Yaptıkları hizmete güven­ Mehteran Bölüğünün gösterisi büyük ilgi gördü.
          melerini ancak daha iyi nasıl yapabiliriz diye sorgula- Şehitler Parkı'nda daha sonra Nevşehir Belediyesi
          malan gerektiğini belirten Prof. Dr. Dökmen, yaşam­ tarafından dikilen 16 Türk Büyüğünün büst ve
          da disiplin, düzen ve sevginin önemine dikkat çekti. abideleri ziyaret edildi.
          İletişimi güçlü kılmak için çevredeki tüm insanlann Şehitler Parkında düzenlenen törenin ardından
          duygularını tartışmaksızın kabul etmek gerektiğini Belediye Başkanları Birlik ve Dayanışma Toplantısı
          belirten Prof Dr. Dökmen, davranışların onaylana- için Nevşehir'de bulunan belediye başkanlan başta
          mayabileceğini, ancak duyguları kabul etmek gerek­ Zelve ve Göreme Açıkhava Müzeleri olmak üzere
          tiğini söyledi.                   Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini
            Prof. Dr. Dökmen, olaylar karşısında kişisel bilgi­ ziyaret ederek oluşumlar hakkında rehberlerden
          lerin gerçek veri sanılmaması gerektiğini ise örnek­ ayrıntılı bilgi aldılar.
          lerle açıkladı. Günlük yaşamı kaliteli kılmak için ilti­ İlk günün programı Nevşehir Belediyesi
          fatın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Dökmen, Kapadokya Kültür Merkezinde akşam verilen kon­
          "Marifet iltifata tabidir. Baki kalan bu kubbede hoş serle son buldu.
          bir sadâdır" dedi.
            Stresle başa çıkıp çıkmamanın, işi ve eğlenceyi
          birbirine karıştınp kanştırmamanın insanların elinde
          olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Dökmen şöyle
          konuştu:
            "Her yeni gün, her yeni ay yaşamınıza yeni renk­
          ler katarak,  hayatınızı renklendirebilirsiniz.
          Doğumunuzdan  değil ama yaşamınızın finalinden
          siz sorumlusunuz. Doğduğunuz gün siz ağlıyor­
          dunuz ancak herkes gülüyordu. Finalde bunu ter­
          sine çevirmek sizin elinizde..."

              iiiJ2
                                      İşleyici: "Kaçak Yapılaşma Konusunda
                                      Yetkinizi Kullanın"
                                      Organizasyonun  ikinci gününde  Nevşehir
                                    Belediyesi Kapadokya Kültür Merkezinde sabah
                                    başlayan oturumda ODTÜ Öğretim Görevlisi, TBB
                                    Danışma Kurulu Cİyesi Cemal İşleyici "Türkiye'de
                                    İmar, Sorunları ve Çözüm Yollan" konulu bir sunuş
                                    yaptı.
                                      İşleyici sunuşunda belediye başkanlannın kaçak
                                    ve ruhsatsız yapılann yıkımı konusunda etkin bir
                                    çalışma yürütmeleri gerektirdiğini kaydederek,
           Şehitler Parkında Tören, Göreme ve Zelveye  bunun gerek bugünün gerekse geleceğin sağlıklı
           ziyaret                      şehirleşme içinde yerini alması için büyük bir önem
           Organizasyonun   birinci gün  etkinlikleri  taşıdığını söyledi.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12