Page 10 - TBB
P. 10

dıs ilişkiler
                                                 o  o           •KEimiymMlilISENlNERI           İLGİME
                                 Belediyesi ülaşım Daire Başkanlığı tarafından
                                 Eskişehir kent içi ulaşımında son dönemde
                                 başarıyla gerçekleştirilen Hafif Raylı Sisteme
                                 ilişkin bilgi verildi. Seminerin son gününde
                    r             Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni
                                 hizmete sokulan otobüsler diğer belediyelere
                                 tanıtıldı. Günün sonunda ise EGO  Genel
                                 Müdürlüğünce  tahsis edilen yeni otobüsle se­
                                 miner katılımcılarının şehir merkezine ulaşımı
                                 sağlandı.
                                   Seminerde değerli üzmanlann sunumlarının
                                 yanı sıra belediyeler arasında sağlanan bilgi ve
                                 deneyim paylaşımının son derece faydalı olduğu
                                 belirtilerek bu tür etkinliklerin daha büyük ölçek­
                                 te gerçekleştirilmesi temennisinde bulunuldu.

      Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
    tarafından Fransa ve Hollanda'nın Enerji Verimliliği Toplu Taşıma  Değerlendirme   Anketi
    kurumlan olan ADEME  ve SENTERNOVEM   kuru­    Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
                                bünyesinde   yürütülen  "Türkiye'de  Enerji
    luşları ile birlikte yürütülen "Türkiye'de Enerji
    Verimliliğinin İyileştirilmesine dair AB Eşleştirme Verimliliğinin İyileştirilmesine dair AB Eşleştirme
    (Twinning) Projesi" kapsamında, Birliğimiz işbir­ (Twinning) Projesi" kapsamında, Sidiğimiz işbir­
    liğinde 16-18 Ocak 2007 tarihlerinde Ankara'da  liğinde bir "Toplu Taşıma Değerlendirme Anketi"
    "Sürdürülebilir Kent ülaşım  Planı" başlıklı bir hazırlanmıştır. Nüfusu 100.000 ile 500.000 arasında
    eğitim semineri düzenlendi. Elektrik İşleri Etüt değişen belediyelerime yönelik hazırlanan bu anket
                                digital ortamda belediyelerimizin mail adreslerine
    İdaresi Genel  Müdürlüğünün   ev sahipliğinde
    gerçekleşen ve Fransa ve Hollanda'dan üzmanlann  postalanmıştır. Söz konusu anketin doldurularak en
    değerli bilgi ve deneyimlerini aktardıklan seminere kısa süre içinde tbbd@ttnet.net.tr  veya
    Ankara Büyükşehir, Eskişehir Büyükşehir, Erzurum  bahar.ozden@yahoo.com.tr  adresine gönderilmesi
    Büyükşehir, Kayseri Büyükşehir, Denizli, Batman,  "ülaşımda Enerji Verimliliği" çalışmalarına son
    Kütahya, Kahramanmaraş,   Osmaniye  ve Alanya   derece önemli katkılar sağlayacaktır.
    Mahmutlar  Belediyesi dışında üiaştırma Bakanlığı
                                 Detaylı bilgi için Biriiğimiz Dış lişkiler Birimi ile
    ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
    tarafından katılım sağlandı.             bağlantıya geçilebilir.
      Son günlerde sıkça dile getirilen ve tartışılan                      I
    iklim değişikliği ve küresel ısınmada ulaştırmanın
    rolü, ulaşım politikalan dahilinde enerji tüketiminin
    azaltılması ve hava kirliliği ile mücadelenin önemi
    yanı sıra Fransa ve Hollanda'dan Sürdürülebilir Kent
    ülaşım Planlanna ve şartnamelerine ilişkin örnekler,
    kentte toplu taşımanın  teşviki, toplumun bi­
    linçlendirilmesi, kent içi yük taşımacılığı ve şirket
    ulaşım planlan üç gün süren eğitim seminerinin ana
    başlıklannı oluşturdu. Aynca Eskişehir Büyükşehir
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15