Page 9 - TBB
P. 9

manşet
      borç anapara ödemesi oiarai< kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.
        Karar 2 : 5355 sayılı Mahalli İdare Bidikleri Kanununun 22 nci maddesine göre birliklerde, teşkilat ve per­
      sonel istihdamı konulannda bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Belediye Kanunu ile Belediye
      Kanununa aykın olmamak kaydıyla birlik tüzüğü hükümleri uygulanacaktır. Bu çerçevede. Norm Kadro ile
      Birliğimize verilen mimar, mühendis ve şehir plancısı kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, bu kadrolarda
      tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin
      üçüncü fıkrası kapsamında bu şekilde çalıştınlacak sözleşmeli mimar, mühendis ve şehir plancısına 657 sayılı
      Kanuna göre ödenecek aylık net 1.305,22 YTL'nin % 25 fazlası olan 1.631,53 YTL net ücret ödenmesine,
        Ayrıca, Birliğimizde hizmetlerin aksamadan yürütülmesi ve personel zaafıyetine yol açılmaması bakımın­
      dan sözleşmeli olarak halen çalıştınimakta olan avukat ile, bu Meclis karanndan sonra çalıştırılacak olan
      mimar, mühendis ve şehir plancısının 2008 yılında da çalıştırılmasına devam edilmesi gerekmektedir. Ancak,
      Birliğimizin meclis toplantılan yılda iki defa yapılmakta olup, yılın ilk toplantısı mayıs ayındadır. Her ne kadar,
      5355 sayılı Kanun kapsamında olağanüstü toplantı yapma imkanı bulunmakta ise de, meclis üyelerimizin
      sayısının fazlalığı ve Türkiye genelindeki belediye başkanlanndan oluştuğu göz önüne alındığında, olağanüstü
      toplantı yapılması mümkün gözükmemektedir. Diğer taraftan, sözleşmeli personelin ücret tespiti yapılmadan
      sözleşme imzalanamayacağından ve Mayıs 2008 tarihine kadar boşluk yaratmamak için, Bidiğimizin avukat,
      mimar, mühendis ve şehir plancısı kadroları karşılık gösterilerek 2008 yılında bu kadrolarda sözleşmeli per­
      sonel çalıştırılması ve bunlara 2008 yılı için Maliye Bakanlığınca belirlenecek net ücret tavanının uygulanması­
      na,
        oybirliğiyle karar verilmiştir.


        Karar 3: "Türkiye Belediyeler Birliğinin organizasyon yapısını etkin ve verimli hale getirmek.
        Belediyelerin görüşlerinin hazırlanacak yasal düzenlemelere yansıtılmasını sağlamak amacıyla, yasama ve
      yürütme organları, merkezi yönetim kurum ve kuruluşları ile kurumsal diyalogu geliştirmek.
        Belediyelerin daha etkin ve verimli çalışmalannı desteklemek amacıyla eğitim, enformasyon, danışmanlık
      ve koordinasyon için uygun mekanizmaları kurmak.
        Yedi, yabancı ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde belediyeleri temsil etmek; işbirlikleri kurmak ve
      geliştirmek."
        Amaçlarına ulaşılması için öngörülen faaliyetleri içeren "2008 Yılı Birlik Çalışma Programrnın kabulüne
      oybirliğiyle karar verilmiştir.


        Karar 4: Amasya'da yapılan Encümen Toplantısında; belediyelerce tespit edilecek küçük ölçekli bazı pro­
      jelerin Türkiye Belediyeler Biriiğince nakdi olarak desteklenmesi talebi gündeme gelmiştir. Konu hakkında
      yapılan değeriendirme sonucunda, Biriik bütçesinde ödeme için böyle bir tertip bulunmadığı, ayrıca meclisçe
      belirlenecek esaslar çerçevesinde ihtiyaç sahibi bazı belediyelerce talep edilebilecek tarihi bina restorasyonu
      veya park, çocuk parkı vb. belediye hizmetlerine ait bazı projelerin TBB tarafından üstlenilmesinin yapılacak
      ilk meclis toplantısında görüşülmesinin ve konuyla ilgili bütçeye tertip eklenmesinin meclise önerilmesine
      karar verilmiştir.
        Bu çerçevede yapılan "TBB'nin gelir fazlası olması halinde bazı belediye projelerine nakdi destek verilme­
      si" teklifinin reddine, bunun yerine TBB tarafından belediyelerin başkan ve personeline eğitim desteği verilme­
      si teklifinin kabulüne, oy çokluğuyla karar verilmiştir.      8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14