Page 6 - TBB
P. 6

manşet
     Başbakan Erdoğan: "Güçlü demokratik sistemler aynı zamanda
    yerel yönetimleri de güçlü olan sistemlerdir"
     Başbakan Erdoğan, Türkiye Belediyeler Birliği Eylül Ayı Meclis
    Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünya genelinde gelişmişlik ölçüt­
    lerinden en önemlilerinden bir tanesinin demokratik ve ekonomik yapının
    güçlü olması ise, bir diğerinin de mahalli idarelerin güçlülüğü olduğunu
    kaydetti. Demokratik ve ekonomik kalkınma ile yerel yönetimlerin
    gelişmişliği arasında doğrudan bir ilişki bulunduğu ifade eden Başbakan
    Erdoğan, "Güçlü demokratik sistemler aynı zamanda yerel yönetimleri de
    güçlü olan sistemlerdir" dedi.
     Bu alanlarda yüksek standartları yakalamış ülkelerin insanlarının
    yaşam kalitelerinin de ileri düzeylere çıktığını anlatan Erdoğan, şöyle
    konuştu:                                      i:
     "Gelişmişlik konusunda ölçüler GSMH, kişi başına düşen milli gelir, üretim, istihdam, ihracat, ithalat
    rakamlan gibi unsurları içermektedir. Demokrasi ve özgürlükler konusunda da dünya genelinde kabul gör­
    müş belirli parametreler var. Bu parametrelerden bir tanesi de, mahalli yönetimlerin güçlü yetkilerle
    donatılmış olması, yerel demokrasinin kurumsallaşması ve hizmetlerin yerinden mahallinden görülüyor
    olmasıdır. Türkiye bunun uzun yıllar özlemini çekti. Hamd olsun, artık yavaş yavaş yerinden yönetime geçen
    anlayış ülkemizde hakim duruma geldi.
     Ülkelerin her biri siyasal ve sosyal yapılarına göre farklı yönetim biçimleri geliştirmişlerdir. Bununla biriik-
    te çağdaş mahalli idarelerin ortak özellikleri karar organlarının halk tarafından seçilmesi, tüzel kişiliklerin
    olması idari ve mali özerkliğe sahip bulunmaları olarak ifade edilebilir. Bu açıdan bakıldığında ülkemizdeki
    yerel yönetim yapısı önceki dönemlerde çağdaş standartlardan oldukça uzaktır.
     Yetkilerin ve kaynaklann merkezi idarenin elinde toplanması, geniş bir coğrafyaya ve büyük bir nüfusa
    sahip ülkemizde kamunun hizmet sunumunda yetersizliğe ve çarpıklığa yol açmaktaydı. Bu durumda haklı
    olarak halkımızın mağduriyetine, memnuniyetsizliğine sebep olmaktaydı."
     "Sadece mevzuat yetmez"
     İktidara geldikleri günden itibaren bu çarpıklığı gidermek için kollan sıvadıklarını ifade eden Başbakan
    Erdoğan, öncelikle idari düzenlemeler noktasında önemli adımlar attıklannı söyledi. Ancak sorunun çok
    boyutlu ve derin olması nedeniyle köklü bir mevzuat değişikliği yapılması gerektiğini kaydeden Erdoğan,
    çıkardıkları İl Özel İdaresi Kanunu ile Belediye Kanunu'nun bu yönde atılan iki büyük adım olduğunu belirt­
    ti.
     "Her iki kanunun da vetolar nedeniyle uzun ve meşakkatli bir sürecin sonunda" yürürlüğe girdiğini ifade
    eden Erdoğan, bu kanunlann değişmesi ile Türkiye'de yerel yönetimler arasında yeni bir dönemin başlaması­
    na katkı sağlandığını söyledi.
     Bir mevzuatı çağın gereklerine uygun hale getirmenin son derece önemli olduğunu anlatan Başbakan
    Erdoğan, "Ancak mevzuat tek başına yeterii değil, ülkemizde mahalli idareler ve özellikle belediyeler açısın­
    dan en önemli sıkıntı çok dağınık bir yapıya sahip olmalarıdır" dedi.
     Erdoğan ayrıca, "Mahalli birimlerin tüzel kişiliklerini bir üst seviyeye çıkarma konusundaki ısrar ve baskı
    zaman zaman yoğunlaşmaktadır. Köyler belediye, beldeler ilçe, ilçeler il, iller büyükşehir statüsüne geçmek
    istemektedir. Bu dikey baskının en önemli sebebi, her bir birimin bir üst statüye geçince daha fazla gelir elde
    edeceği ve hareket alanının genişleyeceği umududur. Oysa sorun birimlerin statülerinde değildir. Asıl olan
    sistemin bir bütün olarak sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasıdır" diye konuştu.                                                  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11