Page 10 - TBB
P. 10

BİTKİSEL    4TIK  YAĞLARIN    KONTROLÜNE      İLİŞKİN     izmir Büyükşehir  Belediyesi Meclis Salonunda   7 Eylül ZOOTde yapılan   eğitime
        İzmir, Manisa, Denizli, Muğla ve Uşak'tan zabıta personeli  katıldı.


     Bitkisel atık yağların hangi kurumlarca, ne şe­
    kilde toplanacağı ve alınması gereken önlemler
    19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazete'de
    yayımlanan "Bitkisel Atık Yağların Kontrolü
                                        lummır ULUSUtıoun
    Yönetmeliği"nde  düzenlenmiştir.  Anılan
    Yönetmeliğin 8.  maddesinde  büyükşehir
    belediyeleri ile belediyeler yetki sahasında bulu­              1 -
    nan lokantalar, sanayi mutfaktan, oteller, tatil
    köyleri, motel ue yemekhaneler, hazır yemek üre­
    timi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli
    denetimleri yaparak kullanılmış kızartmalık             6
    yağlann kanalizasyona dökülmesini önleme yetkisi
    verildi.
     Bu bağlamda, Birliğimiz ile Çevre ve Orman
    Bakanlığı ve Alternatif Enerji ve Biyodizel üreticileri
    Bidiği (ALBİYOBİR) işbirliğinde belediye zabıtalan-
    na yönelik olarak, konunun uzmanı kişilerce bir
    günlük ücretsiz eğitim verilmesi planlandı. Plan * Atık kızartmalık yağların çevreye etkisi;
    çerçevesinde 81 ilden birbirine yakın iller bir arada  bitkisel yağlar yüksek sıcaklıkta kolaylıkla okside
    gruplandınlarak, eğitim seminerleri 16 bölgeye olmakta kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra
    dağıtıldı. "Bitkisel Atık Yağlann Kontrolü"ne ilişkin ekotoksik özellikler göstermektedir.
    olarak düzenlenen seminerierin ilki İzmir'de yapıldı. * 1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kir-
    7 Eylül 2007'de düzenlenen eğitim programına letebilmektedir. Kullanılmış bitkisel atık yağlar evsel
    İzmir, Manisa, Denizli, Muğla ve (Jşak illerindeki atık su kirliliğinin yüzde 25'ini oluşturmaktadır.
    belediyelerin zabıtalan davet edildi.      * Kullanılmış kızartmalık yağlar yer altı sulannın
                            kirlenmesine neden olmaktadır. Kirienen yer altı
     Seminerde aşağıdaki konularda katılımcılar sularını temizlemek çok pahalı ve zordur. Yer altı
     bilgilendirildi:               sulan her ülke için önemli bir içme suyu kaynağıdır.
     * Kızartılmış gıdalar ile birlikte tüketilen kızartma * Denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık
    yağlannın insan sağlığı üzerine olumsuz bir etkisi yağlar, kuşlara, balıklara ve diğer canlı türierine zarar
    olmaması  için kızartma yağlannın kullanım vermektedir. Atık bitkisel yağlar su yüzeyini kapla­
    süresinin, toplam polar madde ve toplam polimer yarak havadan suya oksijen transferini önlemekte­
    madde içeriklerinin çok dikkatli bir şekilde izlenmesi dir. Atık yağlar zamanla suda bozunarak sudaki oksi­
    gerekmektedir.                 jeni tüketmektedir.
     * Kızartma koşullan denetlenmediği ve kul­ * Bu atık yağlar atıksu toplama sistemlerinin
    lanılmış yağlar doğru zamanda tüketimden çe­ (kanalizasyon, kolektörler vs.) daralmasına ve tıkan­
    kilmediği sürece, bu gıdalann toplum sağlığı açısın­ masına neden olmaktadır.
    dan güvenilir olması söz konusu değildir.   * Mevcut durum ve dönüşümün kazammları;
     * Polar madde oranı yüzde25'i geçtiğinde ülkemizde her yıl yaklaşık 1.5 milyon ton bitkisel
    kanserojen etki başlar, yüzde75'lik biyodizel yapımı­ yağ tüketilmektedir. Özellikle kızartma işlemlerinden
    na uygun trigliserit miktarı azalır. Kızartmalık sonra 150-350 bin ton civarına kızartmalık atık
    yağların zamanında gıda zincirinde çekilmesi hem bitkisel yağ oluştuğu tahmin edilmektedir.
    insan sağlığının hem de biyodizel yapmaya uygun Mevzuatın yayınlandığı tarihten itibaren 2005 yılında
    hammadde  kaynağının korunması sonucunu   bin 300 ton, 2006 yılında bin 680 ton olmak üzere
    sağlayacaktır.                 2 yılda toplam 2 bin 980 ton atık yağ lisanslı


                                                  9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15