Page 9 - TBB
P. 9

U'/mau   .!>;öv;üy

       5272   SAYILI     BELEDİYE       KANUNU       HAKKINDA


              GENEL     BİR   DEĞERLENDİRME

        GIRIŞ                      Bu durumda, valinin bildirimi üzerine, mahallî .seçim
        Yerel yönetimler reformu           kurulları. 15 gün içinde köyde veya köy kısımlarında kayıtlı
      kapsammda hazırlanan yasalardan     Mustafa DÖNMEZ    seçmenlerin oylarım alıp, sonucu bir
      07.12.2004 tarih ve 5272 sayılı Belediye  İçişleri Bakanlığı Mahalli  tutanakla valiliğe bildirilecektir
      Kanunu, 24.12.2004 tarih ve 25680   İdareler Genel Müdürlüğü İşlem dosyası valinin görüşüyle
      sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak   Şube Müdürü     birlikte İçişleri Bakanlığı'na gönderilir.
      yi.irürliiğe girmiştir                     Danıştay'ın görüşü alınarak müşterek
        Bu suretle. 1930 yılından beri uygulanmakta olan  kararname ile o yerde belediye kurulur.
      .1.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanunu ile aynı  BELEDIYENIN GÖREV VE YETKILERI
      Kanunun ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır Belediyenin görevleri, eski 1580 sayılı Belediye Yasasının
        Bu yazıda; belediyelerin kuruluşu, organları, yönetimi, 15 inci maddesinde liste usulü ile tek tek sayılmışken, 5272
      görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarında  sayılı Yasa mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla, kanunlarla
      5272 sayılı Ya.sa ile yapılan köklü değişiklikleri çeşitli yönleriyle  başka kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen yerel nitelikteki
      ele alıp, inceleyeceğiz.            görev ve hizmetleri, genel yetki ilkesi çerçevesinde belediyelere
        BELEDIYE  KAVRAMı              vermiştir.
        1580 sayılı Yasa'da belediye "Beldenin ve belde Bu kapsamda belediyelere; imar, su ve kanalizasyon,
      sakinlerinin mahallî mahiyette müşterek ve medeni ihtiyaçlarını ulaşım gibi kentsel alt yapı: coğrafî ve kent bilgi sistemleri;
      tanzim ve tesviye ile mükellef hükmi bir şahsiyett/r" şeklinde çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye;
      tanımlanmışken, 5272 sayılı Yasa uygulanmasında belediye: defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar;
        "Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki evlendirme, meslek ve beceri kazandırma gibi klasik belediye
      ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı hizmetlerinin yanısıra, şehir içi trafik; turizm ve tanıtım ve
      seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetler de görev olarak
      özerkliğe sahip kamu tüz.el kişisi"     yüklenmiştir.
        ifade eder şeklinde tanımlanmıştır       Ayrıca, belediyelere okul öncesi eğitim kuramları açabilme.
        Böylece eski 1580 sayılı Yasa'da yer alan "beldenin"  Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım
      ibaresi, "belde halkı" yanında "beldenin" ayrıca belirtilmesinin  ve onarımını yapabilme veya yaptırabilme. her türlü araç,
      belediyelerin, genel yönetimle ilgili konulan da kapsayacak  gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilme, sağlıkla ilgili
      biçimde, genel yetkili yönetim birimi gibi tanımlanmış olduğu her türlü tesisi açabilir ve işletebilme; kültür ve tabiat varlıklan
      gerekçesiyle, madde metninden çıkarılmıştın   ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan
                              mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlama görevleri de
        BELEDIYENIN  KURULUŞU            verilmiştir
        5272 sayılı Yasa, belediye kumlabilmesi için eski yasadan  Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası,
      farklı kriterler ve şartlar getirmiştir Söz konusu Yasa'nın 4 belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak
      üncü maddesine göre, bir yerde belediye kurulabilmesi için  belirlenecektin
      en az nüfus miktarı 2000'den 5.000 m."ye çıkarılmıştır. Belediyelere: kanunların belediyeye verdiği yetki
        Ancak, il ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması, eski  çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, belediye
      yasada olduğu gibi, belli bir nüfus koşulu aranmaksızın ya.saklan koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları
      zorunludur                    vermek, gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve
        Ayrıca, yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5.000 eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek gibi yetkiler
      ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde, İçişleri verilmiştin Ayrıca, belde sakinlerinin mahallî müşterek
      Bakanlığı'nın önerisi üzerine müşterek kararnameyle belediye nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet
      kurulabilecektir.                ve girişimde bulunabileceklerdin
        Yasa'ya göre;                 TÜZEL KIŞILIĞIN SONA ERDIRILMESI
        - İçme ve kullanma suyu havzaları,
        - Sit ve diğer koruma alanlarında,       Belediye tüzel kişiliğin sona erdirilmesine ilişkin
        - Meskûn sahası kurulu bir belediyenin sınırlarına  hususlan 5272 sayılı Yasa'nın 11 'inci maddesinde açıklanmıştın
        5.000 m.'den daha yakın olan       Söz konusu Yasa hükmüne göre; belediye sının veya meskûn
        yerleşim yerlerinde belediye kurulamayacaktır. sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50.000
        Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının birleşerek ve üzerinde olan bir belediyenin sınınna. 5.000 m'den daha
      belediye kurabilmeleri için, meskûn sahalarının, merkez kabul  yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği: genel
      edilecek yerleşim yerinin meskûn sahasına azami 5.000 metre imar düzeni veya temel alt yapı hizmetlerinin gerekli kılması
    o  mesafede bulunması ve nüfuslan toplamının 5.000 ve üzerinde  duramunda, Danıştay'ın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığı'nın
    N  olması gerekir.                teklifi üzerine müşterek kararname ile kaldınlarak bu belediyeye
    •O
    CT)   Bir veya birden fazla köyün belediye olabilmesi için;  katlim
    C    - Köy ihtiyar meclisinin kararı veya
    m                            Tüzel kişiliği kaldınlan belediyenin mahalleleri,
    E    - Seçmenlerinin en az yarısından bir fazlasının  katıldıklan belediyenin mahalleleri hâline gelin Tüzel kişiliği
        mahallîn en büyük mülkî idare amirine yazılı başvurusu kaldınlan belediye ile köylerin taşınır ve taşınmaz mal, hak,
      ya da valinin kendiliğinden buna gerek görmesi gerekir. alacak ve borçlan katıldıklan belediyeye intikal eden
    8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14