Page 7 - TBB
P. 7

G                                           Fikri GÖKÇEER
     X7,mdx\ p;()'/uy
                                            Emekli Genel Müdür
     görev alanlarında belediyeyi genel devlet yönetimine kanunlarla belirlenen sınırlar çerçevesinde, kamu işlerinin
     bağlamak ve son sorumluluğu devlete bırakmaktır. Her önemli bir bölümüne kendi sorumlulukları altında ve yerel
     eyaletin belediye yasası ayrıdır. Her belediyenin az veya nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme, yönetme hakkı
     çok kaynak sorunu bulunmaktadır.       ve anlamı taşır" şeklindedir.
       Eyalet içişleri bakanı, denetimlerde kimseye talimat Yerel yönetimler, kanun tarafından belirlenen sınırlar
     veremez, müdahale edemez. Bu yetki ilçeye aittir. İçişleri içerisinde yetki alanlarının dışında bırakılmayan veya her
     Bakanı sadece denetim yapılmasını ister. Belediye meclisi hangi bir makamın görevlendirilmemiş olduğu tüm konularda
     üyeleri, idarenin dosyalarını görme hakkına sahiptirler. faaliyette bulunmak açısından tam takdir hakkına sahiptirler.
       DR.PİERRE STRASSER  İN SUNUŞU          Şartın genel esprisine göre, yerel yönetimler
                              demokrasinin beşiğidir. Çünkü halka en yakın kuruluşlardır.
       Haguenau Belediye Başkanı ve Fransız Belediye Seçimle oluşan meclisler ve karar organları eliyle
     Başkanları Derneği temsilcisinin Almanca yaptığı konuşmada yönetilmekte, işler yürütülmektedir.
     özetle şunları söyledi.              Avrupa ülkeleri hem siyasal, hem yönetsel, hem de
            (
       Bu dernek AMF) 100 yıldır görev yapıyor. 35.400 akçal açılardan yerel yönetimlerinin özerkliklerini güvence
     üyesi var. 51 milyon nüfusun 9c 80 ini oluşturan belde halkı altına almak gibi bir sorumluluk altına isteyerek
     bu demekte temsil ediliyor. Paris Belediye Başkanı ile en girmektedirler.
     küçük beldenin başkanı eşit haklara sahip olup, toplantılarda Denetim, denetimle varılmak istenen yararlarla orantılı
     her ikisinin de birer oy hakkı bulunmaktadır. Yerel olmalıdır. Onun ötesine çıkılması halinde, yerel özerklikten
     yönetimlerin yeniden yapılanmasında üniter devlet yapısının eser kalmaz. Yetkiler ve denetim ne kadar önemli olursa
     bozulmamasına özen gösteriliyor. Fransa'da merkeziyetçilik olsun, yetkilerin yaşama geçirilmesi kaynak yeterliliğine
     güçlüdür. Son yıllarda kaynaklar bakamından belediyeler bağlıdır. Mali bakımdan da yerel yönetimlerin özerk olması
     güçlenmiştir. Bclcdiye-Millet kültür diyalogu oluşmuştur. gerekir ki, özerklik bir somut içerik kazanabilsin.
     Özerklik Anaya,saya girmiştir. Yerel yönetimler anık devletin Yerel yönetimlere kendi yetkileri içerisinde serbestçe
     devrettiği yetkilere kavuşmuşlardır. Fransızlarda "Yerel kullanabilecekleri yeterli kaynakların sağlanması gerekir.
     yönetimler, yerel ortak hizmetleri devletten iyi yapıyorlar" Gelir kaynaklarının hiç değilse bir bölümünün oranlarını
     kanaati yerleşmiştir. Yerel yönetimlerde karar verme süreci yerel yönetimlerin kendileri belirleye bilecekleri vergilerden
     hızlanmış, yerelleşme sorunları azalmıştır Ancak devlette, ve harçlardan oluşması arzu edilendir.
     belediyelerin yetkilerinde örtüşme vardır. Plasman konusunda  Görevleriyle, orantılı gelir kaynaklarına yerel
     sorunlar bulunuyor. Bugün devletin yerel yönetimlere yönetimlerin sahip olması önemli bir kuraldır. Anayasamızın
     aktardığı kaynakların yerini yerel vergiler almıştır. Yerel 127 inci maddesinde "yerel özerklik" deyimi yer almamıştır.
     yönetimler gelir yaratma haklarına sahiptirler. Bu hakkın Bu madde de yer alan "yerinden yönetim ilkesi" yerel
     çerçevesini üniter devlet belirliyor, vergi gelirleri ile özerklik anlamını taşımamaktadır.
     özkaynakların toplamı bütçenin önemli kısmını oluşturuyor. Yerel özerklik ilkesi üç temel amaca hizmet eder.
     Bu da yönetsel özerkliği güçlü kılıyor. Ancak idari Bu amaçlar.
     harcamaların, devletin sosyal politikaları sonucu arttığı da 1- Ortak hizmetleri karşılayabilmek için yerel yönetime
     yadsınamaz. Belediyelere dolaylı görevler verilmesi sonucu  yetki ve esneklik sağlamak,
     finans ihtiyacı artmaktadır. Bu görevlerin finans durumuna 2- Yerel yönetimin kendi konularına ve ihtiyaçlarına
     ve ihtiyaca göre ayarlanması zorunludur    en uygun yönetim yapısını belirlemesine olanak tanımak.
       Vergi gelirleri, konut vergileri+esnaf ve sanayiciden 3- Yerel yönetimi merkezi idarenin müdahalesinden
     alınan vergiler+hizmet harç gelirlerinden sağlanıyor. Bu da korumak, yerel yönetimleri yeni ihtiyaçların karşılanması
     mali özerkliğin bir göstergesidir. Devlet muafiyetler getirerek,  için devletin baskılarına muhatap kılmamaktır.
     belediyeleri zor durumda bırakmıyor. Ancak sanayicilere Çağdaş yerel yönetim, özerk yerel yönetimdir. Burada
     göre, kendilerinden alınan vergiler ekonomik faaliyetleri anlatılmak istenen yönetsel özerkliktir.
     sabote etmektedir.                  Yerel özerklik ilkesi bizim yasalarımızda yer almamıştır.
       Belediyeler bütçelerinde serbestlik istiyorlar, garantiler Yerel özerklik kavramı, idari vesayet kavramı ile
     bekliyorlar. Belediye işletmeleri kendilerinden alınan bağdaşmamaktadır. Yerel yönetim organları kararlarının
     vergilerden kurtulmak istiyor Belediyeler bir vergiyi koymak yerel topluluklann yararına olup olmadığının denetlenmesi,
     ve değiştirme konusunda yetkisiz olmalarına karşın, vergileri yani yerindelik denetiminin yapılması, yerel demokrasiyi
     devletin verdiği imkan çerçevesinde artırabilme yetkisi ilgilendiren bir konudur ve bu denetim öncelikle kent halkına
     belediyelere bırakılmıştır. Belediyeler devletin karar alma  aittir
     sürecine katılmak istiyorlar. Dengelemede kriter bulmak Son olarak Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartını
     zorlaşıyor. Yerel yönetimler, mali işlerde mali özerkliğin 5 madde de özetleyebiliriz.
     korunmasını istiyorlar. Kaynak paylaşımı yeniden 1- Gücü merkezden yerel düzeye aktarmak,
     gündemdedir.
                                2- Yerel nitelikli ilişkin öncelikli konuları saptamak ve
     AVRUPA  YEREL YÖNETİMLER  ÖZERKLİK ŞARTI   yürütmek,
                                3- Bunlar için mali kaynak aramak ve bulmak.
       Toplantıda konuşmacıların, oturum başkanlarının sık 4.- Yürütülür nitelikte karar alma yetki sürecinin, yerel
     sık sözünü ettikleri bu şarttan kısaca söz etmek istiyorum. meclislere verilmesini sağlamak
     Yeniden yapılanmada bu şartın önemli bir yeri vardır. 5- Yerel hizmetlerin sorumluluğunu yerel yönetimlere
    'N  Şartın amacı, bütün ülkelerdeki yerel yönetimlerin aynı bırakmak.
    CT inanç etrafında toplanarak dünyada barışı, kardeşliği Toplantıda, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
    c demokrasiyi gerçekleştirmek, yerel yönetimleri aynı ilkeler Sayıştay ve İller Bankası temsilcilerinin sunmuş oldukları
    E etrafında birleştirmektir Bu şarta göre yerel yönetimler bilgiler ayrı bir yazının konusu olabilir. Ama bu hususların
    y üzerindeki vesayetin çok aza indirilmesi, hukuka uygunluk konuşmacılar tarafından kaleme alınıp, bu dergiden
    • denetimine ağırlık verilmesi gerekmektedir. Şartın birinci belediyelerimize ve ilgilenenlere sunulması, daha isabetle
    g maddesi: "Özerk yerel yönetim kavramı, yerel makamlara olur kanısındayım.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12