Page 6 - TBB
P. 6

Fikri GÖKÇEER
                                           Emekli Genel Müdür
            Türkiye'de      Yerel    Yönetimlerde

                 Yeniden      Yapılanma


     GİRİŞ                      UWE LÜBLİNGİN SUNUŞU
     Türkiye Belediyeler Birliği ve Konrad Adenauer 1.1.1998 den bu yana merkezi Berlin de bulunan
   Vakfınnı 25.02.2005 tarihinde Ankara Hilton Otelinde Alman Kentler ve Belediyeler Birliği Genel Sekreteri önce
   birlikte "Türkiye'de Yerel Yönetimlerde Yeniden kendisinin görevli bulunduğu Birliğin yapısını anlattı.
   Yapılanma" seminerine katıldım. Seminerde 2 oturum  Birlik özel statüye sahip bir dernek ve ilçe sınırları
   ve bir panel yapıldı. İlk oturumun konusu    1PI| içindeki yerel yönetimlerin üst birliği olarak
   "yerel yönetimlerde denetim" ikinci oturumun      çalışıyor. Devletten ödenek yardımı almıyoriar.
   konusu ise "yerel yönetimlerde kaynak          Belediyeler bu üst birliğe kendi istekleri ile
   paylaşımı" idi. Panelde, seminerin konusu 6      üye oluyorlar.
   belediye başkanı tarafından ortaya kondu.         Birlik, halkla ilişkiler, deneyim alışverişi,
     Birinci oturuma Prof. Dr. Can            yerel yönetimler yararına çalışan veya onları
   H A M A M C T ikinci oturuma Yalova Valisi       teşvik eden kuruluşlara üye olma, resmi ve
   Yusuf ERBAY, Panele Eskişehir Büyükşehır        özel kuruluşlara, medyaya ve kamu oyuna
   Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz          ~; karşı yerel çıkarları temsil etme, siyasi irade
   BÜYÜKERŞEN  başkanlık yaptılar.            oluşumuna katılma, uluslararası düzeyde
     Birinci oturuma konuşmacı olarak Alman.  ısbıılıt  yapmakla yükümlüdür.
                              ğı
   Belediyeler Bidiği Genel Sekreteri Uwe LÜBKİNG, Federal devlet, varoluşla ilgili tüm yetkilerin, özyönetim
   Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin garantisi ve statü hakkı verilmesi ve yerel toplulukla ilgili
   CAN, Sayıştay 1. Daire Üyesi Abdurrahman ACAR; İkinci her türlü hususun kendi sorumluluğunda çözülmesi esasını
   oturuma H A G U E N A U Belediye Başkanı ve Fransız benimsemiştir. Belediyelerin hareket serbestisi vardır. Mali,
   Belediye Başkanları Derneği Temsilcisi Dr. Pierre personel, organizasyon ve planlama yetkilerine sahiptirler.
   STRASSER, İller Bankası Genel Müdüm Hidayet ATASOY,  Yerel özyönetimin idrak edebilmesi için, ilçe ve
   Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdür Yardımcısı Veysel belediyelerde halkın genel, dolaysız, özgür, eşit ve gizli
   Karani AKSUNGUR katıldılar. Her oturum sonucu, oyla seçimlerle gelen temsilcilerden oluşması gerekir.
   katılımcılar konuşmacılara sualler sordular, tartışmalar Almanya her biri ayrı devlet olan 16 eyaletten oluşan
   yapıldı.                     federal bir devlettir. Federal devlet ve eyaletler arasında
     Ben bu yazımda öncelikle yabancı konuşmacıların yasa yapma yetkisi aynimıştır. Uyuşmazlık halinde federal
   sunuşlarını özetlemeye çalışacağım. ACAR, CAN, ATASOY  yasalar geçerlidir.
   ve AKSUNGUR'un konuşma metinlerini        Belediyeler üzerindeki denetim yalnızca eyaletlere
   dağıtmadıklarından, süreleri kısıtlı olduğu için çabuk aittir. Her eyaletin kendi yönetim kuralları vardır. Bu
   konuştuklarından, dinleme ve not alma olanağımı devletler içinde yasa kontrolü 3 yılda bir federal devletçe
   kısıtladıklarından, onların konuşmalarında da esinlenerek, yapılır.
   edindiğim izlenimleri genel bir çerçeve içinde ele alacağım. 1- Belediye dışı kontrol
     Burada programla ilgili bir görüşümü belirtmek a) Devlet denetimi
   istiyorum. Toplantıda denetime öncelik verilmesi, b) Yasal denetim
   belediyelere bir güvensizliğin öncelik aldığı anlamını c) İhtisas denetimi /özel denetim şeklinde yapılır.
   çıkaranlar yanılmaktadıriar. Çünkü denetim saygınlığı 2- Belediye içi kontrol
   artırıcı bir işlemdir. Denetim olmazsa, adamsendecilik, a) Belediye çalışanları üzerinde denetim
   laubalilik artar. Belediye Meclisinde kendi partisinin üyeleri  b) Belediye kararlarına itiraz ve şikayet edilmesi
   dışında üye olmaması üzerine Yalvaç Eski Belediye Başkanı c) Belediyenin müdahale hakkı şeklinde tezahür eder.
   Tekin BAYRAM'ın sızlanmasını hatıriiyorum. B A Y R A M 3- Yerel yasalar, federal yasalarla çatışabilir. Bu halde
   her önerisinin, okunmaksızın oy biriiği ile kabul edilmesini  denetim federal devletçe yapılır. Ve yerel yasa, federal
   içine sindirememiş, rahatsız olmuştur.    yasaya tabi olur.
                              Devlet denetiminin yanı sıra belediye dışından
     Yine toplantıda sık sık sözü edilen AVRUPA YEREL kontroller yapılır. Bu denetimin amacı işlemlerde işbirliğinin
   YÖNETİMLER  ÖZERKLİK ŞARTININ, denetim ve  sağlanmasıdır.
   kaynak paylaşımı konularına yaklaşımını ve ana amacını, Zorunlu görevlerde olabiliriik devletçe düzenlenir,
   ayrı bir başlık altında belirteceğim.     ancak bu olabiliriiğin nasıl olacağı belediyelerin inisiyatifine
     Yine bu toplantının, yerel yönetimleri de ilgilendiren, bırakılmıştır. Gönüllü özyönetimde bütün yetki
   kamuoyunda, görsel ve yazılı basında çok büyük tartışmalara belediyelerindir. Her iki halde de yasal denetim yapılacaktır.
   yol açan ve Cumhurbaşkanlığınca 22. maddesinin bir kez İntikal eden etki çevresinde ihtisas denetimi esastır.
   daha görüşülmesi için T.B.M.M. Başkanlığına geri Almanya'da yerel denetimin genel ilkeleri şunlardır;
   gönderilen 15.07.2004 gün ve 5227 sayılı "Kamu  a) Yerel denetim, özyönetimi hakkının karşılığıdır.
   Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması b) Federal yapıya uygunluk esastır.
   Hakkındaki" yasanın son şeklini almasından sonra c) Belediye yapısına uygunluk aranır.
   düzenlenmesinin daha yararlı olacağı kişisel görüşümü d) Kamu yararı olduğunda müdahale hakkı doğar
   belirtmeden geçemeyeceğim.             e) Orantılılık ilkesi korunur.
     Yabancı konuşmacıların federatif bir yapıya sahip f) Üçüncü kişilerin dava hakkı yoktur.
   Almanya ile üniter nitelikteki Fransa'dan seçilmesini, Denetim araçları, önleyici, engelleyici, kontrol olarak
   uygulamalardaki farklılıkları görebilme açısından yerinde kullanılır.
   buluyorum.                      İhtisas denetiminin amacı, belediyelere devredilen
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11