Page 5 - TBB
P. 5

giriş sürecinde arzulanan amaca Denetim ve
     ulaşabilmek için istenilen ekonomik Kaynal<
     ve siyasi kriterlerin yerine getirilmesi  Paylaşımı
     gerektiğini kaydetti.
      "Yerine getirilmesi gereken  5216 sayılı
     ekonomik ve siyasi kriterlerin gereği Büyükşehir
     olarak. Kamu Yönetimi ve Yerel Belediyesi Kanunu
     Yönetimler Reformunun öncelikli ile 5272 sayılı
     olarak hayata geçirilmesi   Belediye
     gerekmektedir" diye konuşan Başkan Kanunu'nun
     Güzelbey, Avrupa Birliği'nin şart yasalaştığı
     koştuğu ilke ve değerlere, ülke günümüzde,
     insanlarmm da ihtiyacı olduğunu uygulamaya yönelik
     belirtti.            tespit ve önerilerin ortaya konduğu Bakanlığı, Gelirler Genel Müdür
                     konferansın 'Yerel Yönetimlerde
      Avrupa Birliği ülkelerinde                  Yardımcısı Veysel Karani Aksungur
     vatandaşı yönetimin her kademesine Denetim' konulu ilk oturumuna  da konuşmasında belediyelerin
     dahil eden ve büyük oranda  Ankara Üniversitesi Siyasal          gelirleri ile iigih
     yerelleşmeyi sağlayan bir anlayışın Bilgiler Fakültesi Öğretim      bilgilere yer verdi.
     hakim olduğunun altını çizen Üyesi Prof. Dr. Can              Mali durum
     Güzelbey, buna karşılık, Türkiye'nin Hamamcı başkanlık etti. İlk
     merkeziyetçi bir yönetim anlayışı ile oturumda konuşan Alman        'Yerel
     yönetildiğini ifade etti   Belediyeler Birliği Genel           Yönetimlerde
                          Sekreteri Uwe
      On beş yıldır            Lübking,               Yeniden
     toplumun tüm              Almanya'da              Yapılanma'
     kesimlerince Yerel           uygulanan               konulu panelin
     Yönetimler                sistem hakkında           oturum
     RefoiTnunun dile            bilgi verdi.             başkanlığını
     getirildiğini              Lübking'den              Eskişehir
     söyleyen Güzelbey,           sonra söz alan içişleri       Büyükşehir
     bu yasama                Bakanlığı Mahalli İdareler Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz
     döneminde                Genel Müdür Yardımcısı BUyükerşen oldu. Panelde konuşma
     beklenen yasal             Hasan Hüseyin Can ise yapan Türkiye Belediyeler Birliği
     düzenlemelerin              Türkiye'deki durum   Yönetim Kurulu üyeleri olan,
     yapıldığını hatırlattı.                    Gaziantep Büyükşehir Belediye
                          hakkında        Başkanı Asım Güzelbey, Muğla
       "Almanya'da         değerlendirmelerde bulundu. Birinci Belediye Başkanı Osman Gürün,
        yerinden yönetim"     oturumun son konuşmacısı olan Büyükçekmece Belediye Başkanı
                         I
                     Sayıştay . Daire Üyesi Abdun-ahman
      Konrad Adenauer Vakfı Türkiye Acar, konuyla lgili §,    Hasan Akgün ve Ondokuz Mayıs
                           i
     Temsilcisi Frank Spengler,  teknik bilgi verdi.           Belediye Başkanı
     Almanya'ya yerinden yönetim                        Yılmaz Erel
     esasmın benimsendiği kaydetti. 'Yerel                  belediyelerin mali
     Yerinden yönetimin bireyin  Yönetimlerde                durumuna ilişkin
     kendisinden başlayarak kademeli Kaynak Paylaşımı'nın          değerlendirmelerde
     olarak ailesine, çevresine, belediyeye,  ele alındığı ikinci      bulundular.
     bölgeye ve üst birimlere doğru oturuma Yalova Valisi          Panelde ön plana
     ilerlediğini bildiren Spengler, Yusuf Erbay başkanlık         çıkan diğer başlıklar
     Almanya'da               etti.               ise norm kadro,
     belediyelerin              Haguenau              personel konusu,
     doğrudan                Belediye              stratejik plan ve
     vatandaşla ilgili           Başkanı,              uluslararası ilişkiler
     olduğunu söyledi.           Fransız              oldu.
     Yetkilerin bu             Belediye Başkanları   İçişleri Bakanlığı yetkilileri, sivil
     çerçevede                Derneği Temsilcisi Dr. toplum kuruluşlarının temsilcileri ve
     değerlendirildiğini           Pierre Strasser Fransa'daki  çok sayıda belediye başkanının
     ifade eden               uygulama hakkında bilgi katılımı ile gerçekleşen konferansın
     Spengler,                verirken, İller Bankası kapanış konuşmasını yapan Türkiye
     "Ülkemde                Genel Müdürü Hidayet Belediyeler Birliği Genel Sekreteri
     gelişmeler               Atasoy ise belediyelerin Vali Halil İbrahim Daşöz ise mali
     yerinden başlar ve          genel nüfus yapısı, parasal duruma ilişkin olarak "En büyük
     gitgide daha ileriye bir atılım kaynakları ve öz gelirleri üzerinde hedeflerimizden biri pastayı
     gerçekleşir" dedi.       değerlendirmeler yaptı. Maliye büyütmek olmalı" diye konuştu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10