Page 10 - TBB
P. 10

ır/tnaa   p;(y/Qyle                              Mustafa DÖNMEZ
                               İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler G e n e l Md. Şube Md.
      Nüfusu 2.0()()'in altına düşen belediyeler, Danıştay'ın belediye meclisleri, meclis toplantılarını büyükşehir belediye
    görüşü alınarak. İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek meclisi toplantılarının başlamasından önce bi'tecek şekilde
    kararname ile köye dönüştürülür. Tüzel kişiliği kaldırılan yapacaklardır. Bu çerçevede her ayın birinci haftası ibaresi;
    belediyenin tasfiyesi il özel idaresi tarafından yapılır. Bu  o ayın birinci pazartesi günü, ancak haftanın ilk gününün
    belediyenin taşınır ve taşınmaz malları ile hak. alacak ve  resmi tatil veya bayram günlerine rastlaması durumunda
    borçları ilgili köy tüzel kişiliğine intikal eder. İntikal eden izleyen ilk mesai günü olarak anlaşılacaktır. Belediye
    borçların karşılanamayan kısımları il özel idaresi tarafından meclisleri, her yıl meclis kararıyla tespit edilecek ayda tatil
    üstlenilir ve vali tarafından İller Bankasına bildirilir. İller yapacaklardır.
    Bankası bu miktarı, takip eden ayın genel bütçe vergi gelirleri Meclis Kararlarının Kesinleşmesi
    tahsilat toplamının belediyelere ayrılan kısmından keserek Belediye meclis kararlarının kesinleşme yöntemi,
    ilgili il özel idaresi hesabına aktarır.   Yasa'nın 23 üncü maddesinde gösterilmiştir. Buna göre;
      Ancak, Yasa'nın Geçici 4 üncü maddesi, tüzel kişiliğin "Belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını,
    sona ermesi konusunda eski belediyeler için bir istisna gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün
    getirmiştir. Söz konusu madde hükmüne göre 5272 sayılı  içinde meclise iade edebilir
    Yasa'nın yayımlandığı tarihte 2000 yılı genel nüfus sayımı Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden
    itibariyle nüfusu 2000'in altına düşen belediyelerin tüzel görüşülmesi i.stenip de belediye meclisi üye tam sayısının salt
    kişiliklerinin kaldırılarak köye dönüştürme işlemi. 5272 sayılı  çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir.
    Yasa'nın 8'inci maddesi uygulamasından faydalanmak isteyen Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar
    belediyeler için 31.12.2005 tarihine kadar uygulanmayacaktır. aleyhine on gün içinde idarî yargıya başvurabilir
    Tüzel kişiliğin kaldırılmasında, birleşme veya katılma Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün
    sonrasında 2000 yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre oluşan içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir Mülkî
    toplam nüfus esas alınacaktır.         idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.
      MECLİS T O P L A N T I L A R I V E MECLİS   Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar
      K A R A R L A R I N I N KESİNLEŞMESİ    aleyhine on gün içinde idarî yargıya başvurabilir
                              Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde
      Meclis Toplantısı             uygun araçlarla halka duyurulur "
      Belediye meclisi, belediyenin en yetkili karar organıdır.  Anılan Yasa hükmüne göre; bütçe dahil, belediye meclis
    Belediye meclisinin toplantıları Yasa'nın 20 nci maddesinde kararları mülki idare amirinin onayına gönderilmeyecektir.
    belirtilmiştir. Buna göre; "Belediye meclisi, kendisi tarafından
    belirlenecek bir aylık tatil hariç her ayın ilk haftası, meclis Ancak, bu maddeye göre kesinleşen belediye meclisi kararları,
                                             içinde
                                               mahallin
                                 tarihten
                                    itibaren en geç
                                         yedi gün
                            kesinleşme
    tarafından önceden belirlenen günde, mutat toplantı yerinde en büyük mülki idare amirine gönderilecek; mülki idare amirine
    toplanır. Ekim ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır.
                            gönderilmeyen kararlar yürürlüğe giremeyecektir.
      Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi
                                 idare amirleri, kendilerine gönderilen
                              Mülki
                                              bu kararlann;
    gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. tarihini, sayısını, konusunu ve ne şekilde kesinleştiğini (yeniden
      Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu görüşülmesinin istenip istenmediği) belirtir şekilde teslim
    olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla meclis alacaklardır. Karariarın tesliminde ilgili zimmet defteri teslim
    başkanının belediye sınırları içerisinde belirlediği yerde alan tarafından imzalanacaktır. Teslim alınan karariar, sayfa
    toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat sayısı mülki idare amiri tarafından onaylanmış bir deftere
    usullerle belde halkına dııyurııha:
                            kaydedilecektir.
      Meclis toplantıları açıktın Meclis başkanının veya Ancak, 5272 sayılı Yasa'nın 81 'inci maddesine göre,
    üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerierine ad verilmesi
    katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerierinin tespitine
    karar verilebilir                ve bunların değiştirilmesine ilişkin olarak alınan meclis
      Meclis görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, karariarı. mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girecektir.
    başkan ve kâtip üyeler tarafından imzalanır Toplantılar, İhtisas Komisyonları
    meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da İhtisas komisyonlarının oluşumu ve çalışma yöntemi,
    kaydedilebilir"                 Yasa'nın 24'üncü maddesinde gösterilmiştir. Buna göre;
      Anılan Yasa hükmü ile; belediye meclislerinin toplanması  Belediye meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeleri
    ve meclis kararlarının kesinleşmesi için yeni esaslar öngörülmüş  arasından seçilecek en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas
    olup bu çerçevede;               komisyonları kurabilecektir.
      Belediye meclisleri her ayın ilk haftası toplanacak olup.  İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu lO.OOO'in üzerindeki
    toplantı süresi en fazla 5 iş günü. bütçe toplantılarına belediyelerde;
    rastlayan toplantı süresi ise en fazla 20 iş günüdür. Bu - Plan ve bütçe ile
    süreler kesintisiz olabileceği gibi. meclisin alacağı kararla - İmar komisyonunun
    resmi bayram ve tatil günlerinde ara verilerek de
    uygulanabilecektir. Toplantı süresi meclisin gündemine göre kurulması zorunludur.
    beş günden az tutulabilecektir. Ancak, meclis üyelerine huzur Bu komisyonların bulunmadığı belediyelerde ilk meclis ^
    hakkının ödenmesinde fiilen meclis toplantısının yapıldığı toplantısında bu komisyonların teşkil edilmesi gerekmektedir, o
    gün sayısı esas alınacaktır.            Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla
                            10 iş günü, diğer komisyonlar ise 5 iş günü içinde kendilerine ^
      Yeni Kanunda olağanüstü toplantıya yer verilmediği havale edilen işleri sonuçlandıracaktır. Komisyonlar kendilerine ^
    için bundan sonra belediye meclisleri olağanüstü toplantı havale edilen işlerle ilgili raporlarını bu sürenin sonunda ^
    yapmayacaklardır.                meclise sunmadıkları takdirde, konu meclis başkanı tarafından ^
      Büyükşehir belediyesi dahilindeki ilçe ve ilk kademe  doğrudan gündeme alınabilecektir. ^
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15