Page 7 - TBB
P. 7

haberler
      AVRUPA      KONSEYİ      ALANYA

                                     ENTO Seminar
             BULUŞAAASI               |N : TRAINING FOR LOCAL AND REGIONA L E L E C T E D R E P R E S E N T A T I V E S "
                                          20G5 )
                                    T'jrjtey
                                  A'.^r^3
                                       ' ^^'iin c
                                 IfRUPA KONSEYİ İM^^3ELEDİYES İ
                                  YEREL VE BÖL'.  ÇİLMİŞ TEMSİLCİLER Et-* » * ^ ! ( İ N E R |
                                          2005 I   \
     Türkiye'de ilk kez bir ilçe, Avrupa Konseyi Yerel
    ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin toplantısına ev
    sahipliği yaptı.
     Beş yıl Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel
    Yönetimler Kongresi üyeliği görevi­
    ni yürüten Alanya Belediyesi Meclis         Başkanı  Hasan  Sipahioğlu,  toplantının
    üyesi Hilmi Tokuş'un gayretleriyle          Alanya'nın tanıtımına büyük katkı sağlaya­
    Alanya'ya taşınan "Avrupa Konseyi- Türkiye'de ilk kez,  cağını kaydederek "Böylesine önemli bir
    Alanya Belediyesi Transkafkasya Avrupa  Konseyi  toplantının Alanya'da yapılmasına vesile olup
    İşbirliği, Yerel ve Bölgesel Seçilmiş Yerel ve Bölgesel bizi son derece onurlandıran ve mutlu eden
    Temsilciler Eğitim Semineri" iki gün          arkadaşlanma ve komisyon üyelerine teşekkür
    sürdü.               Kongresine  bir  ederim" diye konuştu.
     Toplantıya, İçişleri Bakanlığı, ilçe ev sahipliği  ENTO  Başkanı Alman  Gert Fieguth'un
    Türkiye Belediye Birliği temsilcileri yaptı...   başkanlık ettiği toplantıda konuşan Avrupa
    ile Avrupa Konseyi eksperi Prof. Dr.        Konseyi Türk Mahalli İdareler Heyeti Başkanı
    Ruşen Keleş ve Prof. Dr. Kamil üfuk          Yavuz Mildon ise Azeri ve Ermeni temsilci­
    Bilgin'in de aralannda bulunduğu           lerinin birlikte yer aldığı ender toplantılardan
    Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan,   biri olduğunu belirterek, "Bu açıdan Alanya'deki
    Rusya Federasyonu, Fransa, Almanya, Sırbistan  toplantı bir milat teşkil ediyor" dedi.
    Karadağ, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya'dan yak­   ülke temsilcileri eğitim projeleriyle ilgili tecrü­
    laşık 35 kişi katıldı.               belerini dile getirdikleri toplantıda proje üretimine
     Açılış konuşmasını yapan Alanya Belediye   yönelik değerlendirmeler yapıldı.         Kültürel  tarih  canlanıyor             Belediye  arsaları  üzerinde
                                   toplu  konut ve kentsel   çevre
      Cumhurbaşkanı Ahmet  Necdet Sezer, 5366 sayılı
    Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek        ü r e t i m i
    Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunu   Başbakanlık  Toplu  Konut  İdaresi
    onayladı. 05 Temmuz 2005 tarih ve 25866 sayılı Resmi Başkanlığından Belediye Arsaları üzerinde
    Gazetede yayınlanan Kanun ile büyükşehir belediyeleri,
                                  Toplu Konut ve Kentsel Çevre üretimi ve
    büyükşehir belediyeleri sınıdan içindeki ilçe ve ilk kademe
    belediyeleri, il, ilçe belediyeleri ve nüfusu 50.000'in Kredilendirilmesine Dair Yönetmelikte
                                  Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
    üzerindeki belediyelerce ve bu belediyelerin yetki alanı
                                  05 Temmuz  2005 tarih ve 25866 sayılı
    dışında il özel idarelerince, yıpranan ve özelliğini kaybet­
    meye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma Resmi Gazetede yayınlandı.
    kurullannca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile  Buna göre 14/11/1992 tarihli ve 21405
    bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişimine sayılı Resmî Gazetede  yayımlanan
    uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölge­ Belediye Arsaları üzerinde Toplu Konut ve
    lerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanlan Kentsel Çevre üretimi ve Kredilendiril­
    oluşturulması, tabiî afet risklerine karşı tedbirler alınması, mesine Dair Yönetmeliğin değişik 8'inci
    tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korun­ maddesine ve aynı Yönetmeliğin 23 üncü
    ması ve yaşatılarak kullanılmasını amaçlanıyor
                                  maddesine yeni fıkralar eklendi.


   6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12