Page 4 - TBB
P. 4

manşet
                            eclisi  toplan^j^                                     Türl<iye Belediyeler Birliğinin 2005 yılı
                   BAYS AYİ OLAÛAN MECI B
                     2 Kıyış 2005 « K A R A
                                    Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, 12
                                     Mayıs 2005 tarihinde. Ankara Hilton
                                     Otel'de yapıldı.
                                     Türkiye Belediyeler Bidiği ve Adana
                                     Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç
                                     Durak'ın başkanlığını yaptığı meclis
                                     toplantısında, Türkiye Belediyeler Birliğine
                                            üye olmak isteyen
                             T Ü R K I Y E B E L E D I Y E L E R BiRLiÛ I
                            M A Y ı S A Y ı O L A Ğ A N M E C L I S T O P L A N T I S I belediyelerin üyeliğinin
                              12 Mayı s 2 0 0 5 - A N K A R A
                                            görüşülerek karara
                                            bağlanması, Türkiye
                                                Belediyeler Birliği
     Meclis Toplantısı: 2005/1
                                                2004 Yılı Faaliyet
     Karar Tarihi: 12 Mayıs 2005
                                      ma          Raporu; 2005 Yılı
     Birlik Başkanı: Aytaç Durak,
                                                Çalışma Planı ve
     Katip Üyeler: Ömer Topçu, Hüseyin Sözlü.
                                                2004 yılı Birlik
     Meclis Üyeleri: Yusuf Yıldız, Ahmet Solaklıoğlu, Yusuf Öztorun, İsmail Bebek, Yaşar Bütçe Kesin
     Şenal, Hasan Hüseyin Kuşçu, Ahmet Özen, Bahattin Develi, Sefer Bitirici, Ali Kebude,  Hesabının
     Mustafa Aydın, Şerafettin üçar, Hüseyin Özaydın, Duran Kayalı, Galip Güney, Ömer Tan,
     Vedat Karadağ, İsmet Çelik, Ahmet Coşman, Mehmet Süslü, Latif (Jluç, Recai Doğan, Kabulü ile Birlik
     Mehmet Akgün, Davut Çayır, Abdurrahman Boybay, İsmet Çetinkaya, Abdullah Kaptan, Tüzüğünün
     Mustafa Sarıdere, Ahmet Selvi, Mehmet Özçelik, İsmet Özarslan, Osman Koçyiğit, 19'uncu mad­
     Hüseyin Çırak, Orhan Öztürk, Kadir Okutan, Recep Çatma, Adnan Aydın, F.Tevfik Doğan,  desinde değişik­
     Murat Genco, Bekir Altan, Süleyman Kel, Ahmet Ceylan, Abdulmennan Şıhanlıoğlu, lik yapılması
     Abdurrahman  Cemiloğlu, Mehmet Çelik, Burhanettin Kocamaz, Mehmet Sabırlı, Hasan konuları
     Eker, S.Suat Temizkan, Ertuğrul Atik, Gönül Kutsal, Münevver Sevgi San, Ali Bilir, Ayşegül
     Kibici, H. Hüseyin Mülazımoğlu, Abidin Danıyar, Ahmet Kuru, Abuzer Sarıtaş, Mustafa görüşülerek
     Karaman, Muhittin Tuhan, Cuma Karalar, Osman Gürün, H. Hüseyin Abay, İlyas Ceylan, karara
     Cemal Gülhan, Temel Çalıkoğlu, Bayram Civelek, Yılmaz Erel, Tahsin Arslan, Kutbettin bağlandı.
     Türkmenoğlu.


              TÜRKİYE  BELEDİYELER  BİRLİĞİ MECLİSİ NİN ALDIĞI KARARLAR
     Karar 1: Türkiye Belediyeler Birliği 2004 Yılı Faaliyet Kuruluş tarafından tahakkuk eden belediye payların­
     Raporunun kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir. dan kesilir ve her ay Bidik hesabına aktarılır" şeklinde
     Karar 2 : 2004 yılı Birlik Bütçe Kesin Hesabının kabul edilmesine oybidiğiyle karar verilmiştir.
     toplam 780.302,00.-YTL  olarak kabul edilmesine Karar 6: Bidik Tüzüğünün değişik 19/1'inci maddesi
     oybirliğiyle karar verilmiştir.          gereğince; üye belediyelerin Bidiğe ödemeleri
     Karar 3: Türkiye Belediyeler Birliği 2005 Yılı Çalışma gereken üyelik aidatlarının Genel Bütçe vergi gelideri
     Planının kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir. paylanndan onbinde beş (%005) oranında temin
     Karar 4: Türkiye Belediyeler Birliğine üyelik için; 12 edilmesi, bu amaçla dağıtım yapan Kuruluş nezdinde
     Mayıs 2005 tarihine kadar alınmış olan Belediye girişimde bulunulmasına; 2005 yılında aidatlannı
     Meclis Kararlarını Bidiğe gönderen belediyelerin üye­ tamamen veya kısmen ödeyen belediyelerin bu
     liklerinin kabulüne oybidiğiyle karar verilmiştir. durumlarının gözetilmesine (Önceki Tüzük hükmüne
     Karar 5: Bidik Tüzüğünün 19. maddesinin birinci göre 2005 yılı aidatını minimum sınır üzerinden tam
     fıkrasının: "Cİye belediyelerin Genel Bütçe vergi gelir­ olarak ödeyen belediyelerden 2005 yılı için lehte veya
     lerinden aldıkları payın on binde beşi (%005) üyelik aleyhte fark uygulanmamasına) oybidiğiyle karar
     aidatı olarak alınır. Aidat tutarlan, dağıtımı yapan verilmiştir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9