Page 10 - TBB
P. 10

haberler                    IPEI        ÇALIŞTAYI

                                 turizmine yönelik çalışmaların ivme kazandığı
       Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kültür  tespit edildi. Ayrıca, bu ilçelere yönelik iç turizm
      turizminde ü r ü n ç e ş i t l e n d i r m e k ve iç turizmi hareketliliğinde bir artış olduğu belirtildi.
      geliştirmek amacıyla, 24 -25 Haziran 2005 tarihleri Kültür ve Turizm Bakanlığı destinasyon çalış-
      arasında, yerel yönetimler, ilgili kamu ve sektör malan kapsamında daha önce 16-17 Mayıs 2005
      kuruluşlarının katılımıyla ilk g ü n Sapanca'da, ikin­ tarihinde, Çorum'da da, "Hitit Destinasyonu"
      ci g ü n S a p a n c a - A y a ş Koridorunda yer alan Geyve,
      Taraklı, Göynük, Mudurnu, Nallıhan, Güdül ve               gerçekleştirilmişti.
      Ayaş ilçelerini kapsayan alan incelemeleriyle 11.              Destinasyon  çalış­
      İpek Yolu Çalıştayı gerçekleştirildi.                    maları Edirne, Hatay ve
       S a p a n c a - A y a ş Koridorunda yer alan yerel yöne­ EE      Harran ile devam ede­
      timlerin b ö l g e ile ilgili sorunlarının tespit edilerek        cek...
      destinasyon çalışmalannın yapıldığı proje ile ilgili     İSİ
      birinci çalıştay 26-27 Aralık 2004 tarihinde
      Ankara'da düzenlenmişti.
       2'nci  İpek  Yolu  Çalıştayı  k a p s a m ı n d a
      Sapanca'dan  başlayarak Geyve, Taraklı, Göynük,
      Mudurnu,  Nallıhan, Güdül ve Ayaş ilçelerinde
      altyapı, çevre ve kültür varlıklann korunması ve
      değerlendirilmesi konulannda ilgili yönetimlerce
      kaydedilen gelişmeler, yöneticiler ve teknik ekipler
      tarafından yerinde incelendi.
       Bu incelemeler sonucunda  Çalıştayın hedef­
      lediği üzere yukarda belirtilen ilçelerde kültür               İIMLOJİK     KENTLEŞME ve     ÇEVRE   KORUMA

     Sakarya Çevre İl Eski Müdürü Şafak Oktay'ın kale­ Yönetim Yapısı ve Planlama İlkeleri, İmar Uygulama ve
     minden; "Ekolojik Kentleşme ve Çevre Koruma"   Yönetmeleri, İmar Planlarının Yapım Yolları, Yerleşim
     kitabı...                       Planlannın Önemi ve Esasları, Yapı İşleri, ülkemizde
     Çevre Bakanlığından emekli olan Oktay, Çevre   Konut Politikalarının Uygulanması, Gecekondu
     Ağaçlandırma ve Sapanca Gölü Koruma Derneği ile Yapılaşması, Kentlerin Yayılması ve Çevre Kentleşme,
     Ankara Çevre Grubunun da Başkanı, TEAV\ Vakfı  Büyükşehir Belediye Kuruluşu, Dünyaya Örnek Planlı,
     Üyesi, Toprak Bilimi Derneği üyesi... Şehirlerde hava, ve Ekolojik Kent olarak "Bişkek", Marmara Depremi ve
     su toprak kirlilikleri ve erozyonun önlenmesi için; Yansımaları, Çevre Koruma Kanunları ve Kurumlan,
     bürokrasi-belediyeler-gönüllüler-halk el ele ağaç­ Çevreyi Nasıl Etkili Koruyabiliriz, Kent ve Çevre ile İlgili
     landırma projeleri ile sağlıklı kentleşme konulannda Öyküler Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Çalışmalar:
     hangi prensiplerin uygulanacağı hakkındaki çalış- Sakarya İli ve Ankara Çevre Grubu Olarak Sakarya ve
        - - r   -    maları aktarmak amacıyla  Ankara'deki Çevre Koruma ve Kentleşme Çalışmaları.
      EKOLOJİK KENTLEŞME   yazdığı 350 sayfa ve 30  İllerimizde Erozyonun Önlenmesi: Toprağın ve Yeşil
                                            Amacı
                                      Korunması
                                 Dokunun
                                                 ile
                                                   İllerimizde
                          kitapta
                    renkli
                       resimli
           VE      adet alan bölümler şöyle:  Ağaçlandırma Projelerinin Hazırlanması ve Uygulama
                  yer
       ÇEVRE  KORÜMfi   Çevre Ekolojik Sistem ve  Önerileri...
                  Yerleşim, Kentleşme     Kitabın satış fiyatı 15 YTL.
                  Gelişimi ve Çevre     Yazarın Notu: Aşağıda verilen e-mail adresine kitap
                  Planlaması, Kent       istek miktan bildirilmesi durumunda, kitaplar adrese
                  Planlaması, İmar Kanuna   ödemeli olarak gönderilecektir
                  Göre Kent Planlaması,    Posta Çeki Hesabı: 5052631
                  Kent Planlama        e-mail: gultensafak04((î'yahoo.com
                  Basamakları, İmar      Tel: O 312 431 67 57
           •(OKTAY :  Yönetmeliği, Türkiye'nin   Cep: O 532 703 42 93
           re U Eıu MuıUrO
          X
                                                        9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15