Page 9 - TBB
P. 9

belediyelerden    haberler
              ^  ^  ^  ^


                              lanacaklannı söyledi. Başkan Bulut, "İçme suyu
    Çelikhan Belediyesi, ilçenin içme suyu sıkıntısını
                                                 yaklaşık
                                    kökten
                                        çözmek
                                            amacıyla
                                                     iki
    köklü bir şekilde çözmek amacıyla, Şiğmend   sorunumuzu ilçeye 5.5 kilometre uzaklıkta olan
                              aydan
                                  beri
    Yaylasında kaynak suyu araştırmalannı aralıksız
                                              arıyoruz.
                                                   Yapılan
    sürdürüyor. Bu amaçla, Çelikhan Belediyesi, bütün Şiğmend Yaylasında kaynak suyu kadar olmasa da
                              aramalar
                                   neticesinde
                                        istediğimiz
    araç gereçleri ve çalışanlan ile birlikte, ilçenin elde ettiğimiz bazı kaynak sular ile ilçenin içme suyu
    güneyinde bulunan Toros Dağlan'nın en yüksek yeri ihtiyacını karşılayabilecek durumdadır. Bu mev­
    olan Akdağ'daki "Şiğmend" Yaylasında kaynak suyu simde kaynak suyun miktan çok az olur. Hele hele
    bulmak üzere seferber etti.
                              son 20 yılın en büyük kuraklığının yaşandığı yıl bu
    Çalışmalan yerinde takip eden Başkan Mustafa  seneydi. Kaynak suyun bol olduğunu bildiğimiz
    Bulut, ilçenin en önemli sorunu olan içme suyu Akdağ'da bile birçok kaynak sularının ilk kez bu yıl
    sorununu gidermek için bütün imkanlannı kul-  kuruduğunu gördük" diye konuştu.
      Şanlıurfa  Belediyesi              Burdur   Belediyesi'nden     Dilenci
      Çocuklarına                      Somununa    Afişli  Çözüm

                               Burdur Belediyesi, dilencilere karşı halkı bilinç­
                               lendirmek için kenti afişlerle donattı. Yapıştınlan
                               afişlerde dilencilerin bu işi meslek haline getirdik­
                               leri belirtilerek vatandaşlann duygu sömürüsüne
                               kanmamalan  istendi. Burdur Belediye Başkanı
                               Sabahattin Akkaya, özellikle hafta sonlannda
                               döviz bedelli erlerin çarşı iznine çıktığı günlerde
                               çevre il ve ilçelerden çok sayıda dilencinin
                               Burdur'a   geldiğini  belirtti.  Akkaya,
                               "Vatandaşlanmızdan  gelen şikayetler üzerine
    Şanlıurfa Belediyesi, sokak çocuklannın topluma böyle bir uygulama  başlattıklarını söyledi.
    kazandırılması için çalışma başlattı. Belediye, bu
    kapsamda  kurduğu  İlk Adım Rehabilitasyon    Akkaya, "Burdur, özellikle bedelli erlerin çarşı
    Merkezi ile de bu yöndeki ilk adımı atmış oldu. iznine çıktığı günlerde dilencilerin istilasına
    Zaman  zaman rehabilitasyon merkezinde kalan   uğruyor. Dilencilerin çoğu gerçekten ihtiyaç
    çocuklan ziyaret edip onlarla sohbet eden, masa sahibi değil bu işi meslek olarak görüyorlar.
    tenisi oynayan Belediye Başkanı Ahmet Eşref   Küçük yaştaki çocuklannı da alet edip, eğitim
    Fakıbaba, sokak çocuklannı topluma kazandırmak
    için ellerinden gelen her türlü çabayı gösterecek­ görmelerine engel oluyorlar" diye konuştu.
    lerini söyledi. Fakıbaba, merkezdeki çocuklann  Gerçek ihtiyaç sahibi olanların belediye ile sosyal
    topluma ve üretime kazandırılması için üzerlerine yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmaları
    düşen görevleri yerine getireceklerini de ifade halinde ihtiyaçlannın karşılandığını açıklayan
    ederek  şu açıklamalan yaptı: "Harrankapı
    Mahallesi'nde bulunan ve öncesinde halıcılık kursu  Başkan Akkaya, "Şehrimizdeki fakir ailelere
    olarak kullanılan yeri Sosyal APK Müdürlüğümüz  kömür, elbise, para gibi gerekli yardımlan yapı­
    madde  bağımlısı çocuklar için Rehabilitasyon  yoruz. Fakat bunlann çoğu Burdur'da yaşamıyor.
    Merkezi olarak düzenledi. 20 kişilik olan ve yataklı Özellikle Ramazan ve Kandil gibi mübarek gün­
    hizmet veren merkezde, sosyal hizmet uzmanı,  lerde cami önlerine oturarak vatandaşların
    psikolog, müzik, sınıf öğretmeni, hemşire, güven­
    lik görevlisi ve belediye personeli ile bu çocuk- inandığı duygulan sömürüyorlar" dedi.
    lanmıza hizmet veriyoruz."


   8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14