Page 5 - TBB
P. 5

haberler
                                                    1     Karar 1: Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Plan ve
        Bütçe Komisyonunun  kurulmasına oybir­
        liğiyle karar verilmiştir.
     Karar 2: Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Plan ve
        Bütçe Komisyonu üyeliğine Bekir Ödemiş,
        Bekir Altan, Ömer Tan, Mustafa Karaman ve
        Ali Hasekioğlu oybirliğiyle seçilmiştin Birlik
        2006 yılı Bütçesinin seçilen Komisyonca
        incelenmesi ve raporlanması için tevdiine
        oybirliğiyle karar verilmiştin
     Karar 3: 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri
        Kanununun Geçici 1 inci maddesi uyannca
        Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü değiştiri­
        lerek oybirliğiyle kabul edilmiştin    İÜ
     Karar 4: 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri   bütçenin  gelir  ve   gider  denk
        Kanununun  17 inci maddesinin ikinci fıkrası   15.000.000,00.- YTL olarak kabulüne oybir­
        uyannca,  Birlik teşkilatının; Genel      liğiyle karar verilmiştin
        Sekreterlik, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali İşler Karar 9: Biriik uhdesinde 2006 yılı içinde istihdam
        Müdüriüğü, Dış İlişkiler Müdüriüğü, Eğitim,  edilecek "400 adam/ay" geçici işçi vizelerinin
        Yayın, Araştırma-Geliştirme ve Halkla İlişki­ alınması konusunda Birlik Başkanına yetki
        ler Müdüriüğü ile Hukuk, İdari, Teknik İşler, verilmesine oybiriiğiyle karar verilmiştin
        İşletmeler ve İnsan Kaynaklan Müdüriüğü Karar  10: Biriik mevcut taşınmazlanndan,
        birimlerinden oluşturulmasına oybiriiğiyle    Mithatpaşa Caddesindeki Biriik Merkezinin
        karar verilmiştin
                                 bulunduğu   dairenin  ve   Selanik
     Karar 5: Norm kadro ilke ve standart;ları İçişleri Caddesindeki  Belediye   Başkanları
        Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı    Konukevinin satılarak yeni hizmet ve sosyal
        tarafından belirienmesinden sonra geçerii    tesis binalannın satın alınmasına veya
        olmak üzere; Biriik Teşkilatlanmasına uygun   kiralanmasına; ve Belediye  Başkanları
        olarak Genel İdare Hizmetleri sınıfından ve 3   Konukevinin 2006 yılı içinde kiralama veya
        üncü  dereceden 5 adet birim müdürü      satın alma şeklinde başka bir bina temin
        kadrosunun ihdasına ve mevcut 6 ncı dere­   edilememesi  halinde  mevcut  binanın
        celi sayman kadrosunun iptaline oybirliğiyle  restorasyonuna ve tefrişinin yapılmasına
        karar verilmiştin                 oybirliğiyle karar verilmiştin
     Karar 6: 5355 sayılı Mahalli İdare Biriikleri Karar 11: Biriik mevcut hizmet araçlannın 2002
        Kanununun  Geçici 2 inci maddesi uyannca;    model Renault Megane  ve 1998 model
        28 Ocak 2005 tarihli 63/2-3 sayılı Teftiş  Mazda binek araçlannın satılarak yerierine
        Layihası ile kişi borcuna alınan 26.866,77  iki adet binek otomobil ile bir adet minibüs
        YTL tutanndaki kişi borçlannın sayman     hizmet araçlannın alımına oybiriiğiyle karar
        kusuru, kasıt ve ihmalden kaynaklan­      verilmiştin
        madığından kaldırılmasına oybiriiğiyle karar Karar 12: Belediye Başkanlan Konukevi ücret tari­
        verilmiştin                    fesinin; üyeler için tek kişilik oda 15,00 YTL,
     Karar 7: Biriikte çalıştınlan işçilere 2005 yılında iki kişilik oda (kişi başına) 10,00 YTL, suit
        6772  sayılı Kanuna istinaden verilen     20,00 YTL, misafirier için tek kişilik oda
        13x4=52  gün karşılığı ödenen ikramiyeye    30,00 YTL, iki kişilik oda (kişi başına) 25,00
        ek olarak 26 günlük "işveren ikramiyesinin"  YTL, suit 35,00 YTL, olarak belirienmesine
        ödenmesine oybiriiğiyle karar verilmiştin    oybiriiğiyle karar verilmiştin
     Karar 8: Plan ve Bütçe Komisyonunun Biriik 2006
        mali yılı Bütçesine ilişkin raporu görüşülerek
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10