Page 4 - TBB
P. 4

manşet
                            eden üst birlik haline geldi.
  T ü r k i y e Belediyeler Birliği'nin 2005 yılı Eylül ayı
                             Belediyeciliğin gelişmesi ve belediyelerin menfaat­
  olağan meclis toplantısı, 13 Eylül 2005 tarihinde,
  TBB Konukevinde yapıldı. Önemli kararların alındığı lerinin korunması konusunda önemli hizmetler
                            yapacak olan Birlik, belediyeleri ulusal ve ulus­
  toplantıda Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü
                            lararası platformlarda temsil etme, belediyelerin
  yenilendi.
                            seçilmiş ve atanmış görevlilerini eğitme, belediyeler­
  Türkiye Belediyeler Birliği ve Adana Büyükşehir
                            le ilgili mevzuat hazırlıklarına katkı sağlama,
  Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın başkanlığını yaptığı
                             belediyecilik konularında düzenli yayınlar çıkarma,
  meclis toplantısında, Türkiye Belediyeler Birliği           dünyada   belediyecilik
  Meclis Plan  ve B ü t ç e
                                       konusundaki  gelişmeleri
  Komisyonunun    kurul­
                                       izleme, AB  sürecinde
  ması. Tüzük  değişikliği.                        ülkemizin yerel yönetimler
  Birlik teşkilatı ve teşkilat­          ^ 9          konusunda    yapması
  lanmaya  uygun  olarak  o                       gereken işler ve hazırlıklara
  kadro ihdası konusu, kişi         ^5              katkı  sağlama,   bu
  borçlarının   durumu,    •
                                       çerçevede  belediyelerin
  Birlikte çalıştırılan işçilere
                                       hibe,  teknik  yardım,
  "işveren  ikramiyesinin"
                                       eşleştirme vb. program ve
  ö d e n m e s i ; Birlik 2006                      imkanlardan   yararlan­
  mali yılı Bütçesinin kabu­
                                       malarına yardımcı olma
  lü; geçici işçi vizeleri,          BJkSHItM   «»11»    gibi görevlerde bulunacak.
                   lUII P
  Birlik mevcut taşınmaz­  7'*   u» t
  ların ve mevcut hizmet
                            Meclis Toplantısı: 2005/2
  araçlarının durumu ile Konukevi ücret tarifesi konu­
                            Karar Tarihi: 13 Eylül 2005
  ları görüşülerek karara bağlandı.
                            TOPLANTİYA  KATİLANLAR:
                            Birlik Başkanı: Aytaç Durak,
  "Tüm belediyeler doğal üye sayılacak"      Katip üyeler: Ömer Topçu, Hüseyin Sözlü,
  Mahallî İdareler Reformu çerçevesinde belediyelerle
                            Meclis Üyeleri: Yusuf Yıldız, Ahmet Solaklıoğlu,
  ilgili yeni mevzuatın yürürlüğe girmesinin ardından
  birlikler için oluşan hukuki boşluğun; 5355 sayılı Ahmet Özen, Bahattin Develi, S. Yılmaz Doğan,
  Mahallî İdare Birlikleri Kanununun, 11 Haziran 2005 Derviş Oruç, Beytullah Kıllı, Şerafettin üçar,
                            Süleyman  Göçmen, Ömer  Tan, Vedat Karadağ,
  tarihili Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
  girmesiyle son bulması Birlikler için bir milat olmuş­ İsmet Çelik, Ahmet Zenbilci, Ahmet Çoşman,
                            Mehmet  Süslü, Latif (Jluç, Mustafa Çırrık, Burhan
  tu.
                            Aras, Recai Doğan, İsmet Çetinkaya, Ahmet Selvi,
  Mahallî idare birliklerinin hukukî statüsünü, kuru­
                            Mehmet Özçelik, Yalçın Emiralioğlu, Ali Hasekioğlu,
  luşunu, organlannı, yönetimini, görev, yetki ve
  sorumluluklan  ile çalışma usûl ve esaslannı  Asım ü. Güzelbey, Bekir Altan, İsmail Karakoyun,
                            Mehmet Çelik, Osman Yasin, Burhanettin Kocamaz,
  düzenleyen Kanunla ayrıca, ulusal birlikler, ilçe ve
   köy birlikleri ile sulama birlikleri konusunda özel Mehmet Sabırlı, Hasan Eker, Dr. Hasan Akgün, Naif
                            Alibeyoğlu, Adem Karakuş, H.Cemal Akın, Abuzer
   hükümler getirilmişti.
  T ü z ü ğ ü n d e yapılan değişikle Türkiye Belediyeler Santaş, Mustafa Karaman, Muhittin Tuhan, Halil
   Birliği; çok daha güçlü, etkin ve fonksiyonel bir Gülcü, Bekir Ödemiş, Kazım Şahin, Mümin İnan,
                            Akif Atlı, Mustafa Hekimoğlu, Temel Çalıkoğlu,
  yapıya kavuştu. T ü m belediyeler Birliğinin doğal
   üyesi haline geldi.               Yılmaz Erel, Salih Kınay, Ahmet Eyyüpoğiu, Yahya
                             Tarakçı, Bertal Ateş, Kutbettin Türkmenoğlu, Halil
   Mahalli İdare Birlikleri Kanununun öngördüğü şekil­
   de tüzüğünü yenileyen Türkiye Belediyeler Birliği Posbıyık, Erol Çivici, Akın Katı, Ziyataii Deliktaş,
                             Mustafa Akay Mustafa Türkmenoğlu.
   yapılan yeni düzenlemeyle tüm belediyeleri temsil
   1   2   3   4   5   6   7   8   9