Page 2 - TBB
P. 2

editörden                              TBB, ÜLKE DÜZEYİNDE   BİRLİK OLDU

          45
                              Hiç şüphesiz 28.09.2005 tarihi, Türkiye
                             Belediyeler Birliği'nin hayatında önemli
    İLLER ve BELEDİYELER DERGİSİ
                 J            bir dönüm noktası olacak. Çünkü Birlik,
     Türkiye Belediyeler Birliği adına
         sahibi                 bu tarihte önemli bir statüye kavuştu.
       Birlik Başkanı ve
    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı        Bilindiği üzere, 5355 Saydı  Mahalli
        Aytaç DURAK                İdare Birlikleri Kanunu, birisi belediye­
        Genel Sekreter
                             leri, diğeri il özel idarelerini temsil etmek
    SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ]
                             üzere iki adet "ülke düzeyinde mahalli
      Halil İbrahim DAŞÖZ
                             idare birliği" kurulmasını öngörmüştür.
         Yayın ve
       DANIŞMA KURULU                Bu çerçevede kabul edilen yeni TBB
      Prof. Dr. Nuri TORTOP            Tüzüğü,  İçişleri Bakanının  28.09.2005
      Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
      Prof. Dr. Cevat GERAY            tarihli onayıyla yürürlüğe girdi.
        Cemal İŞLEYİCİ
                              Böylelikle TBB, Kanunun   öngördüğü
     GENEL YAYIN YÖNETMENİ              "ülke  düzeyinde  belediyeler  birliği"
        Burcu KULAÇ                statüsüne kavuştu. Bu statünün sonucu
                             olarak bütün belediyeler, TBB'nin doğal
       YÖNETİM YERİ
    Mithatpaşa Cad. No: 45/2 ANKARA         üyesi oldu.
     Tel: (0312) 431 67 40 - 431 67 42
         435 98 11 - 432 38 33         Artık TBB'nin  önünde  yepyeni  bir
     Fax: (0312) 432 38 33
     Misafirhane: Selanik Cad. No: 57       dönem  var Bu yeni dönömde   Birlik,
     Tel: (0312) 425 00 03 - 425 00 31
     http://www.turkiyebelediyeleri.gov.tr      ülkemizde  belediyeciliğin ve demokra­
     e-posta: tbbd@ttnet.net.tr
                             sinin gelişmesinde ve belediyelerin tem­
    TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ           silinde çok  daha  anlamlı  hizmetler
       EĞİTİM PROJESİ
                             yapacaktır.
    Ahmet Rasim Sk. No:27 ÇANKAYA          Ancak bu hizmetlerin hakkıyla yerine
      Tel: (0312) 440 40 80
      Fax: (0312) 440 32 48
                             getirilebilmesi için Birliğin kurumsal
     Yayınlanmayan yazı geri verilmez.       yapısını ve insan kaynakları kapasitesini
         A Konrad                geliştirmesi gerekmektedir Bunun da hızlı
        J i -Adenauer-
        ^ J Stiftung               bir şekilde gerçekleştirileceğine inanı-
       katkısıyla basılmıştır
                             yoıuz.
    Yazarların görüşleri kendilerine aittir.
    Hiçbir şekilde dergimizi bağlamaz.        Gelinen bu nokta mutluluk  ve umut
                             verici. Bu, her şeyden önce TBB yöneti­
         TASARIM
                             minin vizyon ve kararlılığı ile tüm bele­
        Naki Gökçe
         BASKI                  diyelerimizin yakın  desteği  sayesinde
     ÜMİT OFSET MATBAACILIK             gerçekleşti. İnanıyoruz ki; aynı vizyon,
     K. Karabekir Cad. Murat Çarşısı       kararlılık ve destek ile gelecek daha da
      41/1-2-9 iskitler-ANKARA
     Tel: 0312 384 26 27 - 384 17 07       güzel olacak.
      Eylül-Ekim 2005 Sayı 697
   1   2   3   4   5   6   7