Page 9 - TBB
P. 9

soru  • ccvai)

                                   #

       SORU                Mustafa DÖNMEZ i
        Sayın Hocam,          İçişleri Bakanlığı Mah. İdareler 1999, 2000, 2002 yılında sezon açıldıkça
        Büyükşehir Belediyesinde memur olarak Genel Müdürlüğü Şube Md. devam edildiğinden bahisle, bu hizmetierden
      çalışırken, 1998 yılında bu yıla ait yıllık iznimi kullanarak yararlananlara yol ve kanalizasyon katılma paylarının ne
      istifa ettim. 2003 yılında yeniden memur olarak göreve zaman tahakkuk ettirileceği ve bu kapsamda tahakkuk
      başladım. 2003 yılına ait iznimi kullanmadım. 2003'e ait ettirilen miktarın doğru olup olmadığı sorulmaktadır.
      yıllık iznimi 2004 yılında kullanıp kullanamayacağım 2464 SAYİLİ KANUN'UN İLGİLİ HÜKÜMLERİ
      hususunda tarafıma bilgi vermenizi arz eder, saygılar Yol harcamalarına katılma payı:
      sunarım.                      Madde 86 - Belediyelerce veya belediyelere bağlı
                   Hasan DURANOĞLU,   müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve
               Büyükşehir Belediye Memuru  genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan
                          İZMİR  veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan
       CEVAP                     yararlanan gayrimenkuUerin sahiplerinden Yol
        Saym  Duranoğlu,              Harcamalarına Katılma Payı alınır:
        657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nın 102'nci a) Yeni yol açılması:
      maddesine göre: memurların yıllık izin süresi, hizmeti 1  b) Mevcut yolların yüzde 40 nispetinde veya daha
      yıldan on yıla kadar olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla genişletilmesi:
      fazla olanlar için 30 gündür.          c) Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım
        Yıllık izinlerin kullanılışına ilişkin temel esaslar, yine  veya parke kaldırım haline getirilmesi veya asfalt
      657 sayılı Yasa'nm 562 sayılı KHK ile değişik 103'üncü yapılması,kaldırım veya şose halindeki yolların da parke,
      maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde, "Yıllık beton veya asfalta çevrilmesi:
      izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya d) Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden
      ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen düzenlenmesi.
      iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden
      hariç önceki yıllara ait kullanılamayan izin hakları düşer..." fazla genişliklerine düşen giderler, belediyelere ait olup
      hükmünü taşımaktadır              harç payına konu teşkil etmez.
        Yasa hükmüne göre, bir memurun yıllık izin hakkını İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller
      elde edebilmek için en az bir yıl çalışmış olması için asıl cepheyi teşkil eden yoldan düşen pay tam, diğer
      gerekmektedir. Diğer bir deyişle, bir yıllık hizmet süresinin yollara ait pay ise yarım olarak hesaplanır.
      sonunda memurlar çalışmış olduğu yılın, yıllık iznini Kanalizasyon harcamalarına katılma payı:
      hakkeder. Bu durumda 2003 yılında göreve tekrar başlayıp, Madde 87 - Belediyelerce ve belediyelere bağlı
      1 yıl çalıştığınıza göre, 2004 yılında 2003 yılına ait yıİlık
                                    aşağıdaki
                                        şekilde
                              müesseselerce,
                                           kanalizasyon
                                                 tesisi
      izninizi kullanabileceğiniz gibi, 2003'e ait yıllık izninizi yapılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkuUerin
      2004 yılı izni ile birleştirip, amirin uygun bulacağı
      zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım da sahiplerinden. Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı
      kullanabileceğiniz düşünülmektedir,       alınır:
                                a) Yeni kanalizasyon tesisi yapılması,
                                b) Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah
       SORU                     edilrnesi.
                                İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller,
        Sayın Hocam,
        Belediyemizce 1998 yılında parke yapım işine başlanıp, hangi yoldaki kanalizasyona bağlanmış ise, payın hesabında
      1999. 2000, 2002 yılında sezon açıldıkça devam edilmiştir. o yola ait kanalizasyon giderleri nazara alınır.
      Mesken için parke katılım payı 132 milyon TL, kanalizasyon  Payların hesaplanması:
      katılım payı ise 40 milyon TL olmak üzere toplam 172 Madde 89 - (Değişik: 4/12/1985 - 3239/121 md.)
      milyon TL tahakkuk ettirilmiştir. Binanın alanı 121 Harcamalara katılma payları, bir program dahilinde veya
      metrekaredir. Emlak Vergisi Rayiç bedeli 6.600.000 TL'dir. istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde, bu
        Bu hizmetlerden yararlananlara yol ve kanalizasyon hizmetler dolayısıyla yapılan giderierin tamamıdır. Şu
      katılma paylarının ne zaman tahakkuk ettirileceği ve bu  kadar ki yapılacak giderler peşin ödendiği takdirde bu
      kapsamda tahakkuk ettirilen miktarın doğru olup olmadığı paylar ilgililerden yüzde yirmibeş noksanı ile alınır. Ancak,
      konusunda bilgi verilmesini arz ederim.    bu tür hizmet giderleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile
                       Hülya ŞEKER,  İller Bankası tarafından tespit edilen ve yayınlanan rayiç
    d             Elvanpazarcık Belediyesi ve birim fiyatlara göre hesaplanan tutarları aşamaz.
    (D
    >        Hesap İşleri Müdür V. ZONGULDAK    Özel Devlet yardımları, karşılıksız fon tahsisleri, bu
    u                          işler için yapılacak bağış ve yardımlar ve istimlak bedelleri
       CEVAP                     giderler tutarından indirilir.
                                Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda vergi
        Sayın Şeker,                değerinin yüzde 2'sini geçemez.
        Belediyenizce 1998 yılında parke yapım işine başlanıp. Katılma paylarına karşı dava açılabilmesi için, katılma
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14