Page 8 - TBB
P. 8

Atilla İNAN
                                       Emekli Sayıştay Uzman Denetçisi

          ö
    yapılan aylık net d e m e n i n b e ş a t ı n d a n fazla o l d u ğ u D-Mal Bildiriminde Bulunmama Suçu
                k
    takdirde bildirim konusu olacaktır.        3628 sayılı Kanun ve u anunun 2'nci maddesi gereğince
                                     b
                                          2
                                       K
                            Bakanlar K u r u l u arafından h a z ı r l a n a r a k 15.11.1990 arih ve
                                   t
                                                t
      C- M a l Bildirimde B u l u n m a Zamanı 20696 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Mal Bildiriminde
      Mal bildiriminde ulunma üresi, lk defa bildirimde bulunma B u l u n u l m a s ı H a k k ı n d a Y ö n e t m e l i k ' n ı lgili maddeleriyle
                 i
            b
                                          i
               s
                                       b
                                  b
    ve bildirimin yenilenmesi d u r u m l a r ı n a g ö r e değişir. kendilerine mal ildiriminde u l u n m a y ü k ü m l ü l ü ğ ü getirilen
            b
                                 y
      aa) Göreve yeni a ş l a m a halinde    kişilerin, b u ü k ü m l ü l ü k l e r i n i yerine getirmemeleri halinde
                                      k
               7
                                 i
      3628 sayılı K a n u n u n 6 ve 'inci madde h ü k ü m l e r i n e göre. uygulanacak şlemler s ö z onusu K a n u n u n lO'uncu ve
                  b
    aşağıdaki d u r u m ve amanlarda, mal ildiriminde u l u n m a s ı  Yönetmeliğin 17'nci maddesinde d ü z e n l e n m i ş b u l u n m a k t a d ı r .
                       b
           z
    zorunludur.                     B u d ü z e n l e m e l e r e göre; ü r e s i n d e mal ildiriminde
                                            b
                                       s
       3
              k
      1) 628 sayılı K a n u n a p s a m ı n d a k i g ö r e v e atama, g ö r e v e bulunmayan kişi h a k k ı n d a ceza u y g u l a m a s ı n a geçebilmek için,
                                           b
                                      t
    giriş için gerekli belgelerle birlikte mal ildiriminde bulunulur. anılan kişinin yetkili mercii arafından mal ildiriminde bulunması
                  b
                                            i
                                          İ
                                        b
    B u bildirim verilmedikçe g ö r e v e atama yapılamaza. hususunda ihtaren uyarılması ve u htan zleyen 3 0 g ü n
                                 b
                                      b
      2) Bakanlar K u r u l u Üyeliğine atamalarda, atamayı izleyen içerisinde mal ildiriminde u l u n m a m ı ş olması gerekmektedir.
                                             T
                                        i
                                      i
          b
    bir ay çinde mal ildirimi verilir.        Yukarıdaki durumda htar şlemi, ilgisine ebligat K a n u n u
      i
                                   t
       S
      3) eçimle gelinen örevlerde, eçimin kesinleşmesi tarihini h ü k ü m l e r i n e g ö r e ebliğ olunur.
            g
                 s
                                         i
                                    t
                                              i
                                            b
         i
       i
    izleyen k i ay çinde mal ildirimi verilmesi orunludur. İhtarın kendisine ebliğinden tibaren ir ay çerisinde mal
                    z
             b
                      k
           d
      4) Y ö n e t i m ve enetim k u r u l u üyelikleri ile omisyon  bildiriminde bulunmayanlar h a k k ı n d a yetkili C u m h u r i y e t
                                  d
                                             k
    üyeliklerine eçim ve atamalarda, göreve başlama arihini izleyen Başsavcısına s u ç uyurusunda bulunulur. B u işiler h a k k ı n d a
        s
                     t
                               k
          b
    bir ay çinde mal ildirimi vermek z o r u n d a d ı r . ü ç aya adar hapis cezasına h ü k m o l u n u r .
      i
      bb) Görevin D e v a m ı Sırasında       E-Mal Bildirimlerini Açıklama Suçu
                                       i
        s
      3628 ayılı K a n u n k a p s a m ı n d a k i görevi devam edenler, "Mal bildirimi s u ç u " ile lgili olarak K a n u n u n 9'uncu
                                   b
                                       ö
                                             h
            b
                 b
    aşağıdaki hallerde mal ildiriminde ulunur veya daha ö n c e maddesinde; "Mal ildirimleri, zel kanunlardaki ü k ü m l e r saklı
                                      b
    verdikleri bildirimi yenilerler.        kalmak kaydıyla bildirimde u l u n a n ı n özel dosyasında saklanır.
                                 i
        v
      1) Mal ariiğında önemli bir eğişiklik olanlar, bir ay çinde  Bildirimlerin çeriği h a k k ı n d a , 20'nci madde h ü k m ü dışında
                        i
                d
                                 a
                                           v
                               ş
                                         b
    mal bildiriminde ulunurlar.           hiçbir ekilde çıklama yapılamaz ve ilgi erilemez. Ayrıca mal
          b
                                      k
                                          a
                      b
      2) Görevi devam edenler, sonu (0) ve (5) ile iten yılların bildirimlerindeki bilgiler ve ayıtlar esas lınarak içeriği hakkında
          s
                    y
       Ş
    en geç u b a t ayı onuna kadar bildirimlerini enilerier. yayında bulunulamaz" denilmiştir.
                                           b
                                  l
      cc) Görevin Sona Ermesi Halinde       Kanunun l ' i n c i maddesine göre; mal ildiriminin muhtevası
                                                a
      3628 sayılı K a n u n k a p s a m ı n d a k i görevleri sona erenler, h a k k ı n d a 9'uncu maddeye aykırı davranan memura ü ç ydan
                             y
               i
          i
                   b
    ayrılma arihini zleyen bir ay çinde mal ildirimini vermek bir ıla kadar hapis cezası verilir.
       t
    z o r u n d a d ı r l a r .             F-Gerçege Aykırı Mal Bildirimde Bulunma Suçu
                                                 b
                                               a
                   i
                     ç
      G ö r e v d e n ayrılma; meklilik, istifa, şten el ektirme veya K a n u n u n 12'inci maddesinde; "Kanunen daha ğır ir
             e
                                            b
                                    t
                               g
                                       g
             i
            g
                t
    vazifesine son erme ibi lgilinin amamen göreviyle ilişkisinin cezayı erektirmediği akdirde erçeğe aykırı ildirimde bulunana,
         v
                              a
                       k
    kesilmesini ifade eder. Görev unvanının değişmesi, bu avramın altı ydan ü ç yıla kadar hapis cezası verileceği" h ü k m ü n e yer
    k a p s a m ı çerisinde değildir.       verilmiştir.  hapis ezasının yanı ıra, hapis ezasının süresi
       i
                              Yukarıdaki
                                    c
                                             c
                                         s
      C-Mal Bildiriminin Verileceği Makam ve Merciler kadar da amu izmetlerinden yasaklanma cezasına h ü k m o l u n u r .
                                  h
                               k
      Mal bildiriminin apılacağı merciler. 628 sayılı K a n u n u n
                   3
            y
    8'inci maddesinde, belirtilmiştir. Görevleri sebebiyle birden fazla G-Haksız Mal Edinme Suçu y 4 ' ü n c ü maddesinde
                                       sayılı asanın
                                     3
                              Haksız
                                 mal edinme. 628
    mal bildiriminde bulunması gerekenler asli örevlerinden dolayı tanımlanmıştır. S ö z o n u s u yasa h ü k m ü n d e ; "Kanuna veya
                   g
                                    k
       b
    tek bir ildirimde ulunuriar.          genel ahlaka u y g u n olarak ağlandığı ispat edilemeyen mallar
           b
                                      s
      Bildirimlerin içeriği hakkında. K a n u n u n 2()'nci maddesinde veya lgilinin sosyal 'aşantısı b a k ı m ı n d a n geliriyle uygun o l d u ğ u
                                   \
                              i
       i
           s
    belirtilen nceleme, o r u ş t u r m a ve o v u ş t u r m a y a yetkili kişi ve  kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar,
                k
                  a
            ş
    merciler dışında hiçbir ekilde kimseye çıklama yapılamaz ve  bu K a n u n u n u y g u l a n m a s ı n d a haksız mal dinme sayılır."
                                           e
                      k
    bilgi verilemez. Ayrıca, mal ildirimindeki bilgi ve ayıtlar esas denilmiştir.
              b
       i
    alınarak çeriği h a k k ı n d a yayın da apılamaz. B u a n ı m a göre; y ü r ü r l ü k t e k i yasalara ve enel ahlak
                 y
                                             g
                               t
                h
      Özel k a n u n l a r ı n d a aksine bir ü k ü m mevcut olsa bile, ilgili kurallarına u y g u n olarak dinildiği k a n ı t l a n m a y a n mallar ve
                                      e
                  3
    kişiler özel veya k a m u kuruluşları b u 628 sayılı Kanuna g ö r e kişinin geliriyle u y u m l u lmayan h a r c a m a l a r ı "haksız m a l
                                     o
    s o r u ş t u r m a y a yetkili kişi ve mercilerce istenen bilgileri eksiksiz edinme" u ç u olmaktadır.
                                s
              d
       z
    vermek o r u n d a d ı r . Aksine avranan kişiler hakkında ü ç aydan  Yasa h ü k m ü n d e geçen sosyal d u r u m u n ve enel ahlaka
                                              g
       k
              v
    altı aya adar hapis ezası erilir 3628 sayılı Kanun madde 20)  uygun olarak eyimlerin akdire ayandığını kabul etmek gerekir.
                (
           c
                                 d
                                        d
                                     t
                  B
      3628 sayılı Yasada düzenlenen Mal ildirim Yükümlülüğüne Haksız mal dindiği saptanan malların m ü s a d e r e s i n e karar
                                  e
    Aykırı Fiiller Nedeniyle Uygulanacak Cezalarda Tecil, Paraya verilir. Elkoyma mutlaka mahkeme kakarıyla olur.
          Ö
    Çevrime ve Ö n d e m e Yasağı vardır.      Haksız edinilen malın gizlenmesi veya kaçırılması fiili;
                 b
      K a n u n h ü k ü m l e r i n e g ö r e mal ildirimi bulunan k a m u kanunen daha ğır bir ezayı gerektirmediği akdirde, ü ç ıldan
                                  a
                                            t
                                    c
                                                 y
                (
    görevlileri, milletlerarası protokol milletlerarası dostluk) veya beş ıla kadar hapis ve e ş ilyon iradan o n milyona kadar
                                         l
                              y
                                     b
                                      m
    nezaket kuralları uyarınca ya da iğer herhangi bir sebeple,  ağır para cezasına h ü k m o l u n m a şeklindedir.
                d
    yabancı devletlerden, milletlerarası k u r u l u ş l a r d a n sair Yukarıdaki hapis cezasının yanı ıra, b u işiler h a k k ı n d a
                                          s
                                             k
            t
    milletlerarası h u k u k üzel kişiliklerinden. T ü r k u y r u ğ u n d a m ü e b b e t e n k a m u hizmetlerinden asaklanma cezasına
                                         y
            ö
                t
    olmayan herhangi bir zel veya üzel kişi veya k u r u l u ş t a n , h ü k m o l u n u r . (3628 sayılı Kanun, madde 15)
              a
       t
    aldıkları arihteki eğeri o n ylık net asgari ücret toplamını Söz konusu asanın 20'nci maddesinde "Özel k a n u n l a r ı n d a
           d
                                  y
                       t
                   a
    a ş a n hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı ldıkları arihlerden aksine bir ü k ü m mevcut olsa bile ilgili işiler, özel veya k a m u
                                h
                                           k
    itibaren b i r ay çinde kendi u r u m l a r ı n a eslim etmek kuruluşları b u Kanuna öre o r u ş t u r m a ve o v u ş t u r m a y a yetkili
          i
              k
                   t
                                      s
                                    g
                                            k
            f
    z o r u n d a d ı r i a r . Hatıra otoğraflarının çerçeveleri b u madde kişi ve mercilerce istenilen bilgileri eksiksiz ermek zorundadırlar.
                                           v
    h ü k ü m l e r i n e tabi eğildir md.3)    Aksine davranan kişiler h a k k ı n d a ü ç ydan altı aya adar hapis
           d
              (
                                               k
                                          a
                            cezası verilir" h ü k m ü b u l u n m a k t a d ı r .
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13