Page 7 - TBB
P. 7

r/tnan   \\ovA\y\k

            3628    SAYILI     MAL    BİLDİRİMİNDE

                BULUNMASI         RÜŞVET      VE

             YOLSUZLUKLARLA              MÜCADELE

           KANUNUNDA          ÖNGÖRÜLEN          SUÇLAR

                                      b
           y
       R ü ş v e t ve olsuzluklar m ü c a d e l e her 4) Genel ve atma ütçeli daireler, il zel idareleri, belediyeler
                                            ö
                                    k
      devletin her ö n e m d e ü z e r i n d e d u r d u ğ u en ve bunlara bağlı k u r u l u ş veya alt u r u l u ş l a r d a , k a m u iktisadi
                                          k
          d
      önemli konulardan biridir. Özellikle kriz ve       teşebbüsleri (iktisadi devlet eşekkülleri ve
                                               t
               p
                                               b
                                       i
      iktidar d ö n e m l e r i n d e ö n lana ıktığı da bir  Atilla İNAN k a m u ktisadi kuruluşları) ile unlara bağlı
                 ç
      gerçektir.                  Emekli Sayıştay  m ü e s s e s e , bağlı ortaklık ve şletmelerde, özel
                                              i
                                            k
                                                v
       Yurdumuzda 3628 sayılı Yasadan önce, Uzman Denetçisi kanunlarla veya özel anunların erdiği yetkiye
                                             k
      1930 tarihli 1609 sayılı değinilen konuda        dayanılarak kurulan ve a m u hizmeti g ö r e n
                                    k
                                         b
                                              k
      s o r u ş t u r m a ve muhakeme u s u l ü n ü düzenleyen kamu k u r u m ve uruluşları ile unların alt u r u l u ş l a r ı n d a veya
                  "
          t
                                          ö
                                               s
      yasa ve 1983 arihli ve 871 sayılı Kamu Görevleri ile ilgili Mal k o m i s y o n l a r ı n d a aylık, ü c r e t ve d e n e k almak uretiyle k a m u
              2
                                            t
                                         n
      Bildirme K a n u n u " y ü r ü r l ü k t e o l m u ş t u r . Söz konusu ki yrı hizmeti g ö r e n m e m u r l a r ı , işçi iteliği a ş ı m a y a n diğer k a m u
                          a
                         i
                                   y
                                       d
               a
                     t
      k a n u n 3628 sayılı yasayla yrıntılı olarak ek ir yasa halinde görevlileri ile ö n e t i m ve enetim k u r u l u üyeleri,
                      b
      düzenlenmiştir.                   5) Mülga: 2 4 / 6 / 1 9 9 5 - K H K . 5 5 7 / 2 1 md.)
                                 (
       3628 sayılı yasanın l'inci maddesinde macının, üşvet ve  6) Siyasi arti genel aşkanları, akıfların idari organlarında
                                           v
                                       b
                                   p
                     a
                         r
      yolsuzluklarla m ü c a d e l e c ü m l e s i n d e n olarak bazı k a m u görev alanlar, kooperatiflerin ve irliklerin aşkanları, yönetim
                                              b
                                          b
                                          y
      görevlerinin mal ildiriminde b u l u n m a l a r ı , bildirimlerin kurulu üyeleri ve genel müdürieri, eminli mali müşavirler kamu
            b
                                           d
      yenilenmesi, mal edinenlerin denetimiyle, haksız mal edinme yararına sayılan dernek yönetici ve enetçileri,
      veya g e r ç e ğ e aykırı bildirimde b u l u n m a halinde uygulanacak 7) Gazete ahibi gerçek kişiler ile gazete ahibi şirketierin
                                   s
                                               s
          k
                 s
                      s
      kurallar, b u anunda belirlenen uçlarla bazı u ç l a r d a n dolayı y ö n e t i m ve enetim k u r u l u üyeleri, orumlu m ü d ü r i e r i ,
                                           s
                                  d
               i
             s
                        t
      k a m u görevlileri ve u ç a ştirak edenler h a k k ı n d a akip ve  başyazarları ve ıkra yazariarı,
                                    f
      yargılama u s u l ü n ü n d ü z e n l e m e k o l d u ğ u belirülmiştir. 8) Özel k a n u n l a r ı n a g ö r e mal bildiriminde b u l u n m a k
         a
                                     k
       Yine ynı yasanın gerekçesinde, ,3628 sayılı yasayla zorunda olanlar b u a n u n h ü k ü m l e r i n e g ö r e mal bildiriminde
      d ü z e n l e n e n suçların b ü y ü k b ö l ü m ü n ü n devlet idaresi aleyhine b u l u n m a k z o r u n d a d ı r ,
                      ö
                a
                   n
      işlenen suçlar a r a s ı n d a yer ldığı, b u edenle zellikle devlete 3628 sayılı Kanun öncesi uygulama d ö n e m i n d e 2871 sayılı
                                              a
      ve opluma sosyal ve mali y ö n d e n olumsuz tkisi de K a n u n dışında kendi özel k a n u n l a r ı n d a yer lan mal bildirimi
       t
                     e
      b u l u n d u ğ u n d a n , suçların akibi ve avaların kısa s ü r e d e ile lgili d ü z e n l e m e l e r de u k a r ı d a k i şekilde kinci madde
                  d
               t
                                       y
                                              i
                               i
      sonuçlandırılmasının kamu d ü z e n i açısından zorunlu o l d u ğ u h ü k m ü n e yerieştirilmiştir. B u nedenle de. öz konusu maddenin
                                             s
            d
      belirtilmiştir. B u urumda yasının amacının kı.saca "rüşvet ve son ıkrasında: Özel Kanunlarına göre mal ildiriminde bulunmak
                               f
                                             b
                                   "
      yolsuzluklarla m ü c a d e l e olarak" ifade tmenin m ü m k ü n o l d u ğ u zorunda olanlar da b u K a n u n h ü k ü m l e r i n e abidir" h ü k m ü n e
                                              t
                   e
      açıklanmıştir..                 yer verilerek mal bildirimi y ü k ü m l ü l ü ğ ü n e lişkin üm.
                                                t
                                              i
                a
                       s
       Yasanın a m a c ı n d a n da nlaşılabileceği gibi. öz konusu uygulamalara 3628 sayılı K a n u n b ü n y e s i n d e toplanmıştir.
      yasa h e m o r u ş t u r m a u s u l ü n ü h e m de uç olarak nitelendirilen B- Mal Bildirimi Konusu
                    s
         s
      eylemleri düzenlemiştir.              Mal bildiriminin konusu ise; 628 sayılı Kanun k a p s a m ı n a
                                          3
                                             v
                                         e
       Yasada u ç olarak nitelendirilen a) mal bildiriminde giren görevlilerin kendilerine, şlerine ve elayetleri altindaki
          s
           y
                     t
                  i
      bulunmama, b) apılan bildirinin çeriğini utmama, c) e r ç e ğ e çocuklarına ait ulunan:
                          g
                                    b
                         k
      aykırı bildirimde bulunma, d) aksız mal edinme, mal a ç ı r m a  1) T a ş ı n m a z malları,
                h
                                              t
                                                b
      ya da izlemedir. Biz b u azımızda 3638 sayılı yasayla ö n g ö r ü l e n 2) Kendilerine aylık denenler, net aylık utarın eş kaündan,
        g
                                       ö
              y
      yukarda aydığımız suçları ncelemeye çalışacağız. aylık ö d e m e y e n l e r i n ise Genel dare Hizmetieri ınıfında l ' i n c i
                i
         s
                                         İ
                                               s
       A- Mal Bildiriminde Bulunma Zorunda Olanlar derecenin l'inci kademesindeki u b e m ü d ü r ü n e ö d e n e n net
                                          ş
       K a m u hizmetinde b u l u n a n l a r ı n mal ildirimine tabi aylığın beş k a t ı n d a n fazla değer ve utarındaki: a) Para ve para
                                           t
                     b
      tutulmaları 1982 Anaya.samızın Tl'inci maddesi ereğidir. Anılan h ü k m ü n d e k i kıymetii kağıtian: b) Hisse senedi ve ahvilleri: c)
                                                t
                      g
                                         t
                                              (
                                       D
                                                t
      maddede " K a m u hizmetine girenlerin mal bildiriminde A l h n ve mücevherata: d) iğer aşınır mallan Her üriü kara,
                                        t
                                   t
                                          b
                                     a
                 t
           b
      b u l u n m a l a r ı ve u ildirimlerin ekrarlanma üreleri kanunla deniz ve hava aşıt raçları, raktör, içer-döver, harman makinesi
             b
                      s
                                       i
                                             m
                               d
                                          d
              y
      düzenlenir. Yasama ve ü r ü t m e o r g a n l a r ı n d a görev alanlar, ve iğer ziraat makineleri, nşaat ve iğer iş akineleri, hayvanlar,
                                    e
                                       a
                                           k
         i
                    a
      bundan stisna dilemezler" h ü k m ü yer lmaktadır. koleksiyonlar, ev şyaları, ntika ve ıymetii tablolar): e) Haklan
           e
                                      a
       Anayasamızın 71. maddesi h ü k m ü çerçevesinde 3528 sayılı (Taşınmaz mallar ait yni haklar hariç olmak ü z e r e taşınır
                                       t
                                  i
                     b
                 b
      Yasanın 2'inci maddesinde mal ildiriminde ulunması gerekenler mallara ait htira berati, elif h a k k ı gibi haklar): f) Alacaklan:
                                            b
                                        G
                                   s
      belirtilmiştir.                 g) Borçları ve ebepleri: h) elirleri ve u n l a n n kaynakları,
        K a n u n u n 2'inci maddesine göre:   K a n u n ' u n 5'inci maddesine g ö r e mal bildirimine k o n u teşkil
        1) H e r ürlü seçimle şbaşına gelen k a m u görevlileri ve etmektedir.
          t
               i
                                                  v
                          i
                                               e
                                           k
                     (
      dışarıdan atanan Bakanlar K u r u l u üyeleri muhtariar ve htiyar Bildirimde bulunan kişi sadece endisine, şine ve elayeti
      heyeti üyeleri hariç).             altındaki ç o c u k l a n n a ait a ş ı n m a z ve aşınır mal ve kıymetier
                                       t
                                            t
    N
    O    2) Noterier.                için bildirim verecek, elayeti ltında bulunmayan çocuklarına,
                                         a
                                      v
    Ol
                                      d
                   y
       3) Türk Hava K u r u m u n u n genel önetim merkez denetieme ana, baba, k a r d e ş ve iğer yakın a k r a b a s ı n a ait allaria lgili
                                                   i
                                               m
    c  k u r u l u üyeli ile genel merkez eşkilatinda ve ü r k K u ş u Genel bildirimde b u l u n m a y a c a k t ı r .
                      T
                 t
    E  M ü d ü r i ü ğ ü n d e . Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında Taşınmaz mallar eğeri ne olursa lsun ildirim konusudur.
                                      d
                                            o
                                              b
                                                t
      ve Genel M ü d ü r l ü k eşkilatinda görev alanlar ve unların ş u b e Para, hisse senedi, tahvil, altin, m ü c e v h e r ve iğer aşınır mallan,
                       b
                                              d
             t
    N
      başkanları.                   hakları, alacaklan ve elirleriyle b o r ç l a n n ı n u t a n görevliye
                                              t
                                      g
    •
    6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12