Page 6 - TBB
P. 6

mauşci:


    kuruluyor.                   tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine
                            gönderildi.
     5197 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun: Cumhurbaşkanı
                             5215 sayılı Belediye Kanunu ile; Yerel yönetimler
    Ahmet Necdet Sezer tarafından TBMM'de yeniden alanında çağdaş eğilimlerden birinin "yerel nitelikli görev
    görüşülmesi için veto ettiği maddeleri: 3., 6.. 7., 10.. 11.,  ve hizmetler bakımından bu idarelerin genel yetkili
    13.. 15., 18.. 25.. 35., 45., 47., 52. ve geçici 1 'inci maddeleri.
                            olmaları", diğerinin ise: "etkinlik sağlamak amacıyla
             5216 SAYILI          mahalli idare sayılarının azaltılması" olarak belirtiliyor.
       "BÜYÜKŞEHİR  BELEDİYESİ KANUNU"      "Genel yetkililik, kanunların yasaklamadığı veya başka
                                        bir kuruluşa vermediği
     Türkiye Büyük Millet 5215 sayılı "Belediye Kanunu"        bütün yerel hizmetler
    Meclisinde 10 Temmuz                         hakkında mahallî idarelerin
    2004 tarihinde kabul edilen  Türkiye Büyük Millet Meclisinde 9 Temmuz 2004 görevli ve yetkili olmaları
    ve 33 madde ve 4 geçici tarihinde kabul edildi. Belediye Kanunu 89 madde ve  anlamına geliyor." Kanunun
    maddeden oluşan    9 geçici maddeden oluşuyor. Cumhurbaşkanlığı genel gerekçesinde
    Büyükşehir Belediyesi tarafından 22 Temmuz 2004 tarihinde veto edilerek, belirtildiği üzere belediyeler
                bazı maddeleri tekrar görüşülmek üzere Türkiye Buyuk
    Kanunu. Cumhurbaşkanlığı Millet Meclisine gönderildi.        genel yetkili olarak kabul
    tarafından 22 Temmuz                         ediliyor.
    2004 tarihinde onaylanarak 5215 sayılı Belediye Kanunun; Cumhurbaşkanı tarafından  Performans
    Başbakanlığa gönderildi. 23 veto edilen maddeleri şöyle: 3., 14. ve geçici  değerlendirmesine ve
    Temmuz 2004 tarih 25531 4.maddeleri.                stratejik yönetime uygun
    sayılı Resmi Gazete'de                        bir istihdam politikası
    yayımlanarak kanunlaştı.            öngörülmesi ve esnek teşkilâtlanmaya imkân verilmesi,
     5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile;  belediyelerde etkin bir yönetim kurulması için getirilen
    büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin kurulması,  diğer düzenlemeler.
    organları, görev ve yetkileri, gelirleri, örgütlenmeleri ve Ayrıca Kanun'un 3.maddesinin d fıkrasında mahalle
    belediyeler arasındaki ilişkiler düzenleniyor. tanımı yapılarak idari yapımımıza yeni bir birim ekleniyor.
     Büyükşehir çapında planlama ve koordinasyon "Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde
    gerektiren veya malî bakımdan büyükşehir tarafından belediye kurulabileceği" düzenleniyor (madde 4).
    yapılması gereken görev ve hizmetler büyükşehir Uygulanan 2 bin nüfus ölçütü 5 bin olarak uygulanacak
    belediyesince yapılacak. Büyükşehir Belediyesinin görevleri  olup küçük belediyelerin yaşadığı bazı sorunların ortadan
    ise tek tek sayılmış durumda.        kaldırılması sağlanacak.
     Buna göre 'Büyükşehir Belediye Meclisi her ayın ikinci Belediyenin görev ve sorumlulukları tek tek sayılmıyor,
    haftası toplanacak, böylece meclis toplantı sayısı on iki  genel bir ifadeyle düzenleniyor: (madde 14) belediyeler
    olacak.                     genel yetkili kılınıyor.
     Büyükşehir Belediye Encümeni seçilmiş ve atanmış Belediye meclis toplantısı yılda onbir kez yapılacağına
    üyelerden oluşacak. Seçilmiş ve atanmışların üye sayısı işaret ediliyor (madde 20).
    eşit olacak'.                  İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10 binin üzerindeki
     5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında
    uygulanmasına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı Mahalli belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve
    İdareler Genel Müdürlüğü, 3 Ağustos 2004 tarihinde, işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli
    isimlendirme, yetki paylaşımı, koordinasyon merkezleri, oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere
    büyükşehir belediye meclis toplantıları, meclis kararlarının bir denetim komisyonu oluşturulması düzenleniyor.
    kesinleşmesi ve valiliğe teslimi, büyükşehir belediye Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin
    encümeni, büyükşehir belediye sınırlarının yeniden tespiti,  meclisdeki üye sayısının meclis üye tam sayısına
    köylerin statüsü ve devam eden yahrımlar, hizmetin devri  oranlanması suretiyle oluşacak (madde 25).
    ve 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili Belediye Encümenini katılan bürokratlar 1580 sayılı
    hususlarda açıklamalar içeren genelge yayınladı. Kanun'da tek tek sayılırken, bu Kanun ile bürokratlar
     Ancak CHP, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun bazı Belediye Başkanının görevlendireceği üç veya dört kişi
    maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle olarak belirtiliyor.
    Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İptali ve yürürlüğünün Belediyelerin stratejik plan yapma ve plana uygun
    durdurulması istenen 5216 sayılı Kanunun söz konusu yönetme hükmü getiriliyor (madde 34. 38, 41).
    maddeleri şöyle: 6, 7, 8, 9, 14, 18, 22, 23, 24, 25. 26. 27. Belediyelerde iç ve dış denetim yapılacağı, denetimin,
    28 ile geçici 2 ve 3'üncü maddeleri.     iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans
                            denetimini kapsayacağı düzenleniyor (madde 55).
        5215 SAYİLİ "BELEDİYE KANUNU"
                             Belediyenin, kamu kurum ve kuruluşlarıyla doğrudan (D
     Türkiye Büyük Millet Meclisinde 9 Temmuz 2004 yazışabilmesi düzenleniyor (madde 78). C
    tarihinde kabul edilen ve 89 madde ve 9 geçici maddeden 5215 sayılı Belediye Kanunun: Cumhurbaşkanı rö
                                                    E
    oluşan Belediye Kanunu,. Cumhurbaşkanlığı tarafından tarafından TBMM'de tekrar görüşülmek üzere veto edilen
    22 Temmuz 2004 tarihinde veto edilerek, bazı maddeleri maddeleri; 3., 14, ve geçici 4'üncü maddeleri.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11