Page 5 - TBB
P. 5

raanscı


     Halk denetçisi (ombudsman) mekanizması dahil olmak İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda,
     üzere kamuoyu denetimi güçlendiriliyor.    büyüİ<;şehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il
       Merkezî idarenin görev ve fonksiyonları belirlenmekte, belediyesi ve il özel idaresi ile birliîcte yapılacağı ifade
     mahallî müşterek nitelikli görev ve hizmetler mahallî edilirken il çevre düzeni plânı belediye meclisi ile genel
     idarelere bırakılıyor.                     meclisi tarafından onaylanacağı ifadesi
       Bu kapsamda;         5197 sayılı "il Özel idaresi Kanunu"  de yer alıyor.
       Merkezî birimlerin strateji geliştirme,           İl genel meclisinin görev ve yetkileri
     genel koordinasyon ve yönlendirme Türkiye Büyül< Millet Meclisinde 10 arasında stratejik planı yapmai; görevi
     kapasitesi arhrılırken, mahallî idarelerin Temmuz 2004 tarihinde kabul edildi, getiriliyor. Ayrıca yurt içindeki ve yurt
     inisiyatif kullanma ve operasyonel il Özel idaresi Kanunu 73 madde ve dışındaki mahallî idareler ve mahallî
     esnekliği vurgulanıyor.     3 geçici maddeden oluşuyor.  idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği
       Değişen koşulların gerektirdiği Cumhurbaşkanlığı tarafından 10 yapılmasına karar verilmesinde yetkili
     farklılaşma ihtiyacını giderecek Temmuz 2004 tarihinde veto kılınıyor.
     esneklikler verilirken, bütünlük içinde edilerek, bazı maddeleri tekrar İl genel meclisi, il genel meclisince
     uyumlu çalışmanın gerektirdiği görüşülmek üzere Türkiye Büyük belirlenecek bir aylık tatil hariç her
     minimum genel standart birliği de Millet Meclisine gönderildi.  ayın ilk haftası meclis tarafından
     korunuyor.
       Etkililik ve ekonomiklik ilkelerinden 5197 sayılı İl Özel idaresi Kanunun;  önceden belirlenen günde mutat
     vazgeçmeden, mahalli ihtiyaçların yerel Cumhurbaşkanı tarafından veto toplantı yerinde toplanır denilerek
                                         toplantısı
                                     Kasım
                                        ayı
     düzeyde karşılanması ilkesinden hareket  edilen maddeleri şöyle; 3., 6., 7., 10., toplantısı sayılıyor. dönem başı
     ediliyor.            İL, 13., 15,, 18., 25,, 35., 45., 47., 52. ve
       Kamu Yönetimi Temel Kanunu ile geçici I. maddeleri.   Meclis kararlarının kesinleşmesi
     birlikte;                            konusunda il genel meclisi tarafından
       Büyükşehir Belediyesi,            alınan kararların tam metninin, en geç beş gün içinde
       Belediye ve                 valiye gönderilmesinden sonra Vali, hukuka aykırı gördüğü
       İl Özel İdaresi,              karadan, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden
       Kanunlarının yenilenmesi kapsamlı bir yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade edebiliyor. Valiye
     yapılanmanın temelini oluşturuyor.       gönderilmeyen meclis karariarı yürüriüğe giremez ifadesine
       .5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden yer veriliyor.
     Yapılandırılması Hakkında Kanunu'nun; Cumhurbaşkanı Ayrıca yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile
     Ahmet Necdet Sezer tarafından TBMM'nde bir kez daha yeniden görüşülmesi istenip de il genel meclisi üye tam
     görüşülmesi için veto ettiği maddeleri: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşiyor.
      16, 23, 38, 39, 40, 46, 49 ile geçici 1. geçici 3, geçici 4, Vali, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on
     geçici 5, geçici 6, geçici 7, geçici 8 ve geçici 9'uncu gün içinde idarî yargıya başvurabiliyor.
     maddeleri.
                               Kaymakamlar ve ildeki kamu kuruluşlarınm amirleri
          5197 SAYILI                      ve ildeki kamu kurumu niteliğindeki
       "İL ÖZEL İDARESİ KANUNU"   5216 sayılf'Büyükşehir Belediyesi meslek kuruluşları, üniversite ve
                      Kanunu"            sendikalar ile gündemdeki konularla
       Türkiye Büyük Millet Meclisinde 10
     Temmuz 2004 tarihinde kabul edilen Türkiye Büyük Millet Meclisinde 10 ilgili köy ve mahalle muhtarları ile sivil
     ve 73 madde ve 3 geçici maddeden Temmuz 2004 tarihinde kabul edildi.  toplum örgütlerinin temsilcileri, oy
      oluşan İl Özel İdaresi Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu 33  hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet
      Cumhurbaşkanlığı tarafından 10 madde ve 4 geçici maddeden alanlarına giren konuların görüşüldüğü
     Temmuz 2004 tarihinde veto edilerek, oluşuyor. Cumhurbaşkanlığı ihtisas komisyonu toplantılarına
      bazı maddeleri tekrar görüşülmek üzere tarafından 22 Temmuz 2004 katılabiliyor ve görüş bildirebiliyor.
     Türkiye Büyük Millet Meclisine tarihinde onaylanarak Başbakanlığa Meclis toplantilarına katildıkları her
      gönderildi.           gönderilmiş olup, 23 Temmuz 2004  gün için; il genel meclisi başkanına 2
       5197 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu tarih 25531 sayılı Resmi Gazetede İ3İn 600 gösterge, diğer meclis üyelerine
      ile; İl özel idaresi kanunlarla başka bir yayımlanarak kanunlaştı. CHP,  2 bin 200 gösterge rakamının, memur
      kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı
      mahallî müşterek nitelikteki her türlü bazı maddelerinin iptali ve  sonucu bulunacak miktarda huzur
      görev ve hizmeti yapar, gerekli kararları yürürlüğünün durdurulması hakkı ödenmesi hükmünü getiriyor.
      alır, uygular ve denetler şeklinde istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde Vali, görev ve yetkilerinden bir
      tanımlanıyor. Ayrıca il özel idaresinin dava açtı.    kısmını uygun gördüğü takdirde,
      bu hizmetlerden:                       yöneticilik sıfati bulunan il özel idaresi
      eğitim, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret: ilin çevre düzeni . görevlileri ile ilçelerde kaymakamlara devredebiliyor.
      plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun İl özel idaresi teşkilati; genel sekreterlik, malî işler,
      önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro sağlık, tarım, imar, insan kaynakları, hukuk işleri
      kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarına birimlerinden oluşuyor, İlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı,
      ilişkin hizmetler,               ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli
       b) Belediye sınırları dışında: imar, yol, su, kanalizasyon, dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre
      katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya
      gençlik ve spor: orman köylerinin desteklenmesi, birieştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olacağı bildiriliyor.
      ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri Bu birimler büyükşehir belediyesi olan illerde daire
      yapmakla görevli ve yetkili olduğu belirtiliyor. başkanlığı ve müdüriük, diğer illerde müdürlük şeklinde
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10