Page 4 - TBB
P. 4

manşet

       •>      "7    —         •
    Reform                  Yasalarına


    Cumhurbaşkanı   Sezer, 5227,5197 ve 5215 sayılı kanunları TBMM'ye    kısmen iade  etti.

                   NKARA- Büyükşehirlerin   ve mahallî idareler) ve böylece değişik
                   sınırlarını yeniden düzenleyen alanları arasında çıkabilecek
                 AL Büyükşehir Belediyesi Kanunu  uyumsuzlukları engellemek.
                yasalaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde  Kamu Yönetimi Temel Kanunu ile
                15 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilen  öncelikle kamu hizmetlerinin amacı ve
                ve 51 madde ile 9 geçici maddeden oluşan temel ilkeleri ortaya konarken, merkezî
                5227 sayılı "Kamu Yönetiminin Temel idare ve mahallî idareler reformu için
                İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması gerekli hukukî altyapı oluşturulmakta. Bu
                Hakkında Kanun" Cumhurbaşkanı Ahmet  kapsamda merkezî idare ile mahallî idareler
                Necdet Sezer tarafından bazı maddeleri arasındaki işbölümü netleştiriliyor.
                yeniden görüşülmek üzere veto edildi. Bu  Kamu Yönetimi Temel İ^anunu ile
                kanun çerçevesinde yer alan 5197 sayılı yeniden yapılanma süreci bitmemekle
                İl Özel İdaresi Kanunu ve 5215 sayılı birlikte tam aksine başlamış olduğunu
                Belediye Kanunu da yeniden görüşülmek söylemek mümkün. Bu bağlamda tüm
                üzere veto edilirken ayın kapsamda yer bakanlıkların, bağlı ve ilgili kuruluşların
                alan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi bu Kanunda ifade edilen anlayış ve yapı
                Kanunun onaylandı.
                                  çerçevesinde kendi kuruluş kanunlarını
                 Şimdi gözler "Kamu Yönetiminin Temel  ve kamu hizmetleri ile ilgili diğer kanunları
                İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması gözden geçirmeleri gerekecek.
                Hakkında Kanun". İl Özel İdaresi Kanunu  Söz konusu olan Kanun Tasarısı ile;
                ve Belediye Kanunu'nda yeniden     Kamuda ilk kez bütün kamu
                görüşülecek maddeler için Eylül'de açılacak kurumlarının uyması gereken temel ilkeler
                olan TBMM'ye çevrildi.
                                  bir bütün olarak ortaya konuyor.
                     5227 SAYILI        Kamuda katılımcılık, şeffaflık, hesap
                "KAMU YÖNETİMİNİN TEMEL İLKELERİ  verebilirlik, etkililik, hizmeüerin sonucuna
                 VE YENİDEN YAPILANDIRILMASI   odaklılık, insan haklarına saygı, bürokratik
                    HAKKINDA KANUN"      işlemlerde ve mevzuatta sadelik, bilgi
                                  teknolojilerinden yararlanma, vb. ilkeler
                                  uygulanabilir hale getiriliyor.
      5227 sayılı "Kamu Yönetiminin Türkiye Büyük Millet  Teşkilât yapıları yatay organizasyon ve
     Temel ilkeleri ve Yeniden  Meclisinde 15 Temmuz 2004 yetki devri esası uyarınca yeni ve etkin bir
     Yapılandırılması Hakkında Kanun"  tarihinde kabul edilen ve 51  çerçeveye kavuşturuluyor.
                    madde ile 9 geçici maddeden
                                   Bakanlıklar
      Türkiye Büyük Millet Meclisinde  oluşan Kamu Yönetiminin görev dağılımı ve kuruluşlar arasındaki
                                        netleştirilerek
     15 Temmuz 2004 tarihinde kabul Temel İlkeleri ve Yeniden  mükerrerliklerin önlenmesi öngörülüyor.
     edildi. Kamu Yönetiminin Temel Yapılandırılması Hakkında Gereksiz hale gelmiş kuruluşların veya
     İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması  Kanun; Cumhurbaşkanlığı işlevlerin tasfiyesi veya uygun birimlere
     Hakkında Kanun 51 madde ile 9  tarafından 3 Ağustos 2004
     geçici maddeden oluşuyor.  tarihinde veto edilerek, bazı  devri gündeme getiriliyor.
     Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 maddeleri tekrar görüşülmek Merkezî idare ile mahallî idareler
     Ağustos 2004 tarihinde veto üzere Türkiye Büyük Millet arasında yetki ve görev paylaşımı
     edilerek, bazı maddeleri tekrar Meclisine gönderildi. netleştirilerek, merkezî idarenin stratejik
     görüşülmek üzere Türkiye Büyük  Kanunun amacı;     düzeyde etkinliği artırılırken, mahallî
     Millet Meclisine gönderildi.  Kamuyu yeniden      idarelerin operasyonel düzeyde esneklikleri
                                        genişletiliyor.
                                  ve kaynakları
                    yapılandıran diğer birçok ülkede
      5227 sayılı Kamu Yönetiminin  olduğu gibi değişim sürecine Devletin aslî hizmetleri dışında
     Temel İlkeleri ve Yeniden  rehberlik yapacak bir çerçeve bakanlıkların taşra teşkilâtı ortadan
     Yapılandırılması Hakkında  oluşturmak,         kaldırılarak yerel ve yerinden yönetim
     Kanunun; Cumhurbaşkanı     Öngörülen kapsamlı yeniden  birimleri güçlendiriliyor,
     tarafından veto edilen maddeleri yapılanma alanlarını   Kamuda stratejik yönetim anlayışı
     şöyle: 4, .5, 6, 7,8,9, II, 16,23,38,  bütünleştirmek.  benimsenmekte ve kaynak tahsisi
     39,40,46,49, geçici I, geçici 3,  Yeniden yapılanmaya mekanizmaları ile ilişkisi kuruluyor.
     geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici  sistemin bütünü içinde Denetim sistemi performans esaslı ve g
     7, geçici 8 ve geçici 9. maddeleri.  yaklaşmak (tüm idare, merkezî iç denetim boyutu güçlendirilmiş hale ^
                                  getiriliyor,            ,
   1   2   3   4   5   6   7   8   9