Page 10 - TBB
P. 10

soru cevap

    paylarının yarısının önceden belediyelere ödenmesi yoluna gitmiştir. İller Bankası bize durumu yazıyla
    gerekir...                   bildirdiğinde, vakfa yazıyla hesaplamada bir hata olduğunu,
     Payların tahakkuk şekli:          bütçeye konulan rakamların yanlış olduğunu, doğrusunun,
     Madde 90 - Yol Harcamalarına Katılma Payı. bu  hesaplama tablolarının hazırlandığını, yazımızı
    hizmetin yapıldığı yollardan faydalanan,... gayrimenkul  sunduğumuzu, onlara bakılarak ilgili yılların kesin
    sahipleri arasında ve 89'uncu maddeye göre hesaplanan hesaplarında incelenmesinden anlaşılacağı ve fazla
    katılma payları toplamının ilgili gayrimenkuUerin vergi  hesaplanan miktarın hesabımıza aktarılmasını talep ettik.
    değerleri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle Cevap olarak, bütçelerin (belediye bütçelerinden
    hesaplanıp tahakkuk ettirilir...       anlayan birine değil de), malmüdürlügü aracılığıyla
     Tahakkuk zamanı;              incelendiğini, hesapların doğru olduğu, yalnız faiz
     Madde 91 - Harcamalara katılma paylarının tahakkuku,  hesaplamasında kendilerinin hata yaptıklarını ve hatalarını
    işler hangi ihale usulü ile yapılmış olursa olsun, hizmetin  düzelteceklerini, bizim hatamızın telafisinin olmadığı,
    tamamlanarak halkın istifadesine sunulmuş olmasından kendileri hata yapabilir biz yapamayız şeklinde ifade
    sonra yapılır...                kullanarak bir yazı yazılmıştır.
     DEĞERLENDİRME                  Bizim hesabımızla aradaki fark 3.294.100.000 TL'dir.
     Yukarıdaki mevzuat hükümlerinin birlikte   Ayrıca 2003 yılı vakıf payı Bütçeye konulan
    değerlendirilmesinden; 2464 sayılı Kanunun 86'ncı 300.000.000 TL olması gereken 126.000.000 TL yi vakıf
    maddesine göre, belediyelerce inşa, tamir ve genişletilmeye hesabına yatırıyoruz he.sap tablosu ile ilgili bilgi veriyoruz,
    tabi tutulan yollarm iki tarafında bulunan veya başka bir dikkate alınmıyor. 300.000.000 TL üzerinden kendileri
    yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan  hesaplıyor gecikme faizi ile birlikte bize iade edecekleri,
    gayrimenkuUerin sahiplerinden Yol Harcamalarına Katılma fazla hesapladıkları faiz hesabından düşerek iade
    Payı, 87'nci maddeye göre, kanalizasyon hizmeti verilmesi  edeceklerini bildiriyorlar.
    halinde, bu hizmetlerden faydalanan gayrimenkuUerin  2004 yılı vakıf payı Bütçeye konulan 200.000.000
    sahiplerinden Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı TL hesaba yaünlan 216.000.000 TL'dir. Eksik yaürınca
    alınacağı. Katılma Payının, bu hizmetin yapıldığı yollardan  görülüyor, fazla yatırılınca dikkate alınmıyor.
    yararlanan gayrimenkul sahipleri arasında ve harcamalara Bu konudaki, vakfın izlediği yol doğuru mudur?
    katılma payları bina ve arsalarda vergi değerinin yüzde Mağduriyetimizin giderilmesi için ne yapmalıyız, nasıl bir
    2'sini geçemeyecek şekilde hesaplanacağı, bu şekilde yol izlemeliyiz, yargıya başvurabilir miyiz?
    hesaplanan katılma payları toplamının ilgili  Vereceğiniz bilgilerden dolayı teşekkür eder. saygılar
    gayrimenkuUerin vergi değerleri toplamına oranlanarak sunarım.
    dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk ettirileceği,        Mehmet HOCAOĞLU
    harcamalara katılma paylarının tahakkukunun, işler hangi  Karaköse Belediyesi Belediye Muhasibi
    ihale usulü ile yapılmış olursa olsun, hizmetin  ^ ^ ^ ^ p       Yayladağı/HATAY
    tamamlanarak halkın istifadesine sunulmuş olmasından
    sonra yapılacağı, başka bir deyişle katılma payını doğuran
    olayın söz konusu hizmetin tamamlanmış ve halkın Sayın Hocaoğlu,
    faydalanmasına sunulmuş olmasından sonra yapılacağı, Faks yazınız incelendi.
    hatta hizmetin tamamlanmış olmasının bile katılma payının Bilindiği gibi, İller Bankası Ortaklık Payı, Sosyal
    tahakkuk ettirilmesi için yeterli olmayıp, hizmetin tamamen  Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Yardım Payı,
    kullanıma açılmış olmasının gerektiği, bu nedenle hizmetin  Asker Ailelerine Yardım Payı. Sosyal Yardımlaşma ve
    tamamen bitirilip, halkın istifadesine sunulmasını müteakip, Dayanışma Vakfı Payı, Beden Terbiyesi ve Spor Payı vb.
    katılma payının tahakkuk ettirileceği, bu amaçla tahakkuk kanuni payları bir önceki yılın kesin hesabı üzerinden
    ettirdiğiniz miktarın doğru olduğu, kaülma paylarına karşı hesaplanarak bütçe tahmininde bulunulmaktadır. Bütçenin
    dava açılabilmesi için, tahakkuk ettirilen katılma paylarının bu anlamda tahmin edilen ödeneğinin dayandığı bir
    yarısının önceden belediyelere ödenmesi gerektiği sonucuna gerekçesi olmalıdır.
    varılmaktadır.                   Sizin bütçe tahmininde bulunurken gerekçesiz ve
      SORU                    dayanaksız tahmin yürüterek, bir pay ayırdığınız ve karşı
                            tarafında bütçeye koyduğunuz payın tahsili için ısrarcı
                            olduğu anlaşılmaktadır.
     Sayın Hocam,                  Kanuni paylar ayrılırken İçişleri Bakanlı Mahalli
      2000, 2001, 2002 yıllarında ödememiz gereken, sosyal İdareler Genel Müdürlüğü'nün 18.02.1993 gün ve 442
    yardımlaşma ve dayanışma vakfı paylan olarak, 2000 yılı sayılı genelgesi göz önünde bulundurularak bir önceki
    163.000.000 TL 2001 yılı 96.000.000 TL 2002 yıh  yılın kesin hesabı ile gerçekleşen gelirler esas alınmalı,
    115.000.000 TL Toplam 374.000.000 TL ana borç ayrıca kanuni paylar belediye öz gelirleri üzerinden
    Belediyemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar hesaplanarak ayrılması gerektiğinden İçişleri Bakanlığı
    nedeniyle zamanında ödenememiştir.       Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 27.01.1997 gün
      Belediye bütçelerine yanlışlıkla tahmini rakamlar ve 45110 sayılı genelgesine uygun işlem yapılmalı, 1580
    konulmuş, 2000 yılına 300.000.000 TL 2001 yılına sayılı Belediye Kanununun 123 ve Belediye Bütçe ve
    500.000.000 TL, 2002 yılma 300.000.000 TL konulması  Muhasebe Usulü Yönetmeligi'nin 34 üncü maddesi uyarınca CL
    gibi bir hata yapılmıştır. Böyle bir hatanın yapıldığından onaylanırken, kanuni payların mevzuata uygun olarak ^
    vakfa .bilgi verilmiştir.           hesaplanıp hesaplanmadığı ile yasal gerekçelerinin u
     Vakıf, Belediye bütçesine konulan rakamları baz araştırılması gerekmektedir.      ^
    alarak, Gecikme faizi hesaplarım yaparak toplam Tahmin yürütmek suretiyle koyduğunuz kanuni pay O
    4.014.000.000 TL gibi çok kabarık, farklı miktarda bir  ödeneklerinin gerekçeli ve yasal dayanaklarına uygun ^
    parayı İller Bankasındaki hisselerimizden haczin tahsil  olarak konulup konulmadığının onay makamınca ç
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15