Page 9 - TBB
P. 9

Burcu ALPSOY              : N L A R I N A Ç Ğ Z C M KONFERANSI:
      5. "Türkiye Sorunlarına Ç ö z ü m varsa, sınıflar 60 kişilikse, geçim olduğunu belirterek, ağaçlandırma
     Konferansı" 19-22 Aralık tarihleri şartları ağırsa bunun nedeni nüfus sahalarında mutlaka dikenli tel çit
     arasında Türkiye vc Ortadoğu Amme artışıdır. Yüzde 5 kalkınma hızı ile ihatası yapılması gerektiğine dikkat
     İdaresi E n s t i t ü s ü ' n d e ( T O D A İ E ) ancak 500 bin kişiye iş ve okul imkanı çekti.
     yapıldı. Konferansta yedi bölgesel, sağlayabilirsiniz. Eğer nüflıs artış hızı Her i l i n , b ö l g e s e l ve sektörel
     yedi sektörel oturum yapıldı. İçişleri yüzde l'c inerse, Türkiye bu yükü oturumlar hakkında hazırladıkları
     Bakanlığı, 81 İlin Valilikleri, Belediye rahatlıkla kaldırabilir." raporlar dikkate alınarak hazırlanan
     Başkanlıkları, Üniversiteler, Ticaret 9. Cumhurbaşkanı Demirel ile diğer konferans sonuç bildirgesinde; çarpık
     ve Sanayi Odası Başkanlıkları, Sivil bölge ve sektör otuaım başkanlarının kentleşme karşısında Adana Modeli
     Toplum Kunıluşlan ile Anadolu Ajansı, da yer aldığı kapanış panelinde söz t ü m iller için ö r n e k gösterildi
     TRT, T O D A İ E , Türk İ d a r e c i l e r alan Aytaç Durak, g ö ç , ç a r p ı k
     Derneği, Türkiye Belediyeler Birliği, kentleşme ve gettolaşma için çözüm En Başarılı On Proje
     Sosyoloji Derneği, TOBAV, Ziraat olarak Adana ö r n e û i n i a n l a t t ı . " B i l i y o r u z , i s t i y o r u z ,
     M ü h e n d i s l e r i Odası tarafından             g e r ç e k l e ş t i r i y o r u z " m e s a j ı n ı n
     düzenlenen "Türkiye'nin Geleceği"                 verildiği konferansın en önemli
     başlıklı toplantı, 4 gün sürdü.                 a m a ç l a r ı n d a n b i r i n i n toplumda
                                      ^ karşılaşılan sorunların karşısında
      Konferansa bir mesaj gönderen
     C u m h u r b a ş k a n ı Ahmet Necdet              yılgınlığa düşmeden, bir özgüven
                                            olduğunun
                                                 vurgulandığı
                                       sağlanması
     Sezer, ileri görüşlü bir yaklaşımın               sonuç bildirgesine göre uygulanabilir
     ürünü olan konferansın, ülkenin                 en başarılı bulunan:
     yarınına ışık tutacak bir girişim
     olduğunu belirterek, bu yöndeki                  Bölgesel projeler olarak Akdeniz
     çalışmaları desteklediğini bildirdi.               Bölgesi- Akdeniz Bölgesel Gelişme
                                       Planı, D o ğ u A n a d o l u B ö l g e s i -
      Toplantının açılışında konuşan
                                                    Ege
                                              Vadisi Projesi,
     İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu,                 Hakkari İli Enerji Bölgesi G e l i ş m e
                                            Ege
                                       B ö l g e s i -
     Türkiye'nin artık olay vc gelişmelere              Projesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi-
     stratejik pencereden bakmak zorunda Türkiye Belediyeler Birliği ve
     olduğunu kaydetti. Aksu, Türkiye'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Bölgesel Kültür Tarih Turizm İl
     sanayi ötesi bilgi toplumuna doğru Aytaç Durak, Bölgesel Oturumlarda Projesi, İç Orta A n a d o l u B ö l g c s i -
                                       Kızılırmak
                                                  Kalkınma
                                              Anadolu
     hızla ilerieycn bir dünyada, daha fazla A k d e n i z B ö l g e s i ; S e k t ö r e l Projesi, Karadeniz Bölgesi- Yeşilınnak
     vakit kaybetmeden adımlarını hızla ve Oturumlarda ise Çevre ve Orman Havza Girişim Projesi, Marmara
     cesaretle atmasının kaçınılmaz bir Sektörünün toplantılarına katıldı. Bölgesi- Sakarya Nehri Ulaşım Projesi;
     g e r e k l i l i k o l d u ğ u n u v u r g u l a d ı .
                       On beş il temsilcisinin katıldığı çevre
      Demirel: "Fevkalade y ü k s e k ve onnan sektör oturumunda; erozyon,  Sektörel Projeler olarak. Doğal
     seviyeli bir konferans"    mera ıslah çalışmaları, omıan köylüsü Kaynaklar ve Enerjide- Bio Kütlenin
                                       Enerji
                                              Değerlendirilmesi
                                         Üretiminde
      Konferansın son gün etkinliklerine ve ağaçlandırma çalışmalan ele alındı; Projesi, Sanayi Teknoloji ve Ticarettc-
     katılan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman yakıt ve yakıt yönetimi, hava, su ve Teİc Masa İş Kurulu Yatırım Danışma
     Demirel,. "Fevkalade yüksek seviyeli katı atık kirliliği gibi konular da ve Girişimciliği Geliştirme Projesi,
     bir konferans" yorumunu yaparak değerlendirildi. Toplantının oturum U l a ş t ı r m a İ l e t i ş i m ve B i l i ş i m
     özetle şunları söyledi:    Başkanlığını yapan Aytaç Durak, konusunda ise e-Yalova D ö n ü ş ü m
                      ormanın en büyük düşmanının keçi
      "Eğer bugün Türkiye'de işsizlik                Projesi ilk on olarak belirlendi.
        Yeni Adana Projesi:
        1 milyon nüfusa 200 bin konutluk, yepyeni bir kent;
        1985 yılında Adana'nın kuzeyinde baraj gölü kotundan yüksek, sulanamayan verimsiz ve tarıma elverişli olmayan,
      buna karşılık şehircilik açısından son derece uygun, zemin emniyeti yüksek, depreme dayanıklı, 30 bin dönümlük boş
      ve bakir bir alanda, yaşama geçirildi. 3194 Sayılı Yasanın 18. maddesinden hareket edildi. Tek bir encümen kararı ile
      tüm tapuların iptali ve mülkiyetin yeniden düzenlenmesi mümkün oldu. Böylece 10 bin dönüm arazi, sosyal altyapı
      olarak düzenleme ortaklık payı karşılığı, kamunun mülkiyetine geçti.
        İnsanlar gelmeden ve yapılaşma başlamadan;
        75 okul, 40 cami, 40 çarşı pazar yeri, 40 sosyal ve kültürel tesis yeri, 10 sağlık tesisi yeri, 28 adet resmi kurum
      alanı, 67 çocuk bahçesi vc çocuk oyun alanı ve bin kilometrelik yolun tapuya tescili, tek kumş para ödenmeden, yapıldı.
    o
        200 bin konutun inşa edileceği bu alanların, tapuya tescilinden sonra yol, kanalizasyon gibi altyapıların boş ve
    Ol bakir alanlarda yapımı, daha sağlıklı ve ucuza mal oldu.
    c
    tü   Yeni Adana'da Belediye Evleri
    E   Yeni Adana'nın bir bölümünde 4 bin 500 dar gelirli aile için, sağlıklı ve modem konutlar yapıldı (1986-1988).
    N
      Sadece toplu konut kredisi ile yapılan bu evlerin dağıtımı, kura ile oldu. Böylece, değişik yörelerden gelmiş farklı
      kültüre sahip insanların, birbirleri ile kaynaşması kolay oldu.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14