Page 8 - TBB
P. 8

Duygu DALGIÇ
                                Türkiye Belediyeler Birliği Araştırma Uzmanı

   eğitim bakanlığı idari personelinin devletin bütçesi 260 milyon _ euro yerel vergilerden pay almamaktadır.
   yerel yönetimlere devrine ilişkin karar dur. Kamu yaürımlarınm: _'ü bölgesel Yerel yönetimler yasal kısıtlamalar
   almıştır. Ancak idari personel bu kararı ve yerel yönetimler _'ü merkezi yönetim nedeniyle yerel vergileri kendileri
   kabul etmeyip, kararın geri alınması tarafından gerçekleştirilmekledir. toplayamamaktadır.
   yönünde eylemler yapmıştır. Eylemler 1982-1983 yasaları sonrasında vergi Fransız belediyeleri, Avrupa Birliği
   nedeniyle. Milli Eğitim Bakanlığı idari oranlarında da değişiklikler olmuştur. programlarına uygun olması koşuluyla
   personelin yerel yönetimlere devrinde Merkezi yönetimin aldığı zorunlu Avrupa Birliğinden doğrudan yardım
   geri adım atmıştır.      vergiler %17 - %19 oranlarına alabilmektedir. Fransa'daki Bask
     Belediye Meclisi, belediye başkanını indirilirken, yerel vergiler %2 oranında Bölgesi ile İspanya'daki Bask Bölgesi
   altı yıllık görev süresi için seçmektedir. artmıştır.   arasında geliştirilen projelerle sınırötesi
   Belediye meclisi, belediye başkanını Yerel yönetimlerin kaynakları; işbirliği yapılmaktadır. Avrupa Birliği
   seçmesine karşın görevden alma yetkisi %50'si öz İ<aynaklardan, %50'si devletten  fonlarından; Avrupa Birliği özellikle
   yoktur. Belediye başkan yardımcısını ve yerel hizmet karşılığında alınan bütünleşmeye önem verdiğinden Avrupa
   da belediye meclisi seçmektedir. ücretlerden oluşmaktadır.
   Belediye başkanı, belediye başkan Bir yıllık süre için hazırlanan Birliği ülkeleri belediyeleri ile aday
   yardımcısını görevden alabilmektedir, belediye bütçesi belediye meclisinde ülkelerin belediyelerinin işbirliğinde
   görevden alınan başkan yardımcısının kabul edilmektedir. Belediye bütçesinde projeler geliştirilerek fonlardan
   meclis üyeliği devam etmektedir. mali özerklik vardır. Adem-i merİ<eziyet yararlanılmaktadır.
   Belediye Başkanı yürütmeden sorumlu uygulamalarıyla yerel yönetimlere Kent Halkının Yönetime Katılımı;
   olup, belediye meclisi başkanıdır. verilen yeni görevler, mali Douarnenez Belediyesi örneklemi;
   Belediye Başkanı, belediye meclisinde sorumluluklarda artışı da beraberinde Douarnenez 16.000 kişinin yaşadığı
   çoğunluğuna sahip olduğundan güçlü getirmektedir.      ve Paris'e 600 km. uzaklıkta!;! bir
   belediye başkanlığı sistemi vardır. Belediyeler derneklere yaptıkları şehirdir. Kentin ekonomisi, gemicilik,
     Merkezi yönetimin yerel yönetimlere yardımları her yıl halka açıklamak .sardalye ticareti ve balıkçılıkla ilgili
   yetki aktarımında zaman zaman zorundadır. Yapılan bu yardımlar sanayi kurumlarına dayanmaktadır.
   sorunlar yaşanmaktadır. Merkezi kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Belediye Yerel demokrasi, 1982'de başlatılan
   yönetim, pasaport ve nüfus cüzdanı hesaplan her yıl meclise sunulmakta programla geliştirilmiştir. 1992 yılında
   verme yetkisini belediyelere vermiştir. ve halkla paylaşılmaktadır. yapılan yasal düzenlemelerle, İdari
   Ancak mali kaynaklar aktarılmadığından Yerel yönetimler vergilendirme yönetimler Cumhuriyet ilkeleri
   belediyeler zorluklar yaşamaktadır. oranını belirlemektedir. Bunlar; çerçevesinde görev alanlarındaki
     Valiler atanmış devlet memurlarıdır. kişilerden alınan yerleşme vergisi, inşaatı idarelerden sorumlu " olacağı şeklinde
   Adem-i merkeziyet uygulamaları bitmiş konuüardan alınan emlak vergisi,  düzenlenmiştir. Düzenleme öncesinde
   sonrasında, vali devletin bütün arsalardan alınan arsa vergisi, "merkezi yönetim " ibaresi yazılmışken
   hizmetierinin vilayet ve bölge düzeyinde profesyonellerden ve şirketierden alınan bu düzenlemeyle "idari yönetim"
   koordinasyonunu sağlamakla yetkili ekonomik vergidir.    ibaresi getirilmiştir.
   kılınmışür. Valilerin adem-i merkeziyet Anayasaya göre yetki transferiyle
   uygulamaları sonrasında görevleri biraz birlikte mali kaynakların transferi de Dournenez Belediyesi yönetimi
   azalmasına karşın, Devletin vilayetteki yapılmaktadır. 1982 yılı sonrasında danışma kurulu niteliğinde kurduğu
   temsilcisi olduğundan önemini ve yerel yönetimler meclis kararları mahalle konseyleriyle katılımı sağlamayı
   prestijini korumaktadır.    doğrultusunda kendileri borç hedeflemektedir. Toplumsal konular
     Belediyeler ve bölgeler genel alabilmektedir ve borçlanmada sınır mahalle konseyinde tartışılmaktadır.
   anlamda uyum içinde çalışmakta yoktur. Yerel yönetimlerin almış Mahalle de yaşayan herkes bu konseye
   olmalarına karşın zaman zaman politik oldukları borçlarını geri ödenmeme gibi katılabilmektedir. Her yaştan kişi yılda
   sorunlar yaşanmaktadır.    bir durum söz konusu olmamaktadır. iki veya dört kez bir araya ğelerel?,
     İmar planları katı kurallara bağlı Yerel yönetim borcunu ödemede zor mahalleriyle ilgili konulan tartışmaktır.
   kalınarak yapılmaktadır. İmar planlarını durumda kaldığı takdirde, yeni bir vergi Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla
   belediye başkanı şahsen imzalamaktadır. çıkararak borcunu ödeme kabiliyetini toplantılar düzenlenmekte, belediye
   Bu önemli bir yetkidir. İmar planları kazanmaktadır. Fransa'da hiçbir yerel gazetesi ve weh sayfasıyla bilgiler
   yasal kurallar çerçevesinde bölgeler, yönetimin iflas edemeyeceği düşüncesi paylaşılmaktadır. Kent merkezinin
   vilayetler, belediyeler ve devletin çeşitli hakimdir.    yeniden yapılandırılması projesi
   birimlerinin işbirliğinde yapılmasına Maliye Bakanlığı'nm temsilcisi olan kapsamında bir görevli, vatandaşlarla
   karşın karar verme yetkisi  muhasebeci, bağımsız olarak  ilişkileri kolaylaştırmakta ve bilgi verme
   belediyenindir.         çalışmalarının yürütmektedir ve belediye  çalışmalarını yürütmektedir. Kent
     Yerel yönetimler eğitim müfredatı t)aşkanının vesayeti altında değildir. merkezinde eski istasyonun bulunduğu
   ve ders programının belirlenmesinde Belediye başkanı, muhasebeciyi bir 3 hektarlık alanın düzenlenmesi ve imar
   yetkili değildir. Bu yetki devlette olup harcama kalemini ödemeye zorladığı planının hazırlanması sürecinde, o
   öğretmenler ve diğer personel devletin durumda belediye başkanının bölgede yaşayan insanların ve ilgili sivil
   memurlarıdır. Yerel yönetimlerin eğitim sorumluluğu vardır. Diğer hallerde toplum kuruluşlarının katılımıyla
   alanındaki yetkileri eğitim ve okul muhasebeci sorumludur. çalışma grupları oluşturulmuştur,
   binalarının bakımını yapmaktır. Bölgesel idareler ve belediyeler,
     Belediye başkanı seçilmek için belli yasa koyucunun koyduğu sınırlar İ)anışma sürecinin ne olduğu ortaya QJ
   bir eğitim düzeyinde olunması kuralı çerçevesinde vergilerini kendileri konmaktadır. Siyasi idarenin halktan >-
   olmamasına karşın, partiler bu görevi belirlemektedir. Vergilerde bölgeler ve sivil toplum kuruluşlarından gelen g
   üstlenebilecek nitelil<lere sahip kişileri arasında farklılık yaşanmaktadır. Yerel önerileri değerlendirerek karar verdiği cn
   aday olarak belirlemektedir.  vergileri Maliye Bakanlığının memurları ve bu sürecin bir danışma süreci olduğu ^
     Yerel Yönetimlerin Mali Durumu; toplamaktadır. Tahakkuk eden ortaya konmaktadır. Seçilenlerin, genel E
   Fransız yerel yönetimlerinin mali vergilerden, idari masraflar düştükten çıkann koruyucusu olarak karar verme 3
   özerklikleri vardır. Bölgesel ve yerel sonra kalan kısmı yerel yönetime özerkliğine sahip olmaları •
   yönetimlerin bütçesi 130 milyon _ euro, verilmektedir. Devlet ayrıca toplanan gerekmektedir. 7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13