Page 7 - TBB
P. 7

r/mmx    p;(y/üyle                              Duygu DALGIÇ
                                   Türkiye Belediyeler Birliği Araştırma Uzmanı
           FRANSA'DA         YEREL         YÖNETİMLER


        Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Yasallık denetimi valinin Belediye Meclisi toplantıları halka
      ev saliipliginde düzenlenen "Dünya denetimidir. Vali, belediye meclisinin açık olarak yapılmaktadır. Her
      Birleşik Kentler Federasyonu - aldığı tüm kararları denetlemektedir. vatandaşın bir kamu yönetiminden
      Uluslar arası Yerel Yönetimler Birliği Belediye, meclis kararlarını Vali'ye hesap sorma yetkisi bulunmaktadır.
      (FMCU-IULA) Adana Toplantısı"m göndermediği takdirde, Vali İdari Belediye Meclis kararlarını her vatandaş
      Türk ve Fransız yerel yönetim Mahkeme aracılığıyla denetlemeyi temin edebilmektedir. 1982-1983
      temsilcileri katılmıştır. Toplantıda iki yapar.      yasalarıyla azınlıkların da belediye
      ülke yerel yönetimlerinin mevcut yapısı Bütçe denetimi ise mali ve meclislerine üye olma hakkı
      ve yaşanan değişimler konularında bilgi muhasebe denetimidir. Belediyelere, sağlanmıştir.
      alışverişi yapılmıştır. Fransız temsilci. Sayıştay'ın yerel birimleri tarafından Halkın, belediyelerin ifa ettiği kamu
      Sayın Michel PAVES'in yapmış olduğu denetleme yapılmaktadır. Sayıştay, hizmetieri hakkında bilgi sahibi olması
      sunuştan yararlanılarak hazırlanmıştır. yerindelik denetimi yapmamakta, için danışma mekanizması geliştirmiştir.
        Üniter bir devlet olan Fransa'da harcamaların yasallığını ve mali Örnek vermek istersek, içmesuyu
      yerel yönetimler; belediyeler (36.000), mevzuata uygunluğunu temini ve antimıyla ilgili olarak
      iller (100), bölgeler (26) ve bunların denetlemektedir. Sayıştay'ın bölge oluşturulan komisyonda; yapılan
      oluşturduğu birliklerdir. Fransa'da en hakimleri tarafından 4 yılda bir kez çalışmalardan, fiyatların
      küçük yerleşim birimi de belediyedir, denetleme yapılmaktadır. Sayıştay belirlenmesinden vatandaşlar^ bilgi
      köy yönetimi bulunmamaktadır. yapmış olduğu denetim sonucunda, verilmektedir. Halkın özel firmalar
      Fransa'da yerel yönetimlere yetki yasalara uymayan belediye başkanlarını tarafından da yerine getirilen hizmetier
      devrinde bulunan 1982 yasalarıyla tespit ettiği durumda konuyu kamuoyu ile ilgili olarai; bilgi almaları
      değişim yaşanmaya başlanmıştır ile paylaşmaktadır.     sağlanmaktadır. İçmesuyu temini ve
        Fransa'da yerel yönetimler: İçişleri Sayıştay'ın Bölge İdare arıtma tesisleriyle ilgili olarak
      Bakanlığı, Dünyada Mahalli İdareler, Mahkemeleri, bütün yerel yönetimleri belediyenin kurduğu bu komisyonlar
      S.265.             ve kamu kaynağı olan kuruluşları danışma niteliğindedir. Hizmet bedelleri
        Belediyelerin; doğrudan halk denetlemektedir. Sayıştay denetçileri ve tariflere ilişkin olarak karar verme
      tarafından 6 yıl görev yapmak üzere adli anlamda idari haİ;im statüsündedir. yetkileri yoktur. Buna karşın, kent
      seçilen karar organı Belediye Denetleme sonuçlarında cezai bir halkının ve derneklerin fiyatlara,
      Meclisi'dir. Belediye Meclis üyelerinin durum söz konusu olduğunda, konu tarifelere karşı çıkma olanakları vardır.
      sayısı nüfusa göre değişmektedir. doğrudan ceza mahkemelerine Halk hizmetin nitelikleriyle ilgili de
      Belediye Meclisi, Belediyenin yürütme iletilmektedir. Maliye Bakanlığı, mali görüş bildirebilmektedir.
      organı olan Belediye Başkanını 6 yıl müfettişlerini göndererek denetim 1982-1983 yasalarıyla başlayan
      görev yapmak üzere seçmektedir. yaptırmaktadır.      adem-i merkeziyet uygulamalarıyla
      Belediye Meclisi nüfusa göre değişen Yerel yönetimlere hukukilik bölge yönetimleri ön plana çıkmıştir.
      sayıda Belediye Başkan Yardımcılarını denetimi yapılmaktadır. Vali, belediye Fransa'da 36.000 belediye vardır.
      seçrnektedir.         meclis kararlarının yasaya uygun Fransızların %80'i kentlerde
        İllerin; doğrudan halk tarafindan olmadığını düşündüğünde, belediye yaşamaktadır. Buna karşın bölgelere
      6 yıl görev yapmak üzere seçilen karar başkanından kararın askıya alınmasını ve vilayetlere yetkiler ağırlık olarak
      organı olan Genel Meclis üyelerinin istemektedir. Belediye başkanının kararı verilmektedir. Belediyelere daha az
      sayısı nüfusa göre değişmektedir. Genel askıya almadığı durumda; Vali İdari yetkiler verildiğinden, büyük kentierin
      Meclis üyeleri 6 yıl görev yapmak üzere Mahkemeye başvurarak yürütmeyi belediye başkanları belediyelerin
      seçilirken her üç yılda bir üyelerin durdurma kararının alınmasını yetkilerinin arttırılması için çalışma
      yarısı yenilenmektedir. Genel Meclis sağlayabilir. Belediye meclisinin almış yürütmektedir.
      üyeleri, ilin yürütme organı olan Genel olduğu karar, valinin onayı Fransa'da en küçük yerleşim birimi
      Meclis Başkanını, başkan yardımcılarını beklenmeksizin uygulanmaktadır. belediye olduğundan, kamu
      ve diğer üyeleri seçmektedir. Genel 1982 - 1983 yıllarında çıkarılan hizmetlerinin etkili ifa edilmesi amacıyla
      Meclis Başkanı 3 yıl görev yapmak yasal düzenlemelerde; bölgesel ve yerel belediyeler arasında hizmet alanında
      üzere seçilmektedir. Genel Meclisin yönetimleri özerk kılmak ön plana işbirliği gelişmiştir.
      seçtiği bu kişiler İl Daimi Encümenini çıkmıştır. Özerklik anlayışında, devletin 1982-1983 yasal düzenlemeleriyle
      oluşturmaktadır.        yerel yönetimlere doğru adem-i yerel yönetimlere "blok yetki devri"
        Bölgelerin; doğrudan halk merkeziyeti ve yerel yönetimlerin de uygulaması anlayışı pratikte başarıya
      tarafından 6 yıl görev yapmak üzere vatandaşa doğru adem-i merkeziyeti uİaşmamıştir. Çünkü blok yetki
      seçilen karar organı olan Bölge Meclisi söz konusudur.  anlayışında, karma finansman
      üyeleri bölgeye bağlı illerden 1982-1983 yasalarıyla bölgesel ve yapılanması kabul edilmemektedir.
      seçilmektedir. Bölge meclisi üyelerinin yerel yönetimlere blok yetkiler Buna karşın, okul, üniversite ve kentsel
      sayısı illere bağlı olarak değişmektedir. devredilmiştir. Belediyelere; anaokulu, altyapı hizmetieri; devlet, vilayet, bölge
      Bölge Meclis üyeleri, bölgenin yürütme ilkokul, kent taşımacılığı, kütüphaneler yönetimi ve belediye kaynakları
      organı olan Bölge Meclis f5aşkanı, bölge kurmak hizmetleri devredilmiştir. harekete geçirilerek, karma finansman
      meclis üyeleri tarafından 3 yıllığına Vilayetlere, dayanışma ve sosyal yapılanmasıyla yerine getirilmektedir.
      seçilmektedir. Ayrıca meclis, başkan hizmetleri sağlama görevleri Anayasanın 1. Maddesi, Mart 2003
      yardımcılarını ve bölge daimi devredilmiştir. Ayrıca vilayetiere, tarihinde, "Cumhuriyetin
    M  encümenini oluşturan diğer üyeleri bölgesel - kırsal alt yapının sağlanması
    •O                                 örgütlenmesi adem-i merkezidir"
    Ol  seçmektedir.         ve liseler devredilen yetki alanlarıdır. şel^linde değiştirilmiştir. Böylece adem-
    c
    rö   Fransa'da yerel yönetimlerin Vilayetier, bölgesel ekonomik planlama i merkeziyetçilik ilkesi anayasal bir
    E  yetkileri Anayasanın 72. maddesine ve programlama birimi olaralc güvence altina alınmıştir. Buna karşın,
    M                 düşünülmektedir. Devredilen bu
    3  dayanmaktadır. Yerel yönetimlere               yetki devri uygulamalarında sorunlar
      yasallık denetimi ve bütçe denetimi yetkilerle demokratikleşmeyi arttırma yaşanmaktadır. Son günlerde yaşanan
      uygulanmaktadır.        hedeflenmektedir.        bir sorun; Milli Eğitim Bakanlığı, milli
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12