Page 6 - TBB
P. 6

G o u r v e n e c : "Hedef, f a k i r ve yaptığı konuşmasında, 1500 üyesi olan dünyanın yedi değişik bölgesinde de
  zengin yerel y ö n e t i m l e r a r a s ı n d a ve 80 ülkede 40 yıldır faaliyet gösteren teşkilatın olacağını bildirdi. Adem-i
                              l
  eşitlik s a ğ l a m a k "    FMCU hakkında bilgi verdi. U L A ile merkeziyetçiğin bu yeni oluşum içinde
   Brest Belediye Başkan Yardımcısı girilen işbirliğinden söz eden Cugini, önem sağladığına değinen Cugini,
  ve Dış İlişkiler sorumlusu  yerel yönetimlerin özerkliğinin kabul örgütün kongresinin 2-5 Mayıs 2004
  Yvelinc Gourvenec, "Yerel                        t a r i h l e r i n d e P a r i s ' t e
  Deneyim; Otonom Bütçe,                         gerçekleşeceğini vurguladı.
  K a r a r O l u ş t u r u l m a s ı n d a                 Prevost: "Seçilenler, genel
  S e ç i l m i ş l e r i n        1î                ç ı k a r ı n k o r u y u c u s u
  S o r u m l u l u ğ u " k o n u l u                   olmalıdır"
  sunuşunda yetki transferine                        Douarnenez  B e l e d i y e
  ilişkin olarak "Anayasaya                        Başkanı Monique Prevost,
  g ö r e y e t k i transferiyle                     "Yerel D e m o k r a s i ; K e n t
  birlikte mali k a y n a ğ ı n d a                    H a l k ı n ı n Yerel Y a ş a m a
  transferi söz konusudur"                        K a t ı l ı m ı " hakkında yaptığı
  diye konuştu. Bütçenin bir                       sunuşta, "yakın demokrasi
  yıl süre için yapıldığını
  bildiren Gourvenec, yerel                        seçilmiş ve seçenler arasında
                                         d e m o k r a s i d i r "
                                                dedi.
                                       ki
  yönetimlerin vergilendirme
  oranlarını belirlediklerinin                       Douarnenez şehrinin belde
  altını ç i z d i . Gourvenec                      ve sınırları hakkında bilgi
  ayrıca fakir ve zengin yerel                     veren Prevost, belediye
  yönetimler arasında denge                        olarak yaptıkları çalışmaları
  ve eşitlik s a ğ l a n m a s ı n ı n                  aktardı. Yerel demokrasinin
  hedeflendiğine dikkat çekti.                      198rde  b a ş l a t ı l a n bir
                                       programın ürünü olduğunu
   C u g i n i : " B i r l e ş m i ş                   kaydeden Prevost. yerel
  K e n t l e r ve Y e r e l   ettirilmesinin önemine dikkat çekti. y ö n e t i m l e r d e seçilenlerin
  Yönetimler Birliği Kongresi Mayıs FMCU ve IULA"nın birleşmesi ile karar verme özelliğine sahip olması
  2004'te Paris'te"                         gerektiğini bildirdi. Prevost sözlerini,
                   oluşacak "Birlefmi^ Kentler ve Yerel
   F u l v i a C u g i n i . " F M C U ve Yönelimler Birliği "nin merkezinin "Seçilenler, genel çıkarırf koruyucu
  l U L A ' n ı n b i r l e ş m e s i " n e ilişkin Barcelona olacağını kaydeden Cugini, o l m a l ı d ı r " d i y e r e k n o k t a l a d ı .


      5-6 ARALIK    2003  ULUSLARARASI      ADANA    TOPLANTISI
                   SONUÇ    BİLDİRGESİ

     Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve sürdürülebilir sosyal ve ekonomik gelişmeler
    "Yerel Yönetimleri Güçlendirme Ana Temasını" doğrultusunda genel anlamda fikir birliği
    hedef alan Uluslararası Forum, 5-6 Aralık 2003 içindedirler.
    günlerinde Adana'da gerçekleştirilmiştir.  4. Adana Forumu'na katılan Fransız Belediye
    Konuşmacıların sunumları ile yapılan önerilerin ve yetkilileri, Türkiye'deki meslektaşlarını yönlendirmek
    tartışmaların ortaya koyduğu fikirler ışığında gibi bir niyetten ari olarak deneyimlerini paylaşmak
    aşağıdaki sonuç bildirgesi düzenlenmiştir. suretiyle Türkiye'de izlenen çaba ve gelişmelere
    Katılımcıların tamamı terörün her türlüsünü katkıda bulunmayı hedeflemektedir, istanbul ve
    lanetlemektedir.               Adana'da oluşan yakınlaşmaya dayanarak Fransız
    1. Katılımcıların ümü toplumun gelişiminde katılımcılar, katılımcı demokrasi ışığında Türkiye'nin
           t
    bireylerin denetim gücüne olan inançlarını belirterek, Avrupa Birliğine kısa sürede girmesi temennilerini
    özerkliği sağlanmış yerel yönetimlerin toplumun ve bunun gerçekleşeceğine dair inançlarını
    genel gelişimindeki etkinliğini vurgulamaktadır. belirterek, bu alanda izlenen çabalara destek
    2. 1982'de Fransa'da gerçekleşen Yerel Yönetimler verebildikleri taktirde mutlu olacaklarını ifade
    Reformundan sonraki gelişmeleri öne alan etmişlerdir. Buna karşı, Türkiyeli belediyeler,
    örneklerden de hareketle, güçlü yerel yönetimlerin Avrupa'daki deneyimleri ve gelecek önerileri
    toplum geneline yaptığı olumlu katkıların altı bir içtenlikle değerlendirmekte olduklarını
    kez daha çizilmiştir.            vurgulamışlardır.
    3. Bir şemsiye altında resmi birleşimini yakında 5. Forum'da, Türkiye'deki bir sonraki toplantının
    tamamlayacak olan FMCU - lULA       Diyarbakır'da yapılması önerisi kabul edilmiştir.
    Organizasyonlarında yer alan yetkililerle, Avrupalı
    ve Türkiyeli Belediyeler, insanların esenliği ile      FMCU   lULA  Katılımcı
                                    Türkiye  Belediyeleri
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11