Page 5 - TBB
P. 5

manşet     Büyükşchir Belediye Başkanı Avtaç onlar çok iyi biliyor. Karşımızda canlı harcama y a p m a m a s ı n ı ö n g ö r e n
     Durak, U L A - E M M E Genel Sekreteri  bir laboratuar var. Bu toplantının d e ğ i ş i k l i k h ü k ü m l e r i n i n ö n e m l i
        l
     Selahattin Y ı l d ı r ı m , F M C U ' d a n oldukça faydalı olduğu inancındayım." o l d u ğ u n u belirtti. Ayrıca " B ö l g e
     A n d r e Metayer, İçişleri Bakanlığı              teşkilatlarının kapatılması ile işçi
     M a h a l l i İdareler Genel M ü d ü r ü            sorunları olacaktır" diye konuşan
     K a y h a n Kavas ve Adana Valisi   Adana          Çelik, bu durumun ç ö z ü m ü için
     ihtiyarlarından Kemal Ö n a F ı n                açıklayıcı bilgiler olması gerektiğini
     açılış konuşmalarını yaptığı Büyükşehir Belediyesi'nin ev    vurguladı.
     f o r u m 3 o t u r u m d a    sahipliği yaptığı ve        S ö z konusu olan t a s a r ı
     gerçekleşti.          Türkiye Belediyeler Birliği'nin    hakkında yaptığı konuşmada,
      F M C U ' d a n A n d r e desteklediği "Uluslararası Adana Toplantısı"  belediyelerin valilik aracılığı ile
     M e t a y e r , D i y a r b a k ı r Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği ve Dünya yaptığı yazışmaların hala devam
     B ü y ü k ş e h i r B e l e d i y e Birleşik Kentler Federasyonu'nun ettiğine değinen Çelik, belediye
     Başkanı F e r i d u n Çelik,                    b a ş k a n l a r ı n ı n g ö r e v d e n
     Rennes Belediyesi, Hizmetler   temsilcilerinin katılımı     a l ı n m a s ı n a y ö n e l i k olarak bir
     Genel Müdürü Michel Paves'in    ile gerçekleşti.      hükmün de yer almadığına dikkat çekti.
     konuşma yaptıkları birinci otiımmun               Şeffaflık ve hesap verebilirliğin
     başkanlığını l U L A - E M M E Genel M e t a y e r : " Y e r e l d e m o k r a s i önemli ilkeler olduğunu kaydeden
     Seİcreter V. Sadun Emrealp yaptı. kurmaya yarayan en önemli araç, Ç e l i k ; h i z m e t ü r e t i m i n d e ve
      Brest Belediye Başkan Yardımcısı mali özerklik"       sunumunda adem-i merkeziyetçiliğin
     ve Dış İlişkiler Sorumlusu Yveline Adem-i merkeziyetçiliğin bütün var olduğunu ancak yönetim tarzında
     Gourvenec, Zeytinburnu Belediye dünyada geliştiğine dikkat çeken Andre  adem-i merkeziyetçiliğin olmadığını
     Başkanı M u r a t Aydın ve FMCU'dan Metayer, etkinlikten beklentileri ele kaydetti.
     Fulvia Cugini'nin sunuşlarını yaptığı aldığı konuşmasında devletin bazı Paves: "Yerelleşme Yasasından
     ikinci oturumun başkanlığını ise Andre y e t k i l e r i n i n yerel y ö n e t i m l e r e (1981) Sonraki 20. Yıl"
     Metayer üstlendi.        devretmesinin devletin işleyişini etkili Rennes Belediyesi, Hizmetler Genel
      Başkanlığını K a y h a n K a v a s ' ı n k ı l d ı ğ ı n ı i f a d e e t t i . A d e m - i M ü d ü r ü M i c h e l Paves, adem-i
     üstlendiği üçüncü oturumunda ise, merkeziyetçiliğin vatandaşı yönetime merkeziyetçilik ve Fransa'da ki durum
     Douarnenez  Belediye B a ş k a n ı yakın kılacak ve denge sağlayacak bir h a k k ı n d a b i l g i v e r d i ğ i
     M o n i q u e P r e v o s t , T ü r k i y e             k o n u ş m a s ı n d a , u y g u l a m a
     Belediyeler Birliği Başkanı Aytaç                 sırasında karşılaşılan sorunları da
     D u r a k konuşma yaptı.     ,   1              dile getirdi. Amaçlarının kurumsal
      Kavas: Fransız misafirlerimizin                  bölgesel erklerin güçlenmesini
         "
     deneyimlerinden önemli ölçüde                    sağlamak olduğunun altını çizen
     y a r a r l a n d ı k "                        Paves, Fransa'da idari yapının
      Fransız heyetle yapılan toplantılara                tamamen değiştiğini kaydetti.
     ilişkin olarak "Türkiye'nin idari                  Paves "Yerelleşme Yasasından
     yapısı önemli ölçüde Fransız                    (1981) Sonraki 20. Yıl: Ana
     sisteminden etkilenmiştir. Yerel                  İ l k e l e r , U y g u l a m a l a r ve
     yönetimler alanında yapılan                     D e ğ e r l e n d i r m e l e r "
     düzenlemelerin birçoğunun kökleri                  konuşmasında, eğitim, savunma,
     Fransa'da uygulanmış, denenmiş                    yargı, güvenlik, dış politika gibi
     uygulamalardır" diyen Kavas,  model olduğunu kaydeden Metayer, bazı alanların devletin erki altında
     1982'lerden itibaren Fransa'da yerel "Gerçek bir yerel demokrasi kurmaya bulunduğunu da hatırlattı.
     yönetimler alanında çok ciddi yarayan en önemli araçlardan biri mali Fransa üniter bir devlettir diyen
     değişiklikler yapıldığına dikkat çekti. özerkliktir" diye konuştu. Paves, Fransa'da k i uygulamaya
     Bu alandaki düzenleme ve                     yönehk olarak şöyle konuştu: "Devlet
     değişikliklerin aşağı yukarı 20 yıldır Çelik: "Yönetim tarzında adem- yerel ve bölgesel yönetimlere belli
     devam ettiğine de değinen Kavas, i merkeziyetçilik yok"   yetkiler veriyor ve verilen bu yetkileri
     "Türkiye olarak bu alanda yeni  Diyarbakır Büyükşehir Belediye salt yetki verilen birimin yürütmesi
     değişikliklere geçerken Fransız Başkanı Feridun Çelik, "Mahalli kabul edilmekte. Bu karşın; Fransa üç
     misafirlerimizin deneyimlerinden İdareler Kanun Taslağına İlişkin yerel y ö n e t i m var. Birincisi 26
     önemli ölçüde yararlandığımızı ifade Görüşleri" konusunda sunuş yaptığı bölgeden oluşuyor, ikinci sırada sayısı
     etmek isterim" diye konuştu.  toplantıda Kamu Yönetimi Temel 100 olan iller geliyor, üçüncü olarak
                      Kanunu Tasarısı ve yerel yönetimlerin 44 bin iken bugün sayıları 36 bin olan
      Kavas, Fransız heyetle karşılıklı fikir yeniden yapılandırılmasına ilişkin
     alışverişinde bulunularak    kanun tasarısı hakkında görüş bildirdi. komünler geliyor. Yerel ve Bölgesel
     gerçekleştirilen forumda günün Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ile Yönetimlere devredilen hizmetlerin
     sunumlarına ilişkin değerlcndinnelerini uyumlu ve bu ilkeler doğruhusunda ifa edilmesinde sorunlar yaşandı Fransa
     aktarırken düşüncülerini şu sözlerle hükümlerin yer aldığına değinen Çelik, bunu a ş m a k için şöyle yaklaştı;
    0^ dile getirdi: "Karşımızda bizim K a m u Y ö n e t i m i Temel Kanunu k o m ü n l e r a r a s ı n d a k i i ş b i r l i ğ i
    c Türkiye'de uygulamak istediğimiz T a s a r ı s ı n ı ö n e m l i bir z i h n i y e t güçlendirilmeye çalışıldı."
    E sistemi uygulamış ve denemiş, değişikliği olarak nitelendirdi. Merkezi Fransa uygulamalarıyla ilgili olarak
    0 tecrübeli bir heyet var. Dolayısıyla idarenin, yerel yönetimlerin yetki etkili sunuş yapan Paves, katılımcılar
    4 karşılaşılan sorunlarını, artıları, eksileri  alanlarında ç a l ı ş m a m a s ı ve mali t a r a f ı n d a n d i k k a t l e d i n l e n d i .
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10